SKU
HI3811

Hemijski test komplet za određivanje alkalnosti - HI3811

7.011,00 din.
Na lageru
HI3811 je hemijski test za alkalnost koji meri alkalnost titracijom hlorovodoničnom kiselinom. HI3811 se isporučuje u kompletu sa svim reagensima i opremom potrebnom za obavljanje oko 110 testova.
  • Svi reagensi su označeni datumom isteka i brojem serije radi sledljivosti
  • Ručna titracije se obavlja uz pomoć indikatora boje

HI3811 je hemijski testni test na bazi titracije koji služi za određivanje alkalnosti u uzorcima unutar opsega 0 do 100 mg / L (ppm) CaCO3. ili 0 do 300 mg/L CaCO3 opsega. HI3811 se isporučuje sa svim potrebnim reagensima i opremom za obavljanje analize. Ovaj test komplet ima dovoljno reagenasa za obavljanje 110 testova.

Pregled funkcionalnosti:

Kompletno opremljen

  • Svi potrebni materijali se isporučuju sa kompletom za testiranje, kao što su čaše za uzorke, plastični špric, fenolftaleinski indikator i indikator bromofenol plave boje.

Visoka rezolucija

  • Očitavanja 0 do 100 mg/L određuju se uz 1 mg/L rezoluciju.
  • Očitavanja 0 do 300 mg/L određuju se uz 3 mg/L rezoluciju

Dostupni su zamenski reagensi.

  • Nema potrebe za kupovinom novog test kompleta kada su zalihe reagenasa istrošene. Može se poručiti HI3811-100 set reagenasa kao zamenski za hemijski test komplet. Ovaj set reagensa dobija se sa 1 (10mL) bočicom sa kapaljkom fenolftaleinskog indikatora, 1 (10mL) bočicom sa kapaljkom bromofenol plavog indikatora i 1 (120mL) bočicom HI3811-0 reagensa.

Značaj upotrebe

Alkalnost je kvantitativni kapacitet uzorka vode da neutrališe kiselinu do postavljenog pH. Ovo merenje su veoma važna u određivanju korozivnih karakteristika vode, pre svega hidroksidnih, karbonatnih i bikarbonatnih jona. Drugi izvori alkalnosti mogu biti iz anjona koji se mogu hidrolizovati kao što su fosfati, silikati, borati, fluoridi i soli nekih organskih kiselina. Alkalnost je kritična u tretmanima vode za piće, otpadnih voda, kotlova i sistema za hlađenje, kao i zemljišta.

Alkalnost se može meriti kao fenolftaleinska alkalnost i ukupna alkalnost. Fenolftaleinska alkalnost se određuje neutralizacijom uzorka do pH 8,3 korišćenjem razblaženog rastvora hlorovodonične kiseline i indikatora fenolftaleina. Ovim procesom se pretvaraju hidroksidni joni u vodu, a karbonatni joni u bikarbonatne jone:

OH- HCl → H2O Cl-

CO32- HCl → HCO3- Cl-

Pošto se bikarbonatni joni mogu pretvoriti u ugljeničnu kiselinu sa dodatnom hlorovodoničnom kiselinom, alkalnost fenolftaleina meri ukupne hidroksidne jone, ali samo polovinu doprinosa bikarbonata. Za potpuno pretvaranje karbonatnih jona dodaje se hlorovodonična kiselina sve dok pH uzorka ne bude 4,5, što je poznato kao Totalna alkalnost:

HCO3- HCl → H2CO3 Cl-

 

Specifikacije

Tip

titracija

Najmanji korak

1 mg/L (ppm) 3 mg/L (ppm)

Opseg

0-100 mg/L (ppm) 0-300 mg/L (ppm)

Prosečan broj testova

110

Metod

fenoftalein / bromofenol plavi metod

Informacije o isporuci

Hemijski test komplet HI3811 dolazi sa 10 ml indikatora fenopthaleina, 10 ml bromofenolovog plavog indikatora, 120 ml titranta alkalnosti, 10 ml kalibrisanim sudom, 50 ml kalibrisanim sudom i kalibrisanim špricem sa vrhom.

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana