SKU
HI93754B-25

HPK reagens, EPA Metod (25 testova) - HI93754B-25

7.257,00 RSD
Na lageru
HI93754B-25 su bočice sa reagensom za HPK koje slede EPA metodu za utvrđivanje HPK u srednjem opsegu sa kompatibilnim fotometrom. Ovi visokokvalitetni reagensi proizvedeni su u našem najsavremenijem pogonu i na svakoj kutiji su jasno označeni brojem i datumom isteka, radi sledljivosti.
  • Unapred izmereni reagensi za jednostavno korišćenje
  • Opremljeni sa sertifikatom kvaliteta
  • Označeni su sa rokom trajanja i sa lot brojem radi bolje sledljivosti.
Komplet HI93754B-25 za HPK sadrži 25 bočica spremnih za upotrebu koje sadrže prethodno izmerene reagense. Ovi visoko kvalitetni reagensi za HPK slede EPA metodu 410.4 U ovoj metodi, potrebna je upotreba reaktora/digestora za oksidaciju organske materije u uzorku. Tokom zagrevanja, heksavalentni hrom u reagensu se redukuje do trovalentnog hroma. Količina redukovanog hroma se meri kolorimetriski. Intenzitet boje određuje kompatibilni fotometar, a koncentracija HPK je prikazana u mg / L (ppm) O2. Ovi reagensi su dizajnirani da se koriste sa uzorcima sa očekivanim rasponom od 0 do 150 mg / L (ppm) 02.

Viale Hanna sadrže otprilike 3 ml prethodno doziranog reagensa, tako da korisnik jednostavno mora dodati malu količinu uzorka. Sa prethodno doziranim bočicama, vreme pripreme testa se drastično smanjuje i nema dugotrajnog postupka pripreme reagensa ili čišćenja staklenog posuđa. Bočice i poklopci HPK reagensa dizajnirani su tako da izbegnu slučajno prosipanje reagensa. Zbog unapred doziranih reagensa, količina hemikalija i vreme rukovanja je takođe smanjeno.

Metode upoređivanja

EPA - EPA odobrena metoda 410.4 za određivanje HPK zahteva upotrebu žive sulfata (HgSO4). Živa sulfat je prisutan u bočicama sa EPA reagensom za ublažavanje interferencije hlorida u mernom uzorku Ovo je uobičajeni zahtev za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i postrojenja za proizvodnju hrane koja imaju veće koncentracije hlorida u svojim otpadnim vodama. Kada koristite reagense koji slede EPA metodu, važno je tretirati korišćene bočice kao opasni otpad, jer se otpad od žive mora reciklirati.

Dihromat - Dihromat metoda prilagođena je standardnim EPA i ISO metodama za određivanje HPK, koje su odobrene za merenje koncentracija HPK u opsegu do 1500 mg / L O2. Za uzorke sa očekivanim koncentracijama u velikom opsegu od 0 do 15000 mg / L O2, dihromatski reagensi se mogu koristiti za tačno određivanje HPK. Važno je korišćene bočice smatrati opasnim otpadom, jer se otpad od žive mora reciklirati.

Bez žive- Za one koji ne žele da postupaju sa živinim reagensima, naši „zeleni“ reagensi bez žive su dostupni za određivanje HPK. Ovi reagensi su osetljiviji na interferencije sa hloridima, jer živa sulfata nema. Iako je reagense bez žive lakše odložiti, oni mogu biti neprihvatljivi za potrebe izveštavanja.

ISO-ISO odobrena metoda 15705 za određivanje HPK takođe zahteva upotrebu živa sulfata (HgSO4) da bi se smanjila interferencija hlorida. Sadržavajući slične hemijske reagense kao EPA metoda, važno je tretirati korišćene ISO bočice kao opasni otpad, jer otpad sa živom zahteva recikliranje.

Metod Parametar Opseg (kao O2) Rezolucija Tačnost HPK reagens
EPA

HPK niski opseg
HPK srednji opseg

0 do 150 mg/L
0 do 1500 mg/L

1 mg/L
1 mg/L

±5 mg/L ±5% od očitavanja
±15 mg/L ±4% očitanja

HI93754A-25
HI93754B-25

Dihromat

HPK visoki opseg

0 do 15000 mg/L

10 mg/L

±150 mg/L ±3% očitanja

HI93754C-25

bez žive

HPK niski opseg
HPK srednji opseg

0 do 150 mg/L
0 do 1500 mg/L

1 mg/L
1 mg/L

±5 mg/L ±5% od očitavanja
±15 mg/L ±4% očitanja

HI93754D-25
HI93754E-25

ISO

HPK niski opseg
COD M

0 do 150 mg/L
0 do 1500 mg/L

1 mg/L
1 mg/L

±5 mg/L ±5% od očitavanja
±15 mg/L ±4% očitanja

HI93754F-25
HI93754G-25

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana