SKU
HI5522-02

Multiparametarski, istraživački merač pH/ORP/ISE i merač EC/TDS/Otpornosti/Saliniteta i Temperature HI5522-02

167.895,00 RSD
Na lageru

HI5522 je napredni merač pH / ORP / ISE i EC / TDS / saliniteta / otpornosti, koji je u potpunosti prilagodljiv sa velikim LCD ekranom u boji, kapacitivnim tasterima za dodir i USB priključkom za povezivanje sa računarom. HI5522 je bogat funkcijama koje uključuju ISE inkrementalne metode, evidenciju podataka, ograničenja alarma, sveobuhvatni GLP i još mnogo toga, zadržavajući jednostavnost u upotrebi i sa namenskim tasterom za rutinski rad i virtuelnim tasterima koji vode korisnika kroz opcije podešavanja. HI5522 osigurava poverenje u pH merenjima uz ekskluzivnu opciju Cal Check koja upozorava korisnika na potencijalne probleme tokom kalibracije, uključujući i ako je tampon kontaminiran ili sonda treba očistiti.

HI5522 je dvokanalni merač koji omogućava istovremeno merenje pH, ORP ili ISE na jednom kanalu i EC, TDS, saliniteta ili otpornosti na drugom. Kanal jedan ima BNC vezu za upotrebu sa širokom lepezom pH, ORP i ISE elektroda koje nudi Hanna Instruments. Instrument se isporučuje sa staklenom, kombinovanom pH elektrodom sa dvostrukim spojem HI1131B, elektrodom koja radi u širokom temperaturnom opsegu od 0 do 100 ° C. Sva očitavanja su automatski temperaturno kompenzovana sa odvojenom temperaturnom sondom HI7662-T ili iz ugrađenog senzora temperature sonde za provodljivost drugog kanala. HI5522 se isporučuje sa HI76312 sondom za provodljivost sa četiri prstena koja radi u širokom rasponu od 0.000 μS/cm do 1000.0 mS/cm*. Merač se može podesiti na automatsko biranje opsega (autorangiranje) u kome merač bira odgovarajući raspon provodljivosti između sedam opsega ili fiksnog opsega u kojem će merač prikazati očitanje samo u mS / cm ili mS / cm. Sve vrednosti se automatski temperaturno kompenzuju uz pomoć ugrađenog temperaturnog senzora. Temperaturne konverzije su podešene između 0.00 i 10.00 %/°C. Kao pH merač, HI5522 može da se kalibriše u do pet tačaka sa izborom osam unapred programiranih pufera ili pet prilagođenih pufera. HI5522 poseduje ekskluzivnu Hanna CAL Check ™ opciju da upozori korisnika na potencijalne probleme tokom procesa kalibracije pH elektrode. Indikatori problema prikazuju poruke na ekranu “Electrode Dirty/Broken” i “Buffer Contaminated.” Opšte stanje sonde na osnovu odstupanja i nagiba karakterističnih za elektrodu prikazuje se kao procenat nakon završetka kalibracije. U ISE režimu, HI5522 se može kalibrisati u do pet tačaka sa izborom pet unapred pripremljenih puferskih standarda ili pet korisnički definisanih u bilo kojoj jedinici koncentracije. Podaci o kalibraciji, uključujući datum, vreme, upotrebljene standarde i nagib, mogu se videti u bilo kojem trenutku zajedno sa trenutnim merenjima odabirom opcije prikaza dobre laboratorijske prakse (GLP). Kako EC / TDS / merač saliniteta / otpornosti, HI5522 može da se kalibriše do četiri tačke sa izborom šest unapred programiranih standarda provodljivosti ili korinički definisanih standarda. Otpornost, TDS, praktična slanost (PSU) i prirodna skala morske vode kalibrišu se kroz provodljivost. % NaCl se kalibriše u jednoj tački sa standardom saliniteta HI7037. Podaci kalibracije, uključujući datum, vreme i upotrijebljene standarde, offset i faktor ćelije. Može im se pristupiti bilo kada zajedno sa tretnim merenjima i podacima dobre laboratorijske prakse (GLP). Za merenja visoko čiste vode u farmaciji, HI5522 je programiran kroz 3 faze USP <645> metoda. Jednom kada se dostigne faza, generiše se izveštaj i može se sačuvati. Do 200 izveštaja može biti sačuvano i prebačeno putem USBa na kompjuter. Postoje 3 režima učitavanja: auto, manual i AutoHold logging. Do 100.000 podataka može se snimiti u 100 partija sa 50.000 zapisa maksimalno / lot na svakom kanalu i izvesti u računar radi pregledavanja i skladištenja podataka.

Prilagodivi korisnički interface

Korisnički interface HI5522 omogućava korisniku da prikazuje merenja u različitim režimima: osnovno merenje sa ili bez GLP, grafikoni u realnom vremenu i podaci za beženje. Kriterijumi stabilnosti kalibracije se mogu podesiti od brzih, umereno brzih do preciznih. Podesivi alarm ograničava se podešavanjima unutar i izvan ograničenja.

Grafički LCD u boji

HI5522 sadrži grafički LCD u boji s pomoćnim ekranom, grafičkim i prilagođenim konfiguracijama boja. Ekran omogućava grafički prikaz u stvarnom vremenu, a upotreba virtuelnih tastera omogućava intuitivni korisnički doživljaj.

Kapacitativni tasteri

HI5522 sadrži osetljive kapacitivne tastere za precizne pritiske tastera tokom navigacije kroz menije i ekrane. Postoje četiri namenska tastera koja se koriste za rutinske operacije, uključujući kalibraciju i promenu načina merenja i četiri virtuelna tastera koji se menjaju na osnovu upotrebe. Ova tehnologija omogućava da tastatura bude bez začepljenja.

Sonda za provodljivost sa 4 prstena

Sva očitavanja se izvode pomoću HI76312 sonde za provodljivost sa četiri prstena koja ima ugrađeni senzor temperature za automatsku kompenzaciju. Četiri prstena su izrađena od platine, a telo elektrode je izrađeno od polieterimidne plastike (PEI) koja je otporna na mnoge oštre hemikalije. Dizajn sa četiri prstena omogućava da se ova sonda koristi u širokom rasponu merenja.

Izbor kalibracije

Automatsko prepoznavanje pufera, poluautomatske i direktne ručne opcije za kalibraciju pH dostupne su za kalibraciju do pet tačaka, od izbora osam standardnih pufera i do pet prilagođenih. Za kanal provodljivosti kalibracija se može podesiti na automatsko standardno prepoznavanje ili unos korisnika, uz izbor jedne ili više tačaka. Kalibracija se može izvesti do četiri tačke kada je izabrano više tačaka.

CAL Check™

CAL Check upozorava na potencijalne probleme koji se mogu javiti tokom kalibracije pH elektrode. Indikatori uključuju “Electrode Dirty/Broken,” “Buffer Contaminated,” , vreme odziva elektrode i celokupno stanje sonde u procentu na osnovu karakteristika offseta i nagiba.

GLP podaci

HI5522 uključuje GLP funkciju koja korisnicima omogućava da vide podatke o kalibraciji i informacije o isteku kalibracije jednim dodirom tastera. Podaci o kalibraciji uključuju datum, vreme i standarde koji se koriste za kalibraciju.

ISE merenja sa izborom

jedinice za koncentraciju HI5522 omogućava kalibraciju i očitanje u izboru jedinica koncentracije. Izbor jedica ppt, g/L, mg/mL, ppm, mg/L, μg/L, ppb, μg/L, mg/mL, M, mol/L, mmol/L, %w/v i korisnički definisane.

ISE sa inkrementalnim metodom

Poznati dodatak, poznato oduzimanje, dodavanje analita i inkrementalni postupci oduzimanja analita unapred su programirani sa HI5522. Jednostavno sledite postupak vođen na ekranu i merač će automatski izvršiti proračun omogućavajući postizanje višeg nivoa tačnosti u poređenju sa direktnim ISE merenjima.

Čuvanje podoataka

Na HI5522 dostupna su tri načina biranja, koja se mogu odabrati: automatic, manual, i AutoHold logging Automatic i manual skladišti do 100 lotova sa 50,000 izveštaja max/lot, sa ukupno 10000 podataka. Automatic logging sadrži opciju za čuvanje podataka u odnosu na period i interval uzorkovanja.

Transfer podataka

Podaci se mogu preneti putem USB kabla i HI92000 software-a na računar (prodaju se odvojeno).

Kontekstualna pomoć

Uvek dostupna pritiskom na taster "HELP". Jasne poruke i uputstva su dostupne na ekranu za brzo i lako vođenje korisnika kroz podešavanje i kalibraciju. Pomoćne ifnormacije se prikazuju u odnosu na postavku koja se gleda.

pH i EC opcije

pH CAL Check™

Pravilna kalibracija sistema pH elektroda je kritična za postizanje pouzdanih rezultata. HANNina ekskluzivna opcija CAL Check pomaže u mnogome postizanju tog cilja. · Svaki put kada se vrši kalibracija pH, instrument upoređuje novu kalibraciju sa prethodnom. Kada ovo poređenje ukazuje na značajnu razliku, poruka upozorava korisnika da očisti elektrodu, proveri puferski rastvor ili oboje. · Kad su merenja predaleko od kalibracionih tačaka, instrument će upozoriti korisnika porukom na ekranu. · Na ekranu se prikazuje stanje pH elektrode nakon kalibracije, kao i datum i vreme. · Da bi izbegao očitavanje sa starim kalibracijama, instrument automatski podseća korisnika kada je kalibracija istekla.

CAL Check upozorava korisnike o problemima tokom kalibracije.

Sveobuhvatni GLP

Učitavanje u realnom vremenu

EC USP Mod

Hannini HI5522 i HI5521 zajedno sa EC sondama mogu se koristiti za merenja provodljivosti koja je potrebna za pripremu vode za ubrizgavanje (WFI) u skladu sa USP <645>. Instrumenti daju jasna uputstva o izvođenju svake faze i automatski proveravaju da li su temperatura, provodljivost i stabilnost unutar USP granica. Sveobuhvatni podaci se prikazuju na ekranu na kraju testa. Do 200 izveštaja može biti sačuvano.

ISE opcije

ISE Incrementalni metod Određivanje koncentracije jona pomoću ISE-a može se postići brže i lakše korišćenjem pojednostavljenih inkrementalnih metoda. Ovi metodi uključuju dodavanje standarda uzorku ili uzorka standardu i detekciju promene mV koja se dešava usled dodavanja, a ta razlika određuje koncentraciju. Ranije bi korisnik koristio matematičke jednačine za određivanje koncentracije jona u uzorku; koncentracije uzoraka, HI5522 izračunava automatski, a zatim se prijavljuju u izveštaj o metodi ISE; Do 200 izveštaja može biti sačuvano. Ceo proces se može ponoviti na više uzoraka bez ponovnog unošenja skupa parametara. Izveštaji se mogu izvesti i štampati sa HI92000 PC software-om. Tehnike inkremenmentalne metode mogu umanjiti greške od promenljivih kao što su temperatura, viskoznost, pH ili jonska jačina. Elektrode ostaju uronjene tokom celog procesa, smanjujući na taj način vreme merenja, eliminišući prenošenje uzorka i pridružene greške. Poznato dodavanje, poznato oduzimanje, dodavanje analita i analitičke metode oduzimanja su standardne mogućnosti izbora koje nudi HI5522. 

Dvostruki kanali

Dva merna kanala HI5522 su galvanski izolovana za elimaciju šumova i nestabilnosti. U ISE modu, ovaj instrument pruža izbor nekoliko inkrementalnih metoda. Komunikacija sa optički izolavanim USB kablom.

 

Specifikacija 

 

Ime Specifikacije

Detalji

SKU

HI5522-01

pH Opseg

pH: -2.000 to 20.000; mV: ±2000

pH Rezolucija

pH: 0.1, 0.01, 0.001; mV: 0.1

pH Tačnost

(@25°C/77°F)

±0.1 pH, ±0.01 pH, ±0.002 pH ±1 LSD; ±±0.2 mV ±1 LSD

pH Kalibracija

automatska, kalibracija do pet tačaka, osam dostupnih standardnih bafera (1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) i pet prilagođenih bafera

pH Temperaturna kompenzacija

automatski ili ručno od -20,0 do 120,0 °C

EC Opseg

0.000 do 9.999 μS/cm, 10.00 do 99.99 μS/cm, 100.0 do 999.9 μS/cm, 1.000 to 9.999 mS/cm, 10.00 to 99.99 mS/cm, 100.0 do 1000.0 mS/cm actual EC*

EC Rezolucija

0.001 μS/cm, 0.01 μS/cm, 0.1 μS/cm, 1 μS/cm, 0.001 mS/cm, 0.01 mS/cm, 0.1 mS/cm

EC Tačnost

±1% čitanja (±0.01 μS/cm)

EC Kalibracija

automatsko prepoznavanje standarda (0,000 mS/cm, 84,00 mS/cm, 1,413 mS/cm, 5,000 mS/cm, 12,88 mS/cm, 80,00 mS/cm, 111,8 mS/cm) ili korisnički standard; kalibracija jedne tačke ili više tačaka

TDS Opseg

0.000 do 9.999 ppm, 10.00 do 99.99 ppm, 100.0 do 999.9 ppm, 1.000 do 9.999 ppt, 10.00 to 99.99 ppt, 100.0 do 400.0 ppt actual TDS* (with 1.00 factor)

TDS Rezolucija

0.001 ppm, 0.01 ppm, 0.1 ppm, 1 ppm, 0.001 ppt, 0.01 ppt, 0.1 ppt

TDS Tačnost

±1% čitanja (±0.01 ppm)

EC/TDS Temperaturna kompenzacija

Neaktivan, linearni i nelinearni (prirodna voda)

Temperaturni koeficijent korekcije

0.00 do 10.00 %/°C

Opseg Saliniteta

praktična skala: 0,00 do 42,00 psu; skala prirodne morske vode: 0,00 do 80,00 ppt; procentna skala: 0,0 do 400,0%

Rezolucija Saliniteta

0,01 za praktičnu vagu/vagu prirodne morske vode; 0,1% za procentnu skalu

Tačnost Saliniteta

±1% čitanja

Kalibracija Saliniteta

procentualna skala—jedna tačka (sa standardom HI7037)

Temperaturna kompenzacija saliniteta

neaktivan, linearni i nelinearni (prirodna voda

Temperaturni Opseg

-20.0 do 120.0 ˚C**; -4.0 do 248.0 ˚F**; 253.15 do 393.15 K**

Temperaturna Rezolucija

0.1 °C, 0.1 °F, 0.1 K

Temperaturna Tačnost

±0.2 °C; ±0.4 °F; ±0.2 K (bez sonde)

ISE Opseg

1 x 10⁻⁶ to 9.99 x 10¹⁰ koncentracija

ISE Rezolucija

1; 0,1; 0,01; 0,001 koncentracija

ISE Tačnost  @ 25 °C/77 °F

±0,5% (monovalentni joni); ±1% (dvovalentni joni)

ISE Tačke kalibracije

automatska, kalibracija do pet tačaka, pet fiksnih standardnih rešenja (0.1, 1, 10, 100, 1000 izbor koncentracije) i pet korisnički definisanih jedinica

pH Elektroda

HI1131B pH elektroda sa staklenim telom sa BNC konektorom i kablom od 1 m (3,3’) (uključeno);

EC/TDS Sonda

HI76312 platina, EC/TDS sonda sa četiri prstena sa kablom od 1 m (3,3’) (uključeno)

Temperaturna Sonda

HI7662-T temperaturna sonda od nerđajućeg čelika sa kablom od 1 m (3,3’) (uključeno)

Napajanje

12 VDC adapter (uključen)

Životna sredina

0 do 50°C (32 to 122°F; 273 to 323 K), RH max 95% bez konedzacije

Dimenzije

160 x 231 x 94 mm (6.3 x 9.1 x 3.7”)

Težina

1.2 kg (2.64 lbs.)

Informacije o poručivanju

HI5522 se isporučuje sa HI1131 pH elektrodom, HI7662-T temperaturnom sondom, HI76312 sondom za provodljivost, HI76404V držačem elektrode, HI70004 pH 4,01 vrećicom puferskog rastvora, HI70007 kesom puferskog rastvora, HI70007 kesom puferskog rastvora, HI70007 pH2 7.01 puferom, HI706 čist rastvorom HI0701 pufera sače201 pufera 105 rastvora HI01 rastvor (30 mL), adapter za napajanje od 12 VDC i uputstva.

Metod

USP <645> Usklađen

Posebna napomena

*Nekompenzovana provodljivost (ili TDS) je vrednost provodljivosti (ili TDS) bez temperaturne kompenzacije. **Svedeno na stvarne granice sonde

Garancija

2 godine

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana