Karakteristike zemljišta

Karakteristike zemljišta igraju važnu ulogu u zdravlju biljaka. Kako profesionalcima , koji mere pH zemljišta,  tako i onima koji se ovim bave iz hobija , može pomoći da bolje razumeju dostupnost hranljivih materija, poroznost zemljišta i vrste biljaka koje se mogu uzgajati . pH zemljišta zavisi od mnogih činilaca  okruženja. Alkalna tla odlikuje skupljanje rastvorljivh soli i karbonata, pa se tako često nalaze u područjima koja su bogata krečnjakom. Kisela tla odlikuje prisutnost slobodnih vodonikovih jona i jona aluminijuma, a može biti uzrokovan i kiselim kišama ili razgradnjom organskih materija. Većina prirodnih tla ima pH u rasponu od 4.0-8.0, u zavisnosti od geologije područja.

Mikro i makronutrijenti

Jedan od ključnih činilaca za rast biljaka je dostupnost makronutrijenata i mikronutrijenata. Dostupnost makro i mikro nutrijenata povezana je sa pH. pH tla i hranljivih rastvora će odrediti rastvorljivost hranljivih materija. Zemljišta koja imaju pH od 4,0 do 5,0, smatraju se jako kiselim. U tom kiselom području, rastorljivost minerala kao što su aluminijum, gvožđe i mangan se povećava i može biti otrovno za biljke. Zemljišta koje imaju pH veći od pH 8.0 ili 9.0 se smatraju jako baznim. U ovom rasponu pH hranljivih materija koje su biljkama potrebne za rast nisu rastvorljive i dostupne za unos. Iako je optimalna pH vrednost za unos hranljivih materija zavisi od vrste biljke koja se uzgaja, većina biljaka raste u tlu koje je blago kiselo. Takođe je važno imati na umu da postoji optimalna pH vrednost za korisne bakterije u zemljištu, kao što su bakterije koje pretvaraju atmosferski azot (N₂) u azot biljkama dostupan u tlu (NH₄ +).

HI9813-6 pH/EC/TDS prenosni merač

Baštovani/zemljoradnici imaju potrebu za praćenjem parametara  hranljivih rastvora koje se distribuiraju biljkama kroz sistem za navodnjavanje kapanjem i povremeno proveravanjem pH zemljišta  i TDS vrednosti. Preferira se jednostavan merač koji je sposoban za merenje pH i TDS sa jednom sondom. HI9813-6 multiparametarski pH / EC / TDS prenosni merač preporučuje se zbog svog jednostavnog rukovanja. HI9813-6 prenosni merač takođe nudi CAL Check ™ opciju, koja upozorava korisnika na problem sa pH elektrodom. Ova opcija je važna korisnicima koji kalibrišu  pH metar samo na pH 7,0 , a ako postoji oštećenje na pH elektrodi, pH metar će uvek prikazivati pH vrednost 7,0 bez obzira na rastvor u kome se meri. To može biti loše za osobu koja vrši kalibraciju  pri pH 7,0  jer korisnik neće znati da postoji problem sa elektrodom. To može rezultirati netačnim pH merenjem, koje će uticati na rast biljaka. Postavljanje HI1285-6 pH / EC elektrode u HI50021 CAL Check ™ pomaže korisnicima da utvrde da li je sondu potrebno kalibrisati, očistiti ili zameniti. Kada je sonda postavljena u rastvor korisnik pritisne “check” taster. Merač sprovodi CAL Check ™ dijagnostiku i prikazaće na ekranu  “Probe OK” ili “Clean Probe ili “Calibrated”. Takođe, postoji dodatna gumena zaštita HI71000 koja osigurava trajnost uređaja.

HI9813-6_Orange-Boot_720x720_72_RGB