SKU
HI83224-02

HPK fotometar za ispitivanje otpadnih voda sa barkod čitačem - HI83224

200.621,36 din.
Na lageru
HPK merač HI83224 i multiparametarni fotometar za određivanje hemijske potrošnje kiseonika (HPK) i merenje specifičnih jona kombinuje tačnost i jednostavnost upotrebe u kompaktnom, ergonomskom dizajnu. HPK fotometar je jedan od najsvestranijih fotometara na tržištu, koji nudi 15 metoda merenja za različite parametre, uključujući HPK pomoću gotovih tečnih ili praškastih reagensa. HPK fotometar HI83224 poseduje mnogo naprednih funkcija, uključujući barkod prepozavanje uzoraka bočica, grafički LCD za prikaz različitih hemijskih oblika i korak-po-korak tutorijal - režim za korisnike bez iskustva.

Od amonijaka do fosfora, HPK fotometar HI83224 poseduje 15 metoda merenja za različite ključne parametre kvaliteta vode pored hemijske potrošnje kiseonika (HPK) u tri različita područja. HI83224 poseduje barkod čitač koji se može koristiti za bočice sa barkod oznakama. Čitač skenira svaku bočicu i automatski identifikuje metodu i raspon, uklanjajući potencijalne greške i pojednostavljujući postupak testiranja.

Ovaj fotometar odlikuje napredni optički sistem koji koristi specijalne Volframove lamp, uskopojasne interferencijske filtere i silicijumske fotodektore da bi se svaki put osiguralp tačno fotometrijsko očitavanje. HI83224 koristi grafički LCD sa pozadinskim osvetljenjem koji omogućava intuitivni korisnički interfejs, nudeći režim rada koji daje postupnu proceduru za obavljanje merenja. Rezultati koji se dobijaju mogu se prikazati u više hemijskih formi baziranih na preferencijama korisnika. Radi lakšeg praćenja podataka, podaci se mogu učitati i preneti na kompatibilni Windows<sup>®</sup> uređaj koristeći software HI92000 i HI980013 USB kabl.

 

Pregled funkcionalnosti

 

Barkod čitač

Automatsko prepoznavanje uzoraka uz pomoć bar kod čitača je jedna odvoma korisnih karakteristika modela HI83224. Ovaj napredni fotometar skenira svaku kivetu umetnutu u držač i automatski identifikuje metod i opseg uzorka. Bar kod ima četiri cifre: prve dve cifre su za identifikaciju parametara, a druge dve za ID partije reagensa. metoda i opseg. Viali za različite metode mogu se razlikovati po barkodu štampanom na bočici i boji poklopca - barkodovi za različite metode prikazani su u donjoj tabeli. Za parametre koji ne koriste reagens označen barkodom, mogu se koristiti viali isporučeni sa instrumentom.

Rotacija viala

Tokom faze merenja analize, najmoderniji rotator viala okreće bočicu kako bi je identifikovao metod putem barkod čitača, a zatim se rotira dok preduzima brojna očitavanja apsorbancije. Instrument potom pretvara očitavanja u jedinice koncentracije i prikazuje rezultat na ekranu koji se lako čita.

 

Poboljšana preciznost

Upotreba funkcije „average“ (prosek) dodatno se poboljšava tačnost čitanja Kad je omogućeno u meniju za podešavanje, instrument vrši 180 očitavanja apsorbancije kroz epruvetu dok se okreće. Svako pojedinačno očitavanje predstavlja merenje kroz novu optičku putanju. Proseci očitavanja absorbance minimiziraju greške zbog nedoslednosti epruveta (bočica).

Verifikacija metoda

Dostupan je namenski taster "METHOD CHECK" za brzu verifikaciju barkoda bočice, eliminišući potencijal za konfuziju i korišćenje pogrešne epruvete ili pogrešno očitavanje uzorka.

LCD sa pozadinskim osvetljenjem

HI83224 sadrži podesivi grafički prikaz sa pozadinskim osvetljenjem sa virtuelnim tasterima i dostupnom opcijom za pomoć na ekranu kako bi se obezbedilo intuitivan korisnički doživljaj.

Učitavanje podataka

Korisnici mogu evidentirati do 200 očitanja jednostavnim pritiskom na taster "LOG". Memorisana očitanja se mogu lako pozvati uz pomoć namenskog tastera RCL. Sačuvani podaci uključuju informacije o parametru, rezultate ispitivanja, broj uzorka, broj serije, ID instrumenta, datum i vreme.

PC Priključak

Učitani podaci se mogu jednostavno preneti na PC uz pomoć USB-a sa HI92000 Windows<sup>®</sup> softwere-om.

Rezultati konverzije

Otklanja mogućnost konfuzije u vezi sa automatskim pretvaranjem očitanja u druge hemijske oblike. Uobičajene konverzije su dostupne pritiskom na taster.

Uputsva na ekranu

Kada je omogućena funkcija tutorijala, prikazuju se kratki vodiči/uputsva koji se odnose na trenutni rad. U bilo kojoj fazi postupka podešavanja ili merenja, namenski taster HELP je takođe dostupan za prikaz kontekstualne pomoći.

Ugrađeni tajmer

Prikazuje preostalo vreme pre preduzimanja merenja. Osigurava da se sva očitanja uzmimaju u odgovarajućim reakcijskim intervalima za ispitivanje koje se izvodi.

Poruke o greškama

Poruke na ekranu koje upozoravaju na probleme, uključujući grešku barkoda, pogrešnu epruvetu i različite serije reagensa.

Idikator hlađenja lampe 

Da bi se održala željena talasna dužina koja se koristi za apsorpciju, potrebno je osigurati da se komponente ne pregrevaju od toplote koju stvara volframova lampa. Svaki fotometar dizajniran je tako da omogući minimalno vreme da se komponente ohlade. Pre snimanja očitavanja prikazuje se indikator lampice za hlađenje.

Jedinice mere

Prikazuje se odgovarajuća merna jedinica zajedno sa očitavanjem.

 

Opcije na ekranu

 

Izbor metoda
Korisnici mogu lako odabrati bilo koji od 15 metoda merenja pomoću namenskog tastera METHOD.

 

Učitavanje podataka
Do 200 mjerenja se mogu zabežiti i ponovno pozvati za buduću upotrebu.

 

Pozivanje memorisanih očitanja
Zabeleženi podaci mogu se lako opozvati, a hemijski oblik se može konvertovati pritiskom na taster.

 

Napredni optički sistem

 

HI83224 sadrži 15 različitih metoda koje se mogu meriti pomoću gotovih tečnih ili praškastih reagensa. Kada se za odabrani postupak koristi odgovarajući reagens, reakcija između reagensa i uzorka izaziva promenu boje; što je veća koncentracija, i boja je intezivnija. Povezana promena boje zatim se kolorimetrijski analizira prema Ber-Lambertovom zakonu. Ovaj princip kaže da svetlost apsorbuje komplementarnu boju, a emitovano zračenje zavisi od koncentracije. Uskopojasni filter interferencija omogućava da silikonski fotodetektor detektuje samo relevantne talasne dužina svetlosti i izostavlja svu ostalu vidljivu svetlost koja se emituje iz volframove lampe. Kako se menja boja reagovanog uzorka, povećava se i apsorpcija specifične talasne dužine svetlosti, dok propusnost opada.

 

Broj partije

Metod

Barkod oznaka epruvete/bočice

HI94764A-25

Amonijak nizak opseg (LR)

01xx

HI94764B-25

Amonijak visoki opseg

02xx

HI93701-01

Slobodni hlor

-

HI93711-01

Ukupni hlor

-

HI94766-50

Nitrati

05xx

HI94767A-50

Ukupni azot u niskom opsegu

16xx; 06xx

HI94767B-50

Ukupni azot visoki opseg

17xx; 07xx

HI94754A-25

Hemijska potrošnja kiseonika (HPK) u niskom opsegu

12xx

HI94754B-25

Hemijska potrošnja kiseonika (HPK) u srednjem opsegu

13xx

HI94754C-25

Hemijska potrošnja kiseonika (HPK) u visokom opsegu

24xx

HI94758A-50

Reaktivni fosfor

30xx

HI94758B-50

Fosfor, kiselina koja se hidrolizuje

31xx

HI94758C-50

Ukupni fosfor

32xx

HI94763A-50

Reaktivni fosfor visoki opseg

33xx

HI94763B-50

Fosfor visoki opseg

34xx

Napomena: xx predstavlja šifru serije reagensa.

 

Specifikacije

 

Parametri

Reagensi su dostupni u tečnom ili praškastom obliku, a količina svakog reagensa je precizno dozirana kako bi se osigurala maksimalna ponovljivost.

Parametar

Opseg

Rezolucija

Tačnost

Metod

Šifra reagensa

HPK niski opseg

0 do 150 mg/L

1 mg/L

±5 mg/L ±5% od očitavanja

dihromat EPAǂ

dihromat bez žive ◊◊

dihromat ISO◊

HI94754A-25

HI94754D-25

HI94754F-25

HPK srednji opseg

0 do 1500 mg/L

1 mg/L

±15 mg/L ±4% očitanja

dihromat EPAǂ

dihromat bez žive ◊◊

dihromat ISO◊

HI94754B-25

HI94754E-25

HI94754G-25

HPK visoki opseg

0 do 15000 mg/L

10 mg/L

±150 mg/L ±3% očitanja

dihromat

HI94754C-25

ǂEPA zvanično priznaje postupak sa hrom-sumpornom kiselinom za analizu otpadnih voda.

◊HI94754F-25 i HI94754G-25 metod sledi zvaničnu metodu ISO 15705.

◊◊Ova metoda se preporučuje za analizu opšte namene bez interferencija hlorida.

 

 

Parametar

Opseg

Rezolucija

Tačnost*

Metod

Šifra reagensa

Amonijak nizak opseg (LR)

0.00 do 3.00 mg/L (ppm) kao

NH3-N

0.01 mg/L

±0.10 mg/L ±5% od očitavanja

Nessler

HI94764A-25 (25 testova)

Amonijak visoki opseg

0 do 100 mg/L (ppm) kao NH3-N

1 mg/L

±1 mg/L ±5% očitanja

Nessler

HI94764B-25 (25 testova)

Slobodni hlor

0.00 do 5.00 mg/L (ppm)

0.01 mg/L ispod 0.99 mg/L; 0.1 mg/L preko 0.99 mg/L

±0.03 mg/L ±4% od očitanja

DPD

HI93701-01 (100 testova)

HI93701-03 (300 testova)

Ukupni hlor

0.00 do 5.00 mg/L (ppm)

0.01 mg/L ispod 0.99 mg/L; 0.1 mg/L preko 0.99 mg/L

±0.03 mg/L ±4% od očitanja

DPD

HI93711-01 (100 testova)

HI93711-03 (300 testova)

Nitrati

0.0 do 30.0 mg/L (ppm) kao NO3-N

0.1 mg/L

±1.0 mg/L ±5% od očitanja @ 20°C

hromotropska kiselina

HI94766-50 (50 testova)

Ukupni azot u niskom opsegu

0.0 do 25.0 mg/L (ppm)

0.1 mg/L

±1.0 mg/L ±5% od očitanja @ 20°C

hromotropska kiselina

HI94767A-50 (50 testova)

Ukupni azot visoki opseg

10 do 150 mg/L (ppm) as N

1 mg/L

±3 mg/L ±4% od očitanja

hromotropska kiselina

HI94767B-50 (50 testova)

Fosfor, kiselina koja se hidrolizuje

0.00 do 1.60 mg/L (ppm) kao P

0.01 mg/L

±0.05 mg/L ±5% od očitanja

askorbinska kiselina

HI94758B-50 (50 testova)

Reaktivni fosfor

0.00 do 1.60 mg/L (ppm) kao P

0.01 mg/L

±0.05 mg/L ±5% od očitanja

askorbinska kiselina

HI94758A-50 (50 testova)

Reaktivni fosfor visoki opseg

0.0 do 32.6 mg/L (ppm) kao P

0.1 mg/L

±0.5 mg/L ±5% očitanja

vanadomolibdofosforna kiselina

HI94763A-50 (50 testova)

Ukupni fosfor

0.00 do 1.15 mg/L (ppm) kao P

0.01 mg/L

±0.05 mg/L ±6% od očitanja

askorbinska kiselina

HI94758C-50 (50 testova)

Ukupni fosfor visoki opseg

0.0 do 32.6 mg/L (ppm)

0.1 mg/L

±0.5 mg/L ±5% očitanja

vanadomolibdofosforna kiselina

HI94763B-50 (50 testova)

* @25°C (77°F) osim ako nije drugačije naglašeno

** Tečni reagensi su dostupni za hlor

 

Amonijak

 

Amonijak opseg Nizak: 0.00 do 3.00 mg/L (kao NH3-N)
visok: 0.00 do 3.00 mg/L (ppm) (kao NH3-N)
Amonika rezolucija nizak opseg: 0.01 mg/L
visok opseg: 1 mg/L
Amonijak Tačnsot Nizak opseg: ±0.10 mg/L ±5% od očitanja
visok opseg: ±1 mg/L ±5% od očitanja
Amonijak metod Prilagođavanje ASTM-ovog priručnika za vodu i tehnologiju zaštite životne sredine, D1426-92, Nesslerova metoda.

 

Hemijska potrošnja kiseonika (HPK ili COD)

 

HPK opseg nizak opseg: 0 do 150 mg/L
srednji opseg: 0 do 1500 mg/L
visoki opseg: 0 do 15000 mg/L
HPK rezolucija Nizak i srednji opseg: 1 mg/L
visoki opseg: 10 mg/L
HPK tačnost Nizak opseg: ±5 mg/L ±5% očitanja
srednji: ±15 mg/L ±4% od očitanja
visoki: ±150 mg/L ±3% od očitanja
HPK metod Prilagođavanje ASTM priručnika za vodu i tehnologiju zaštite životne sredine, D1426-92, Nesslerova metoda.

 

Hlor

 

Slobodni hlor opseg 0.00 do 5.00 mg/L
Rezolucija slobodni hlor 0.01 mg/L
Tačnost slobodni hlor ±0.03 mg/L or ±4 % od očitanja
Opseg ukupni hlor 0.00 do 5.00 mg/L
Ukupni hlor rezolucija 0.01 mg/L
Ukupni hlor tačnost ±0.03 mg/L or ±4 % od očitanja
Hlor Metod Prilagođavanje EPA metode 330.5 i Standardne metode za ispitivanje vode i otpadnih voda, 20. izdanje, 4500-Cl G, DPD metoda

 

Nitrati

 

Nitrati opseg 0.0 do 30.0 mg/L NO3--N
Nitrati rezolucija 0.1 mg/L
Nitrati tačnost ±1.0 mg/L or ±5 % očitanja
Nitrati metod metod hromatropske kiseline.

 

Ukupni azot

 

Ukupni azot opseg nizak opseg: 0.0 do 25.0 mg/L
visoki opseg: 10 do 150 mg/L
Ukupni azot rezolucija nizak opseg: 0.1 mg/L
visok: 1 mg/L
Ukupni azot tačnost NIzak opseg: ±1.0 mg/L or ±5 % očitanja
Visoki opseg: ±3 mg/L or ±4 % od očitanja
Ukupni azot metod metod hromatropske kiseline.

 

Fosforna kiselina (hidroliza)

 

Opseg fosfora, kiseline koji se hidrolizuje 0.00 do 1.60 mg/L
Rezolucija fosfor, kiseline koji se hidrolizuje 0.01 mg/L
Tačnost fosfora, kiseline koji se hidrolizuje ±0.05 mg/L or ±5 % očitanja
Metod fosfora, kiseline koji se hidrolizuje Prilagođavanje EPA metode 365.2 i Standardne metode za ispitivanje vode i otpadnih voda, 20. izdanje, 4500-P E, metoda askorbinske kiseline

 

Reaktivni fosfor

 

Reaktivni fosfor opseg NIzak opseg: 0.00 do 1.60 mg/L
visok opseg: 0.0 do 32.6 mg/L
Rezolucija reaktivni fosfor nizak opseg: 0.01 mg/L
visok opseg: 0.1 mg/L
Reaktivni fosfor tačnost nizak opseg: ±0.05 mg/L or ±5 % of reading
visok: ±0.5 mg/L ±5% od očitanja
Metod reaktivni fosfor nizak opseg: Prilagođavanje EPA metode 365.2 i standardnih metoda, 20. izdanje, 4500-P E, metoda askorbinske kiseline
, visoki: Prilagođavanje standardnih metoda, 20. izdanje, 4500-P C, metoda vanadomolibdofosforne kiseline.

 

Ukupni fosfor

 

Ukupni fosfor opseg Nizak opseg: 0.00 do 1.15 mg/L
visok opseg: 0.0 do 32.6 mg/L
Ukupni fosfor tačnost nizak opseg: 0.01 mg/L
visok opseg: 0.1 mg/L
Ukupan opseg rezolucija nizak opseg: ±0.05 mg/L ±6% očitanja
visok opseg: ±0.5 mg/L ±5% od očitanja
Ukupni fosfor metoda Nizak opseg: Adaptacija EPA metode 365.2 i standardnih metoda, 20. izdanje, 4500-P E, metoda askorbinske kiseline
Visoki domet: Prilagođavanje standardnih metoda, 20. izdanje, 4500-P C, metoda vanadomolibdofosforne kiseline

 

Opšte info o meraču

 

Memorija za učitavanje 200 uzoraka
Priključci USB
Displej LCD
Napajanje 230 VAC ili 115 VAC adapter
Okruženje 0 do 50°C (32 to 122°F); max 90% RH ne-kondenzujući
Dimenzije 235 x 212 x 143 mm (9.2 x 8.34 x 5.62”)
Težina 2.3 kg (5.1 lbs)
Fotometar/kolorimetar izvor svetlosti Volframova lampa sa uskim interferencijskim filterom
Fotometar/kolorimetar detektor svetlosti silikonska fotoćelija
Informacije o isporuci HI83224 se isporučuje sa uzorcima i poklopcima (10), krpicama za čišćenje kiveta (4),makazama i uputstvom za upotrebu.
Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana