SKU
HI5521-02

Multiparametarski istraživački pH/ORP metar i merač EC/TDS/Otpora/Saliniteta i Temperature HI5521-02

148.953,00 RSD
Na lageru
HI5521 je napredni merač pH / mV / EC / TDS / saliniteta / otpornosti, koji je potpuno prilagodljiv sa velikim LCD ekranom u boji, kapacitivnim tasterima i USB priključkom za povezivanje sa računarom. HI5521 je bogat funkcijama koje uključuju evidentiranje podataka, ograničenja alarma, sveobuhvatni GLP i još mnogo toga, pri tome zadržavajući jednostavnost u korištenju i sa namenskim tasterima za rutinski rad i virtuelnim tasterima koji korisnika vode kroz opcije podešavanja. HI5521 obezbeđuje sigurnost pH merenja sa eksluzivnom Hanna instruments funkcijom CAL Checkkoja upozorava korisnika na potencijalne probleme tokom kalibracije, uključujući i ako je pufer kontaminiran ili da sondu treba očistiti.

HI5521 omogućava istovremeno merenje pH ili ORP na jednom kanalu i EC ili srodnih parametara na drugom. Prvi kanal je sa BNC konekcijom i namenjen je korišćenju elektroda iz široke lepeze pH i ORP elektroda. Instrument se isporučuje sa staklenom, kombinovanom pH elektrodom sa dvostrukim spojem HI1131B, elektrodom koja radi u širokom temperaturnom opsegu od 0 do 100 ° C. HI7662-T tempearurna sonda i ugrađeni temperaturni senzor sondi za EC, omogućavaju da sva očitanja budu temperaturno kompenzirana. HI5521 se isporučuje sa HI76312 četvoroprstenom sondom za provodljivost koja radi u širokom rasponu od 0.000 µS / cm do 1000.0 mS / cm *. Merač se može podesiti na automatski raspon, u kojem merač bira odgovarajući raspon provodljivosti od sedam opsega ili fiksnog opsega u kojem će merač prikazati očitanje samo u mS / cm ili mS / cm. Sve vrednosti se automatski temperaturno kompenzuju uz pomoć ugrađenog temperaturnog senzora. Temperaturne konverzije su podešene između 0.00 i 10.00 %/°C. Kao pH metar HI5521 se može kalibrisati u 5 tačaka sa setom od 8 standardnih pufera i sa 5 korisnički definisanih. HI5521 poseduje Hanna instruments eksluzivnu funkciju CAL Check™ koja upozorava korisnika o greškama tokom pH kalibracije. Indikatori koji se prikazuju tokom kalibracije uklučuju poruke “Electrode Dirty/Broken”, “Buffer Contaminated.” Opšte stanje sonde na osnovu offset-a i nagiba karakterističnih za elektrodu prikazuje se kao procenat nakon završetka kalibracije. Podaci kalibracije, uključujući datum, vreme, upotrebljene pufere, offset i nagib, mogu se pozvati u bilo koje vreme zajedno sa trenutnim merenjima odabirom opcije prikaza dobre laboratorijske prakse (GLP). Kao EC / TDS / merač saliniteta / otpornosti, HI5521 se može kalibrisati do četiri tačke sa izborom šest unapred programiranih standarda provodljivosti ili korisnički definisanih standarda. OTPOR, TDS, Praktični salinitet (PSU) i sala prirodnog saliniteta se kalibrišu pomoću električne provoljivosti. % NaCl se kalibriše u jednoj tački sa standardom saliniteta HI7037. Kalibracioni podaci uključuju datum, vreme i korišćene standarde, offset i ćelijski faktoru može se pristupiti u bilo koje vreme zajedno sa trenutnim merenjima odabirom opcije prikaza dobre laboratorijske prakse (GLP). Za merenje vode visoke čistoće koja se koristi u farmaceutskoj proizvodnji, HI5521 je programiran sa tri faze USP <645> metode. Jednom kada se dostigne faza, generiše se izveštaj i može se sačuvati. Do 200 izveštaja može biti sačuvano i prebačeno putem USB-a na kompjuter. Postoje 3 režima učitavanja: auto, manual i AutoHold logging. Do 100.000 podataka može se snimiti u 100 partija sa 50.000 zapisa maksimalno / lot na svakom kanalu i izvesti u računar radi pregledavanja i skladištenja podataka.

Prilagodivi korisnički interface

Korisnički interface HI5521 omogućava korisniku da prikazuje merenja u različitim režimima: osnovno merenje sa ili bez GLP informacija, grafički prikaz u stvarnom vremenu i evidentiranje podataka. Kriterijumi stabilnosti kalibracije se mogu podesiti od brzih, umereno brzih do preciznih. Podesivi alarm ograničava se podešavanjima unutar i izvan ograničenja.

Grafički LCD u boji

HI5521 ima grafički LCD u boji s pomoćnim ekranom, grafičkim i prilagođenim konfiguracijama boja. Ekran omogućava grafički prikaz u stvarnom vremenu, a upotreba virtuelnih tastera omogućava intuitivni korisnički doživljaj.

Kapacitativni tasteri

HI5521 sadrži osetljive kapacitivne tastere za precizne pritiske tastera tokom navigacije kroz menije i ekrane. Postoje četiri namenska tastera koja se koriste za rutinske operacije, uključujući kalibraciju i promenu načina merenja i četiri virtuelna tastera koji se menjaju na osnovu upotrebe. Ova tehnologija omogućava da tastatura bude bez začepljenja.

Sonda za provodljivost sa 4 prstena

Sva očitavanja se izvode pomoću HI76312 sonde za provodljivost sa četiri prstena koja ima ugrađeni senzor temperature za automatsku kompenzaciju. Četiri prstena su izrađena od platine, a telo elektrode je izrađeno od polieterimidne plastike (PEI) koja je otporna na mnoge oštre hemikalije. Dizajn sa četiri prstena omogućava da se ova sonda koristi u širokom rasponu merenja.

Izbor kalibracije

Automatsko prepoznavanje pufera, poluautomatske i direktne ručne opcije za kalibraciju pH dostupne su za kalibraciju do pet tačaka, od izbora osam standardnih pufera i do pet prilagođenih. Za kanal provodljivosti kalibracija se može podesiti na automatsko standardno prepoznavanje ili unos korisnika, uz izbor jedne ili više tačaka. Kalibracija se može izvesti do četiri tačke kada je izabrano više tačaka.

CAL Check™

CAL Check upozorava na potencijalne probleme koji se mogu javiti tokom kalibracije pH elektrode. Indikatori uključuju “Electrode Dirty/Broken,” “Buffer Contaminated,” , vreme odziva elektrode i celokupno stanje sonde u procentu na osnovu karakteristika offseta i nagiba.

GLP podaci

HI5522 uključuje GLP funkciju koja korisnicima omogućava da vide podatke o kalibraciji i informacije o isteku kalibracije jednim dodirom tastera. Podaci o kalibraciji uključuju datum, vreme i standarde koji se koriste za kalibraciju.

ISE merenja sa izborom

Jedinice za koncentraciju HI5521 omogućava kalibraciju i očitanje u izboru jedinica koncentracije. Izbor jedica ppt, g/L, mg/mL, ppm, mg/L, μg/L, ppb, μg/L, mg/mL, M, mol/L, mmol/L, %w/v i korisnički definisane.

ISE sa inkrementalnim metodom

Poznati dodatak, poznato oduzimanje, dodavanje analita i inkrementalni metod oduzimanja analita unapred su programirani u HI5521. Jednostavno sledite postupak vođen na ekranu i merač će automatski izvršiti proračun omogućavajući postizanje višeg nivoa tačnosti u poređenju sa direktnim ISE merenjima.

Čuvanje podataka

Na HI5521 dostupna su tri načina učitavanja se mogu odabrati: automatski, ručni i AutoHold. Auto i ručni mogu skladišti do 100 lotova sa 50,000 izveštaja max/lot, sa ukupno 10000 podataka. Automatic logging sadrži opciju za čuvanje podataka u odnosu na period i interval uzorkovanja.

Transfer podataka

Podaci se mogu preneti putem USB kabla i HI92000 software-a na računar (prodaju se odvojeno).

Kontekstualna pomoć

Uvek dostupna pritiskom na taster "HELP". Jasne poruke i uputstva su dostupne na ekranu za brzo i lako vođenje korisnika kroz podešavanje i kalibraciju. Pomoćne ifnormacije se prikazuju u odnosu na postavku koja se gleda.

pH i EC opcije

pH CAL Check™

Pravilna kalibracija sistema pH elektroda je kritična za postizanje pouzdanih rezultata. HANNina ekskluzivna opcija CAL Check pomaže u mnogome postizanju tog cilja. · Svaki put kada se vrši kalibracija pH, instrument upoređuje novu kalibraciju sa prethodnom. Kada ovo poređenje ukazuje na značajnu razliku, poruka upozorava korisnika da očisti elektrodu, proveri puferski rastvor ili oboje. · Kad su merenja predaleko od kalibracionih tačaka, instrument će upozoriti korisnika porukom na ekranu. · Na ekranu se prikazuje stanje pH elektrode nakon kalibracije, kao i datum i vreme. · Da bi izbegao očitavanje sa starim kalibracijama, instrument automatski podseća korisnika kada je kalibracija istekla.

CAL Check upozorava korisnike o problemima tokom kalibracije.

Sveobuhvatni GLP

 

Učitavanje u realnom vremenu

EC USP Mod

Hannini HI5522 i HI5521 zajedno sa EC sondama mogu se koristiti za merenja provodljivosti koja je potrebna za pripremu vode za ubrizgavanje (WFI) u skladu sa USP <645>. Instrumenti daju jasna uputstva o izvođenju svake faze i automatski proveravaju da li su temperatura, provodljivost i stabilnost unutar USP granica. Sveobuhvatni podaci se prikazuju na ekranu na kraju testa. Do 200 izveštaja može biti sačuvano. 

Dvostruki kanali

Dva merna kanala HI5521 su galvanski izolovana tako da eleminišu šumove i nestabilnosti. U ISE modu, ovaj instrument pruža izbor nekoliko inkrementalnih metoda. Komunikacija sa optički izolavanim USB kablom.

 

 

 

Specifikacija

 

Ime Specifikacije

Detalji

SKU

HI5521-01

pH Opseg

pH: -2.000 do 20.000

pH Rezolucija

pH: 0.1, 0.01, 0.001

pH Tačnost

(@25°C/77°F)

±0.1 pH, ±0.01 pH, ±0.002 pH ±1 LSD

pH Kalibracija

automatska, kalibracija do pet tačaka, osam dostupnih standardnih bafera (1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) i pet prilagođenih bafera

pH Temperaturna Kompenzacija

automatski ili ručno od -20,0 do 120,0 °C

EC Opseg

0.000 do 9.999 μS/cm, 10.00 do 99.99 μS/cm, 100.0 do 999.9 μS/cm, 1.000 do 9.999 mS/cm, 10.00 do 99.99 mS/cm, 100.0 do 1000.0 mS/cm actual EC*

EC Rezolucija

0.001 μS/cm, 0.01 μS/cm, 0.1 μS/cm, 1 μS/cm, 0.001 mS/cm, 0.01 mS/cm, 0.1 mS/cm

EC Tačnost

±1% of reading (±0.01 μS/cm)

EC Kalibracija

automatsko prepoznavanje standarda (0,000 mS/cm, 84,00 mS/cm, 1,413 mS/cm, 5,000 mS/cm, 12,88 mS/cm, 80,00 mS/cm, 111,8 mS/cm) ili korisnički standard; kalibracija jedne tačke ili više tačaka

TDS Opseg

0.000 do 9.999 ppm, 10.00 do 99.99 ppm, 100.0 do 999.9 ppm, 1.000 to 9.999 ppt, 10.00 to 99.99 ppt, 100.0 to 400.0 ppt actual TDS* (with 1.00 factor)

TDS Rezolucija

0.001 ppm, 0.01 ppm, 0.1 ppm, 1 ppm, 0.001 ppt, 0.01 ppt, 0.1 ppt

TDS Tačnost

±1% čitanja (±0.01 ppm)

EC/TDS Temperaturna Kompenzacija

neaktivan, linearni i nelinearni (prirodna voda)

Koeficijent korekcije temperature

0.00 do 10.00 %/°C

Opseg Otpornosti

1.0 do 99.9 Ω•cm; 100 do 999 Ω•cm; 1.00 do 9.99 KΩ•cm; 10.0 to 99.9 KΩ•cm; 100 do 999 KΩ•cm; 1.00 do 9.99 MΩ•cm; 10.0 do 100.0 MΩ•cm

Rezolucija otpornosti

0.1 Ω•cm; 1 Ω•cm; 0.01 KΩ•cm; 0.1 KΩ•cm; 1 KΩ•cm; 0.01 MΩ•cm; 0.1 MΩ•cm*

Preciznost otpora

±2% čitanja (±1 Ω•cm)

Opseg Saliniteta

praktična skala: 0,00 do 42,00 psu; skala prirodne morske vode: 0,00 do 80,00 ppt; procentna skala: 0,0 do 400,0%

Rezolucija Saliniteta

0,01 za praktičnu vagu/vagu prirodne morske vode; 0,1% za procentnu skalu

Tačnost Saliniteta

±1% čitanja

Kalibracija Saliniteta

procentualna skala—jedna tačka (sa standardom HI7037)

Temperaturna kompenzacija Saliniteta

neaktivan, linearni i nelinearni (prirodna voda)

Temperaturni Opseg

-20.0 do 120.0˚C**; -4.0 do 248.0 ˚F**; 253.15 to 393.15 K**

Temperaturna Rezolucija

0.1 °C, 0.1 °F, 0.1 K

Temperaturna Tačnost

±0.2 °C; ±0.4 °F; ±0.2 K (bez sonde)

pH Elektroda

HI1131B pH elektroda sa staklenim telom sa BNC konektorom i kablom od 1 m (3,3’) (uključeno); HI76312 platina, EC/TDS sonda sa četiri prstena sa kablom od 1 m (3,3’) (uključeno)

EC/TDS Sonda

HI76312 sonda za provodljivost

Temperatura Sonde

HI7662-T temperaturna sonda od nerđajućeg čelika sa kablom od 1 m (3,3’) (uključeno)

Napajanje

12 VDC adapter (included)

Životna Sredina

0 do 50°C (32 do 122°F; 273 do 323 K), relativna vlažnost mak 95% bez kondenzacije

Dimenzije

160 x 231 x 94 mm (6.3 x 9.1 x 3.7”)

Težina

1.2 kg (2.64 lbs.)

Informacije o poručivanju

HI5521 se isporučuje sa HI1131 pH elektrodom, HI7662-T temperaturnom sondom, HI76312 sondom za provodljivost, HI76404V držačem elektrode, HI70004 pH 4,01 vrećicom puferskog rastvora, HI70007 kesom puferskog rastvora, HI70007 kesom puferskog rastvora, HI70007 pH2 7.01 puferom HI706 rastvorom pufera HI706 čist rastvorom HI0701 pufera 0702 čist elektro rastvor HI0701 rastvor (30 mL), adapter za napajanje od 12 VDC i uputstva.

Metod

USP <645> Compliant

Posebna napomena

*Nekompenzovana provodljivost (ili TDS) je vrednost provodljivosti (ili TDS) bez temperaturne kompenzacije. **Svedeno na stvarne granice sonde

Garancija

2 godine

 

Informacije o naručivanju

HI5521-02 (230V) isporučuju se pH elektrodom HI1131B, sondom HI76312 EC / TDS, temperaturnom sondom HI7662-W, vrećicom puferske otopine pH 4,01 (2), vrećicom puferske otopine pH 7,01 (4), vrećicom pufera pH 10,01 (2) ), Vrećica s otopinom za čišćenje elektroda HI700601 (2), HI7082 3,5M otopina KCl elektrolita (30 ml), držač elektrode HI76404W, 12 VDC adapter, pipeta kapilarne kapaljke, certifikat kvalitete, brzi vodič i upute za uporabu.

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana