Garancija i povračaj

Hanna proizvodi se proizvode u našim objektima ISO 9001: 2008, koji ispunjavaju najviše standarde kvaliteta u industriji. Hannini visoki standardi se odnose takođe i na zamenu proizvoda usled nedostataka u materijalima ili izradi.

Ograničenja

Da biste aktivirali garanciju za svoj Hanna merač, molimo vas da popunite obrazac koji možete pronaći na našoj veb lokaciji Hanna: hannainstruments.rs/service-request.Nakon popunjavanja obrasca, proizvod će biti zaštićen garantnim planom Hanne.

Za kupljeni Hanna proizvod postoji garancija od 24 meseca na oštećenja u izradi i materijala kada se koristi za njihovu namenu, kada se proizvod koristi prema uputsvima. Sve elektrode i testeri imaju garanciju od šest meseci. Ova grancija je ograničena na popravke i zamenu.

Šteta usled nesreće, zloupotrebe i neadekvatnog korišćenja i održavanja nije pokrivena.

Ako je nastala šteta kontaktirajte lokalnog prodavca od koga ste kupili uređaj. Ukoliko je u garanciji, prijavite broj modela, datum kupovine, serijski broj i prirodu problema. Ako uređaj nije pod garancijom, bićete informisani o visini nakdnade za popravku.

Ako želite da se instrument vrati u Hanna Instruments poslovnicu (na garantni i vangarantni servis, zamenu, ponovnu kalibraciju i popravke), prvo nabavite RGA (Return Goods Authorization) broj autorizacije za povraćaj robe (odeljenje za podršku kupcima) (info@hannainstruments.rs), a zatim pošaljite proizvod sa regulisanim troškovima transporta. Instrument bez RGA broja neće biti uzet u razmatranje. Sve proizvode vraćene na popravku ili zamenu u garantom roku MORA pretiti dokaz o kupovini, kao što su originalna faktura ili lista pakovanja.

Kada šaljete instrument uverite se da ste ga dobro zapkovali i zaštitili. Pošiljalac je odgovoran za pojavu bilo kakve štete.

Prodajni uslovi

Hanna Instruments d.o.o. (u daljem tekstu Hanna Instruments ili Hanna) garantuje usaglašenost proizvoda specifikacijama navedenim u pratećim dokumentima i da roba nema proizvodne nedostatke ili materijale koji su prethodili prodaji samo u trenutku isporuke, Hanna Service ne osigurava proizvoda za određenu svrhu ili određenu primenu, osim ako to nije izričito navedeno u pratećoj dokumentaciji proizvoda.

Garancija će važiti tokom perioda navedenog u ovom dokumentu, u uslovima i odredbama navedenim u ovom dokumentu. Garancija NE VAŽI u sledećim slučajevima:

 1. Upotreba nije u skladu sa uslovima upotrebe opisanim u priloženoj dokumentaciji proizvoda, ili ako se koristi u svrhe ili aplikacije koje nisu navedene specifikacijom.
 2. Nedovoljno, neblagovremeno ili nepravilno održavanje proizvoda, uključujući redovnu zamjenu odgovarajućih zaliha praćenjem uputsva i prateće dokumentacije proizvoda ili bilo kakve dodatne dokumentacije koju je dostavila kompanija Hanna Instruments, uključujući publikacije na njenoj web stranici
 3. Oštećenja nastala tokom transporta proizvoda ili koja se u svakom slučaju mogu pripisati uzrocima koji ne obuhvataju proizvodni proces i materijal. Kupac, u slučaju spora sa Hanna instruments, snosiće teret dokazivanja upotrebe proizvoda u skladu sa uslovima upotrebe opisanim u priloženoj dokumentaciji proizvoda, ili u svrhu koje Hanna može odrediti, kako je navedeno u daljem tekstu, kao i u vezi sa redovnim, potpunim, blagovremenim i odgovarajućim održavanjem proizvoda, uključujući redovnu zamenu odgovarajućih zaliha, u skladu sa uputstvima prateće dokumentacije proizvoda ili svu dodatnu dokumentaciju koju je dostavila kompanija Hanna Instruments, uključujući publikacije na njenoj veb lokaciji HANNA instruments nije dužna da obavlja garantni servis proizvoda:
  • za one komponente koje su po svojoj prirodi predmet trošenja
  • postoje vidljivi dokazi o neovlaštenoj upotrebi ili ako postoje znakovi da su izvedene intervencije od strane kupca i / ili neovlašćenog osoblja.
  • oštećenja nastala iz nekog drugog razloga osim nedostataka u izradi ili materijalima Popravke u garantnom roku su besplatne.

Hanna Service nudi i pruža pomoć samo za proizvode koje direktno prodaje Hanna Instruments.

Uslovi i pravila primene garancije

Kupac mora, pod kaznom oduzimanja, prijaviti bilo kakve nedostatke na proizvodima pokrivenim garancijom putem pismenog obaveštenja poslato direktno:

Hanna Instruments d.o.o. – Palmotićeva 20a, 11000 Beograd (Srbija)

u roku od 8 (osam) dana od otkrića oštećenja, priložiti kopiju transportne dokumentacije, fakture ili pratećeg dokumenta, jasno objašnjavajući sporni kvar. Nakon ovog roka, izuzeće više neće biti prihvaćeno. Kupac će, u slučaju spora kompanije Hanna Service d.o.o., snositi teret dokazivanja pravovremenosti reklamacije sa datumom stvarnog otkrivanja nedostataka.

U slučaju oštećenja tokom proizvodnje (kvarova) i / ili materijala koji su postojali u trenutku prodaje, kupac će:

 1. pismeno prijaviti nedostatke
 2. pribaviti RGA broj od HANNA instrumetns d.o.o. radi povrata proizvoda
 3. snosi troškove otpreme i carinjenja povrata proizvoda

Hanna instrumetns će izvršiti tehničku verifikaciju instrumenata dobijenih sa RGA. Ako se sporni nedostaci potvrde, Hanna Instruments može prema vlastitoj diskreciji da nastavi sa popravkom ili da zameni instrumente.

Hanna Instruments će instrument vratiti kupcu po njegovom nalogu.

Hanna Instruments će garantovati za robu samo ako se poštuju prethodnih 5 tačaka i isključivo ako se roba vrati Hanna Instruments u originalnom pakovanju, netaknuta i bez nalepnica ili etiketa koje nisu originalne.

Ograničenja kompenzacije za štetu.

Čak i u slučaju oštećenja obuhvaćenih garancijom, odgovornost kompanije Hanna instruments biće ograničena na obavezu popravka proizvoda ili istog, a po izboru kompanije Hanna, kupcu će za kupovinu neispravnog proizvoda biti vraćen celokupni, plaćeni iznos.

Hanna Instruments d.o.o. stoga nije odgovorna za bilo kakvu štetu koju pretrpi kupac ili neko treće lice, kao što je, ali ne ograničavajući se na, štetu koju je pretrpeo kupac ili neko treće lice za posledice koje proizilaze iz upotrebe proizvoda, direktne i indirektne štete imovine, kao što je, ali nije ograničeno na, stanke, oštećenja proizvoda i imovine Kupca i / ili trećih lica, troškovi servisiranja i rutinskog i vanrednog održavanja i popravki.

Hanna Service d.o.o.

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana