SKU
HI96778-25

Reagensi za ukupni hlor (25 testova, 16mm epruvete) - HI96778-25

Na lageru

This product is dangerous. Please request a quotation for this product.

HI96778-25 su zamenski reagensi za kolorimetarsko određivanje ukupnog hlora. U setu se nalazi dovoljno testova za obavljanje 25 testova sa HANNA laboratorijskim fotometrima. Ovi visokokvalitetni reagensi proizvedeni su u našem najsavremenijem postrojenju i na svakom pakovanju su jasno označeni brojem i datumom upotrebe radi praćenja.
  • Unapred pripremljeni reagensi za laku upotrebu
  • Pripremljeni sa visoko čistim hemikalijama
  • Označeni su sa rokom trajanja i sa lot brojem radi bolje sledljivosti.
HI96778-25 su visoko kvalitetni reagensi koji su unapred izmereni, što omogućava korisnicima da postignu brza i tačna merenja gvožđa pomoću Hanninih fotometara. Ovi reagensi slede metodu fenatrolina da bi odredili koncentraciju gvožđa (Fe). Metoda ukupnog gvožđa meri sve oblike gvožđa, uključujući i gvožđe, železo, rastvoreno, suspendovano i složeno gvožđe. Za uzorke koji sadrže kompleksirano / helatno gvožđe ili suspendovano gvožđe, kao što su tipični uzorci otpadnih voda, potrebna je digestija uzorka kako bi se omogućilo da gvožđe reaguje sa reagensom.

Za određivanje gvožđa svi Fe3 joni se razlažu do Fe2 pre nego što se doda reagens. Reakcija između iona gvožđa i reagensa izaziva formiranje narandžaste boje; što je veća koncentracija, boja je intezivnija.

Kompatibilni fotometri:

  • HI83314
Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana