Politika privatnosti hannainstruments.rs

Ovaj website sakuplja korisničke podatke.

Vlasnik i kontrolor podataka

Hanna instruments d.o.o.
Palmotićeva 20a, 11000 Beograd
Srbija

email za kontakt vlasnika info@hannainstruments.rs

Vrste sakupljanih podataka

Među vrstama ličnih podataka koje hannainstruments.rs prikuplja sama ili preko trećih strana postoje: ime; prezime; Broj telefona; naziv firme; adresa; država; adresa E-pošte; Poštanski broj; grad; Kolačići; Podaci o upotrebi.

Kompletni detalji o svakoj vrsti prikupljenih ličnih podataka šalju se posebnim odeljcima ove politike privatnosti ili u određenim tekstovima objašnjenja koji su prikazani pre prikupljanja podataka.
Korisnički lični podaci se mogu besplatno davati ili, u slučaju podataka o upotrebi, automatski se prikupljaju prilikom upotrebe hannainstruments.rs
Ako nije drugačije navedeno, svi podaci koje traži hannainstruments.rs su obavezni i ukoliko se ne pruže svi, hannainstruments.rs zadržava pravo da ne pruži svoje usluge. U slučajevima kada hannainstruments.rs izričito izjavljuje da neki podaci nisu obavezni, korisnici su slobodni da ove podatke ne prenesu bez posledica na dostupnost ili funkcionisanje usluge.
Korisnici koji nisu sigurni koji su lični podaci obavezni da se jave vlasniku.
Svako korišćenje kolačića – ili drugog alata za praćenje – od strane hannainstruments.rs ili od strane vlasnika usluga trećih strana koje koristi hannainstruments.rs služi u svrhu pružanja usluge koju zahteva korisnik, pored bilo koje druge svrhe opisane u sadašnjem dokumentu i u politici kolačića, ako je dostupna.

Korisnici su odgovorni za bilo koje lične podatke treće strane dobijene, objavljene ili podijeljene putem hannainstruments.rs i potvrde da imaju saglasnost treće strane da podatke dostave vlasniku.

Način i mesto obrade podataka

Metodi procesuiranja podataka

Vlasnik preduzima odgovarajuće mere bezbednosti da spreči neovlašćeni pristup, otkrivanje, izmenu ili neovlašćeno uništavanje podataka.
Obrada podataka vrši se pomoću računara i / ili IT alata, prateći organizacione procedure i načine koji su strogo povezani sa naznačenim svrhama. Pored Vlasnika, u nekim slučajevima Podaci mogu biti dostupni određenim tipovima odgovornih osoba, uključenih u rad hannainstruments.rs (administracija, prodaja, marketing, pravna, sistemska administracija) ili spoljnim licima (kao što su treća – davaoci tehničkih usluga, dobavljači pošte, pružaoci hostinga, IT kompanije, agencije za komunikacije) koje je, ako je potrebno, imenovane od strane vlasnika za procesore podataka. Ažurirana lista ovih strana može se u svakom trenutku zatražiti od vlasnika.

Zakosni osnov

Vlasnik može obrađivati lične podatke koji se odnose na korisnike ako se odnosi na sledeće:

 • Korisnici su dali svoj pristanak za jednu ili više određenih svrha. Napomena: Prema nekim zakonima, vlasniku se može dozvoliti da obrađuje lične podatke sve dok se korisnik ne usprotivi takvoj obradi („isključivanje“), bez da se mora osloniti na saglasnost ili bilo koju drugu od sledećih pravnih osnova. To se, međutim, ne primenjuje kad god je obrada ličnih podataka predmet evropskog zakona o zaštiti podataka;
 • pružanje podataka je neophodno za izvršavanje sporazuma sa korisnikom i / ili za bilo koje predugovorne obaveze iz njega;
 • obrada je potrebna radi pooštovanja zakonske obaveze kojoj je Vlasnik podložan;
 • obrada je povezana sa zadatkom koji se obavlja u javnom interesu ili u vršenju službene vlasti date vlasniku;
 • obrada je neophodna u svrhu legitimnih interesa koje poseduje Vlasnik odnosno treće lice.

U svakom slučaju, Vlasnik će rado pomoći da se razjasni konkretni pravni osnov koji se odnosi na obradu, a posebno da li je pružanje ličnih podataka zakonski ili ugovorni uslov ili uslov potreban za sklapanje ugovora.

Mesto

Podaci se obrađuju u kancelarijama vlasnika i mestima gde se nalaze treće strane zadužene za obradu

Zavisno od lokacije korisnika, prenošenje podataka može uključivati prenos korisničkih podataka u neku drugu zemlju koja nije njihova. Da bi saznali više o mestu obrade takvih prenetih podataka, korisnici mogu da provere odeljak koji sadrži detalje o obradi ličnih podataka.

Korisnici takođe imaju pravo da nauče o pravnoj osnovi prenosa podataka u zemlju van Evropske unije ili u neku međunarodnu organizaciju koju reguliše međunarodno javno pravo ili je osnovala dve ili više zemalja, kao što je UN, i o preduzetim merama bezbednosti. od vlasnika kako bi zaštitio svoje podatke.

Ako se dogodi takav prenos, korisnici mogu saznati više tako što će proveriti relevantne delove ovog dokumenta ili se raspitati s vlasnikom pomoću podataka navedenih u odeljku za kontakt.

Vreme zadržavanja

Lični podaci se obrađuju i čuvaju onoliko dugo koliko to zahteva svrha zbog koje se prikupljaju.

Stoga:

 • Lični podaci prikupljeni u svrhe izvršenja ugovora između Vlasnika i Korisnika čuvaće se dok takav ugovor ne bude u potpunosti ispunjen.
 • Lični podaci prikupljeni u svrhu legitimnih interesa Vlasnika čuvaju se onoliko dugo koliko je potrebno da bi se ispunile takve svrhe. Korisnici mogu pronaći posebne informacije u vezi sa legitimnim interesima koje poseduje Vlasnik u relevantnim delovima ovog dokumenta ili ako kontaktiraju Vlasnika.

Vlasniku se može dozvoliti da zadrži lične podatke duže vreme kad god je korisnik dao saglasnost za takvu obradu, sve dok takva saglasnost nije povučena. Štaviše, Vlasnik je u obavezi da čuva lične podatke duže vreme kad god je to potrebno, radi izvršavanja zakonske obaveze ili po nalogu nadležnog organa.

Nakon isteka roka zadržavanja, lični podaci se brišu. Dakle, pravo na pristup, pravo na brisanje, pravo na ispravku i pravo na prenosivost podataka ne mogu se izvršiti nakon isteka roka zadržavanja.

Svrha obrade

Podaci koji se tiču korisnika prikupljaju se kako bi se Vlasniku omogućio pružanje svojih usluga, kao i za sledeće svrhe: kontaktiranje korisnika, svrhe analitike, komentarisanje sadržaja i interakcija sa spoljnim društvenim mrežama i platformama.

Korisnici mogu pronaći dodatne detaljne informacije o takvim svrhama obrade i o određenim ličnim podacima koji se koriste za svaku svrhu u odgovarajućim delovima ovog dokumenta.

Detaljne informacije o obradi Ličnih podataka

Lični podaci se prikupljaju za sledeće svrhe i korišćenjem sledećih usluga:

Analitika

Usluge sadržane u ovom odeljku omogućavaju Vlasniku da nadgleda i analizira web saobraćaj i mogu se koristiti za praćenje ponašanja korisnika.

Google Analytics (Google Ireland Limited)

Google Analitics je usluga web analize koju pruža Google Ireland Limited („Google“). Google koristi prikupljene podatke za praćenje i ispitivanje upotrebe hannainstruments.rs, za pripremu izveštaja o svojim aktivnostima i njihovo deljenje sa drugim Google uslugama.
Google može koristiti prikupljene podatke da kontekstualizuje i personalizuje oglase sopstvene reklamne mreže.

Podaci koji se prikupljaju: Cookies; Podaci o upotrebi

Mesto procesuiranja: Irska – Politika privatnostiOdjava Zaštita privatnosti

Kontaktiranje korisnika

Kontakt forma (hannainstruments.rs)

Popunjavanjem obrasca za kontakt sa svojim podacima, korisnik ovlašćuje hannainstruments.rs da koristi ove detalje da odgovori na zahteve za informacijama, citatima ili bilo kojom drugom vrstom zahteva koji je naznačen u zaglavlju obrasca.

Prikupljeni lični podaci: adresa; grad; naziv firme; država; adresa E-pošte; ime; prezime; Broj telefona; Poštanski broj.

Mailing list ili newsletter (hannainstruments.rs)

Registrovanjem na mailing listu ili newsletter, Korisnikova adresa e-pošte biće dodata listi kontakata onih koji mogu primati e-poruke sa informacijama komercijalne ili promotivne prirode koje se tiču hannainstruments.rs Vaša adresa e-pošte može se takođe dodati na ovu listu kao rezultat prijave na hannainstruments.rs ili posle kupovine.

Sakupljeni lični podaci: email adresa

Komentarisanje sadržaja

Usluge komentisanja sadržaja omogućavaju korisnicima da daju i objavljuju svoje komentare na sadržaje hannainstruments.rs
U zavisnosti od postavki koje je izabrao Vlasnik, korisnici takođe mogu ostavljati anonimne komentare. Ako među ličnim podacima koje korisnik dostavi postoji adresa e-pošte, ona se može koristiti za slanje obaveštenja o komentarima na isti sadržaj. Korisnici su odgovorni za sadržaj sopstvenih komentara.
Ako je instalirana usluga komentisanja sadržaja koju pružaju treće strane, ona i dalje može prikupljati podatke o web prometu za stranice na kojima je instaliran servis za komentare, čak i kada korisnici ne koriste uslugu komentarisanja,

Facebook Komentari (Facebook, Inc.)

Facebook Comments je usluga komentarisanja sadržaja koju pruža Facebook, Inc. omogućava korisniku da ostavlja komentare i deli ih na Facebook platformi.

Podaci koji se prikupljaju: Cookies; Podaci o upotrebi

Mesto obrade: SAD– Politika privatnosti Zaštita privatnosti

Interakcija sa spoljnim društvenim mrežama i platformama

Ova vrsta usluge omogućava interakciju sa društvenim mrežama ili drugim spoljnim platformama direktno sa stranica hannainstruments.rs
Interakcija i informacije dobijene putem hannainstruments.rs uvek podležu Korisnikovim privatnim podešavanjima za svaku društvenu mrežu.
Ova vrsta usluge možda i dalje prikuplja podatke o saobraćaju za stranice na kojima je usluga instalirana, čak i kada je korisnici ne koriste.
Preporučuje se odjava sa odgovarajućih servisa kako bi bili sigurni da obrađeni podaci na hanninstruments.rs nisu povezani sa profilom korisnika.

Facebook Like taster ostali znakovi društvenih mreža (Facebook, Inc.)

The Facebook Like taster i znakovi ostalih društvenih mreža su servisi koje su omogućili Facebook i druge društvene mreže.

Podaci koji se prikupljaju: Cookies; Podaci o upotrebi

Mesto obrade: SAD– Politika privatnosti Zaštita privatnosti

Twitter tweet taster (Twitter, Inc.)

The Twitter Tweet taster i ostali znakovi društvenih mreža su usluge koje pruža Twitter, inc.

Podaci koji se prikupljaju: Cookies; Podaci o upotrebi

Mesto obrade: SAD – Politika privatnosti. Zaštita privatnosti

LinkedIn taster (LinkedIn Corporation)

The LinkedIn taster i ostali znakovi društvenih mreža su usluge koje je pružio LinkedIn Corporation.

Podaci koji se prikupljaju: Cookies; Podaci o upotrebi

Mesto obrade: SAD – Politika privatnosti. Zaštita privatnosti

Prava korisnika

Korisnici mogu ostvarivati određena prava u pogledu svojih podataka koje obrađuje Vlasnik.

Korisnici posebno imaju pravo da urade sledeće:

 • U svakom trenutku povuku svoj pristanak. Korisnici imaju pravo da povuku saglasnost tamo gde su prethodno dali saglasnost na obradu njihovih ličnih podataka.
 • Primedbu na račun obrade njihovih podataka. Korisnici imaju pravo prigovora na obradu njihovih podataka ako se obrada vrši na zakonskom osnovu osim saglasnosti. Dodatni detalji dati su u donjem odeljku koji je namenjen.
 • Dostupnost podataka Korisnici imaju pravo da saznaju da li podatke obrađuje Vlasnik, dobijaju obelodanjivanje u vezi sa određenim aspektima obrade i dobijaju kopiju podataka koji se obrađuju.
 • Proverite i tražite ispravku. Korisnici imaju pravo da provere tačnost svojih podataka i zatraže da se oni ažuriraju ili ispravljaju.
 • Ograničite obradu podataka. Korisnici imaju pravo, pod određenim okolnostima, da ograniče obradu ličnih podataka. U ovom slučaju, Vlasnik neće obraditi njihove podatke u bilo koju drugu svrhu osim da ih sačuva.
 • Obrišite ili uklonite lične podatke na neki drugi način. Korisnici imaju pravo, pod određenim okolnostima, da dobiju mogućnost brisanja svojih podataka od strane Vlasnika.
 • Primite njihove podatke i prosledite ih drugom kontroloru. Korisnici imaju pravo da svoje podatke primaju u strukturiranom, uobičajeno korištenom i čitljivom formatu i, ako je to tehnički izvodljivo, bez ikakvog ometanja da ih proslede drugom kontroleru. Ova odredba je primenljiva pod uslovom da se Podaci obrađuju automatizovanim sredstvima i da se obrada zasniva na pristanku Korisnika, na ugovoru koji je Korisnik deo ili na pred ugovornim obavezama.
 • Uložite žalbu. Korisnici imaju pravo da podnesu zahtev pred nadležnim organom za zaštitu podataka.

Detalji o pravu na prigovor na obradu podataka.

Kada se lični podaci obrađuju zbog javnog interesa, ili u svrhu legitimnih interesa koje poseduje Vlasnik, korisnici mogu da ulože prigovor takvoj obradi pružajući osnov vezanu za njihovu posebnu situaciju koja će opravdati uloženi prigovor.

Korisnici moraju znati da, međutim, ako se njihovi lični podaci obrađuju u svrhe direktnog marketinga, mogu u svakom trenutku prigovoriti toj obradi bez davanja opravdanja. Da bi saznali da li Vlasnik obrađuje lične podatke u svrhu direktnog marketinga, korisnici se mogu obratiti sa odgovarajućim delovima ovog dokumenta.

Kako iskoristiti ta prava

Svi zahtevi za ostvarivanje korisničkih prava mogu se uputiti Vlasniku putem kontakt podataka koji su navedeni u ovom dokumentu. Ovi zahtevi se mogu izvršavati besplatno i njih obraditi Vlasnik što je pre moguće i uvek u roku ne većem od mesec dana.

hannainstruments.rs koristi cookies Da bi saznao više i za detaljno obaveštenje o kolačićima, Korisnik se može konsultovati sa Pravilima o kolačićima.

Dodatne informacije o prikupljanju i obradi podataka

Pravne mere

Lični podaci korisnika mogu se koristiti u pravne svrhe od strane vlasnika na sudu ili u fazama koje vode do mogućih pravnih radnji proizašlih iz nedozvoljene upotrebe hannainstruments.rs
Korisnik izjavljuje da je svestan da se od vlasnika može tražiti da otkrije lične podatke na zahtev državnih vlasti.

Dodatne informacije o ličnim podacima korisnika

Pored podataka sadržanih u ovim pravilima o privatnosti, hannainstruments.rs može Korisniku pružiti dodatne i kontekstualne informacije koje se tiču određenih Usluga ili prikupljanja i obrade ličnih podataka na zahtev.

Održavanje sistema

U svrhu rada i održavanja, hannainstruments.rs i bilo koje usluge treće strane mogu se prikupljati datoteke koje beleže interakciju s hannainstruments.rs i za tu svrhu koriste druge lične podatke (poput IP adrese).

Informacije koje nisu sadržane u politici privatnosti.

Više detalja u vezi sa prikupljanjem ili obrađivanjem ličnih podataka može se zatražiti od vlasnika u bilo kojem trenutku. Molimo pogledajte kontakt informacije na početku ovog dokumenta.

Kako se “Do Not Track” zahtevi primenjuju

Hannainstruments ne podržava zahteve “Do Not Track”.
Da biste utvrdili da li neka od usluga trećih strana koje koristi ispunjava zahteve „Do not track“, pročitajte njihove smernice o privatnosti.

Izmene politike privatnosti

Vlasnik zadržava pravo da u bilo koje vreme izmeni ovu politiku privatnosti tako što će obavestiti svoje korisnike na ovoj stranici i po mogućstvu unutar hannainstruments.rs i / ili – koliko je to tehnički i pravno moguće – slanjem obaveštenja Korisnicima putem bilo kojeg kontakta dostupnog vlasniku Često se preporučuje da sepreglda ovu stranicu, misleći na datum poslednje izmene koji je naveden pri dnu stranice.

Ako promene utiču na aktivnosti obrade izvršene na osnovu korisničke saglasnosti, Vlasnik će pribaviti novu saglasnost od Korisnika, gde je to potrebno.

Lični podaci

Sve informacije koje direktno, indirektno ili u vezi sa drugim informacijama – uključujući lični identifikacioni broj – omogućavaju identifikaciju fizičke osobe.

Upotreba podataka

Informacije koje se prikupljaju automatski putem hannainstruments.rs (ili usluga trećih strana zaposlenih u hannainstruments.rs), koje mogu uključivati: IP adrese ili nazive domena računara koje koriste korisnici koji koriste hannainstruments.rs, URI adrese (Uniform Resource Identifier ), vreme zahteva, metoda korišćenja za podnošenje zahteva serveru, veličina datoteke primljene u odgovoru, numerički kod koji pokazuje status odgovora servera (uspešan rezultat, greška itd.), zemlja porekla, funkcije pregledača i operativnog sistema koje koristi Korisnik, različite vremenske detalje po poseti (npr. vreme provedeno na svakoj stranici u okviru aplikacije) i detalje o putu koji sledi u aplikaciji sa posebnim osvrtom na redosled posećenih stranica i druge parametre o operativnom sistemu uređaja i / ili korisničkom IT okruženju.

Korisnik

Individua koja koristi hannaservice.eu, osim ako drugačije nije naglašeno, smatra se subjektom podataka (nosiocem).

Nosilac podataka

Fizička osoba na koju se lični podaci odnose.

Supervizor podataka

Fizičko ili pravno lice, javni organ, agencija ili drugo telo koje obrađuje Lične podatke u ime Kontrolora, kao što je opisano u politici privatnosti.

Vlasnik

Fizičko ili pravno lice, organ javne vlasti, agencija ili drugo telo koje samo ili zajedno sa drugima određuje svrhe i sredstva za obradu Ličnih podataka, uključujući mere bezbednosti u vezi sa radom i korišćenjem hannainstruments.rs Kontroler podataka, ako to nije drugačije definisano, je vlasnik hannainstruments.rs

hannainstruments.rs (ili druga aplikacija)

Način na koji se lični podaci korisnika prikupljaju i obrađuju.

Servis

Usluga koju pruža hannainstruments.rs kao što je opisano u relativnim uslovima (ako je dostupno) i na ovoj web stranici

Evropska Unija (EU)

Ako nije drugačije navedeno, sve reference upućene u ovom dokumentu Evropskoj uniji uključuju sve sadašnje zemlje članice na Evropsku uniju i Evropski ekonomski prostor.

Cookies (kolačići)

Mali skupovi podataka sačuvanih na korisnikovom uređaju.

Pravne informacije

Ova izjava o privatnosti pripremljena je na osnovu odredbi više zakona, uključujući čl. 13/14 Uredbe (EU) 2016/679 (Opšta uredba o zaštiti podataka – GDPR)

Ova politika privatnosti odnosi se isključivo na hannainstruments.rs, ako to u ovom dokumentu nije drugačije navedeno.

Poslednje ažuriranje: 26. Avgust, 2019

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana