SKU
HI4111

Kombinovana jon selektivna elektroda za određivanje jodida - HI4111

111.561,00 RSD
Na lageru
HI4111 je čvrsta, kombinovana jon selektivna elektroda (ISE) za određivanje jodida (I-) u rastvoru. Pelet sa srebro jodidnim senzorom proizvodi potencijalnu promenu usled jodidne jonske razmene između neorganske membrane peleta i uzorka. Unutrašnji senzorski elementi smešteni su u izdržljivom telu polieterimida (PEI). HI4111 je idealna za razne primene u proizvodnji hrane i monitoringu životne sredine.
  • Čvrsti senzor
  • Kupolasta i presvučena
  • Detekcija od 0.01 do 127,000 mg/L I-
Jon selektivna elektroda za određivanje jodida je kompletna potenciometrijska ćelija koja sadrži referencu srebra / srebro-hlorida (Ag / AgCl) smeštenu u plastičnom telu PEI sa kalijum nitrat elektrolitom. Unutrašnji elementi su izolovani iz uzorka kompresovanom membranom od jodida srebraHanina kombinovana jon selektivna elektroda za određivanje hlorida je dizajnirana sa konusnim spojem. Prekrivena geometrija konusa senzora formira tečni spoj sa testiranim rastvorom na vrhu spoja, stvarajući visoko stabilan referentni potencijal i konzistentne brzine protoka elektrolita u rastvor. Jednostavnim pritiskom gornjeg dela ISE-a olakšava se pražnjenje rastvora za punjenje elektrolita i zamena po potrebi.

Da bi HI4111 tačno određivala jodide, važno je da se jonska snaga standarda i uzorka podesi na visoku i konstantnu vrednost rastvorom halidnog jonskog podešavača jonske snage (ISA). Halidni ISA osiguravaju da je koeficijent aktivnosti konstantan tako da se može meriti koncentracija slobodnih jodidnih jona. Merenjem svih rastvora sa konstantnom jonskom snagom smanjuje se greška između merenja. HI4111 jon selektivna elektroda za određivanje jodida može da meri od 0,1 uM (0,01 mg / L) do 1M (127,000 mg / L).

Konverziona tablica za I-

Pomnožiti

mol/L (M) do ppm (mg/L)

1.269x 105

ppm (mg/L) do M (mol/L)

7.88 x 10-6

Pregled funkcionalnosti:

Stabilni fiksirani senzorni moduli

  • Kombinovana, čvrsta jon selektivna elektroda za određivanje hlorida određuje slobodne hloridne jone u rastvoru. Nerastvorljiva, kompresovana senzorska peleta je pričvršćena na elektrodu fiksnim senzorskim modulom radi lakše upotrebe.

Izdržljivo PEI telo

  • Telo sonde sastoji se od izdržljive polieterimidne (PEI) plastike.

BNC priključak

  • HI4111 koristi univerzalni BNC konektor za lako povezivanje sa bilo kojim mernim uređajem sa ženskim ulazom za BNC sonde.

Teorija upravljanja elektrodom

Čvrsti senzor elektrode razvija napon zbog jonske razmene koja nastaje između rastvora i neorganske membrane. Ravnoteža nastaje zbog vrlo ograničene rastvorljivosti membranskog materijala u uzorku. Kada je jonska saga rastvora fiksirana dodatkom podešivača jonske snage, napon je proporcionalan koncentraciji slobodnih jona u rastvoru.

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana