Sveobuhvatni vodič za testiranje provodljivosti zemljišta

Biljkama je potrebno dosta sunca, vazduha, vode i nutrijenata da bi rasle. Ali kako da ste sigurni da ste biljkama obezbedili dovoljno nutrijenata. Analizom različitih parametara u zemljištu možete tačno znati šta vam treba, šta vam nedostaje ili ćega imate previše kako bi biljke bile zdrave.

Testiranjem pH, sadržaja vlage i temperature zemljišta je dobar početak da vaša zemlja bude zdrava. Kontrolom fosfata, nitrata, kalcijuma i kalijuma koje su primarne komponente za rast i razvoj biljaka. Drugi nutrijenti se trebaju takođe pratiti.

Jedan od načina da pratite sve nutrijente je testiranje električne provodljivosti zemljišta jer vam to može biti pokazatelj da li je potrebno da ih dodajete, ili ih pak ima viška što će vam uštedeti vreme i novac u uzgoju.

Prvo, da pređemo neke onsnvne stvari:

 • Šta je električna provodljivost?
 • pH zemljišta i električna provodljivost
 • Odabir metoda analize provodljivosti zemljišta
 • Odabir elektrode za merenje provodljivosti
 • Raspoložive opcije za testiranje provodljivosti zemljišta
 • Briga i održavanje o elektrodi za merenje provodljivosti

Šta je električna provodljivost?

Električna provodljivost (EC) oderđuje koliko dobro supstance prenose struju. Joni zapravo pomažu da se prenosi električni napon u supstanci. Joni mogu biti pozitivno ili negativno naelektrisani. Što je više jona dostupno to je veća provodljivost, manje jona će rezultirati u manjoj provodljivosti. EC se tipično meri u milliSiemans po centimetru (mS/cm).

Ukupne rastvorene supstance (TDS)

testiranje provodljivosti zemljišta

Ukupne rastvorene supstance (TDS) je količina rastvorenih supstanci u rastvoru. Ova merenja pokazuju sve rastvorene supstance – i organske, i neorganske u vodenom rastvoru. Rezultati ovih očitavanja su prikazani kao miligrami po litru (mg/L), delovi po milionu (ppm), grami po litru (g/L), delovi u hiljaditom delu (ppt).

Merenje TDS-a je dug proces. Prvo ekstrakujete svu vodu iz uzorka zemlje. Zatim je isparite i ono što ostane od uzorka vode zapravo testirate. Mnogo je lakše odrediti električnu provodljivost supstance i onda konvertujte ta očitavanja u TDS uz pomoć faktora konverzije. Na ovom mestu je trik da koristite odgovarajući faktor konverzije.

Pri odabiru faktora konverzije imajte na umu da ne sadrže sve supstance elektricitet. Na primer, ako merite provodljivost čaše vode, a onda dodate kuhinjsku so, provodljivost će se povećati. Ali, ako uzmete istu čašu vode i izmerite provodljivost, a nakon toga dodate šećer, provodljivost će ostati ista.

Ovo je zato što kuhinjska so se razgrađuje u naelektrisane jone kada je u rastvoru. Šećer se takođe rastvara, ali ne u naelektrisane jone. Međutim, ako želite da izmerite ukupne rastvorene materije ove dve čaše vode, na TDS vrednost će uticati i dodavanje soli, al i dodavanje šećera.

Najuobičajniju faktor konverzije između EC i TDS je 0.5 i 0.7. Prvi faktor konverzije je zasnovan na tome kako se EC i TDS odnose na natrijum-hlorid, dok se 0.7 faktor konverzije se zasniva na tome kako EC i TDS se odnose na miks natrijum-sulfata, natrijum bikarbonata i natrijum-hlorida. Da bi upotrebli faktor konverzije, jednostavno pomnožite EC očitavanja sa faktorom konverzije da bi izračunali TDS.
Stvari koje utiču na električnu provodljivost zemljišta

Mnoge stvari utiču na električnu provodljivost zemljišta. Najuobičniji uticaji su: temperatura, tip zemljišta, nivo vlažnosti zemljišta, salinitet, sistem navodnjavanja i đubrenja i dubina zemljišta.

Promene u temperature

Temperatura vazduha, vode i zemljišta će uticati na očitavanja električne provodljivosti. Imajte na umu da određivanje provodljivoti zemljišta uključuje merenje jona u uzorku čija se aktivnost povećava kada je temperature veća.

Veća aktivnost jona znači da joni mogu više električne struje da provode i time se provodljivost zemljišta povećava. Kako se temperature snižava, aktivnost jona se usporava što znači i sposobnost da manje električne struje provode što rezultira u smanjenoj provodljivosti zemljišta.

Tip zemljišta i nivo vlage zemlje

testiranje provodljivosti zemljišta

Sastav zemljišta utiče na količinu vlage i to utiče na provodljivost zemljišta. Joni imaju afinitet da se vezuju za druge supstance i kada se to desi, joni se teže očitavaju. Vlažnost ili voda pomažu u oslobađanju jona.

Sastav zemljišta takođe utiče na to koliko ima mesta za vodu u zemljištu, i to se zove poroznost. Delovi zemljišta su različite velićine pa tako i stvaraju različito prostora za vazduh i vodu.

Pesak ne zadržava vlagu pa ima nisku prvodljivost. Šljunak je po sastavu sličan živom blatu na obali reka i ima osrednju provodljivost. Ovaj tip zemljišta relativno dobro zadržava vodu.

Zemljište bogato glinom ima veću provodljivost jer vrlo dobro zadržava vlažnost i ova zemljišta čak i sa osrednjom provodljivošču daju vrlo velike prinose. Ova zemljišta su sposobna da zadrže dovoljno vode, a da istovremeno osuše višak vode.

Navodnjavanje i đubrenje

fertigacija i navodnjavanje

Ljudi obično jedino o morskoj vodi misli u kontekstu slanosti, ali i zemlja može biti slana! Ove soli u zemlji mogu da budu problem ako električna provodljivost ili ukupne rastvorene materije su previsoke. Soli su veoma provodljive i svakako ce podići provodljivost zemljišta. Voda koja se koristi za navodnjavanje će direktno uticati na kvalitet zemljišta. Ili u smanjivanju/uvećavanju soli i nutrijenata što na kraju utiče na provodljivost.

Kiše će isprati količinu soli koja se nalazi u blizini korena biljke. Ovo sprečava donekle da se biljke “sprže” usled viška soli i nutrijenata. Ovo ukazuje na to da su koreni biljaka začepljeni solju i nutrijentima i time dolazi da biljke ne mogu da koriste hranljive materije iz zemlje što može zaustaviti njihov rast.

Ako voda za navodnjavanje ima visok nivo soli, to može da se odrazi na prinos jer će se povećati salinitet i provodljivost. Za većinu kultura, smatra se da je provodljivost ispod 4 dS/m prihvatljiva. Međutim, to sve zavisi od vrste zasađene kulture.

Dodavanjem đubriva je dobar način za postizanje optimalnog rasta i prinosa. Ipak, moguće je da previše dobrih stvari nije dobra stvar. Đubriva ubacuju nutrijente i soli u zemlju. Ovi joni će doprineti povećanju provodljivosti zemljišta. Previše đubrenja može dovesti do povećavanja saliniteta i provodljivosti izvan optimalne granice.

Dubina zemljišta

Na kraju, dubina zemljišta može direktno da utiče na električnu provodljivost. Biljke jedino mogu da se razvijaju u površinskom sloju zemlje koji je bogat nutrijentima. Ako je zemljište stenovito ili je glinasto na skoro samoj površini, to može dovesti do uvećanja provodljivosti zemljišta. Vrlo je bitno znati koji je tip zemljišta na površini, ali i ispod površini!

pH zemljišta i električna provodljivost

Kada pH zemlje i električna provodljivost zemljišta stavite u relativni odnos, vrlo korisne stvari možete da saznate: pH zemlje nam govori koliko je zemlja kisela što utiče na vrednost električne provodljivosti zemljišta.

pH je takođe mera za jone, ali specifične jone. Pozitivno naeletrisani joni vodonika rezultirju u većoj kiselosti supstanci, dok negativno naelektrisani joni vodonika deluju suprotno na supstancu. Kako ti joni mogu da prenose struju, tako mogu i elektricitet.

Što je nešto više bazno/kiselo, to znači da sadrži više jona, a to znači veću električnu provodljivost. Drugim rečima, što je zemlja više kisela ili bazna, to će biti veća provodljivost. Što je vrednost pH bliža neutralnoj sredini, to je manji uticaj pH na vrednost električne provodljivosti zemljišta.

Zašto je bitno testiranje provodljivosti zemljišta?

 

pH i provodljivost zemljeSvrha testiranja zemljišta je ravnoteža nutrijenata. Merenjem pH govori otprilike o raspoloživosti nutrijenata, dok električna provodljivost govori otprilike koliko ih ima. Postoji visoka povezanost između električne provodljivosti zemljišta i visokih prinosa. Kao topografske karte, trebalo bi da se napravi karta zemljišta za električnu provodljivost. Biljke imaju različitu toleranciju za rastvorene soli i koncentraciju nutrijenata. Biljke kao što su grašak i pasulj su veoma osetljive na rastvorene soli u zemljištu i provodljivost mora da bude ispod 2 mS/cm. Pšenica i paradajez imaju srednju toleranciju za višu provodljivost. Pamuk, spanać i šećerna repa su biljke koje mogu da tolerišu visoku provodljivost – čak i do 16 mS/cm, a da ne utiče na visinu prinosa. Veoma je važno paziti na provodljivost zemljišta da bi se dobio optimalan i zdrav prinos.

 

 

Odabir odgovarajućeg metoda testiranja električne provodljivosti

Postoje nekoliko metoda za testiranje električne provodljivosti zemljišta. Možete da testirate podzemne vode (voda koja se nalazi u samom zemljištu), ukupnu provodljivost ili možete pripremiti vodeni uzorak zemljišta i testirati njega na provodljivost.

Hanna savet: Kada merite provodljivost zemljišta, preuzmite merenja u neposrednoj sredini korena biljke. Vlažnost, nutrijenti i pH zemljišta dosta variraju i trebalo bi uložiti malo više posla da se odradi mapiranje obradivog zemljišta za ove parametre ali se na kraju, trud isplati.

Testiranje podzemne vode

analiza podzemne vode

Najbolja za: plastenici, hidroponi i vode
Prednosti: možete da utvrdite koji nutrijenti su zapravo dostupni vašim zasađenim kulturama
Mane: potrebno vam je nešto za ekstrakciju podzemne vode ili veći broj merenja uz dosta kalkulacija

Merenje električne provodljivosti podzemne vode ce Vam biti najbolji pokazatelj kako je zapravo vašoj biljci u zemlji jer ona može da uzima nutrijente iz zemlje samo ako su rastvoreni u vodi u blizini korena. Određivanjem provodljivosti podzemne vode će vam takođe pokazati kako nutrijenti i soli nestaju iz vašeg zemljišta.

I na kraju, sve ovo vam govori na koji način treba da prilagoditi sytem za navodnjavanje i đubrenja. Svi ovi metodi daju precizne rezultate merenja ako koristite tester ili sondu sa temperaturnom kompenzacijom jer se time ispravlja greška o aktivnosti jona usled temperature.

Da bi izmerili provodljivost podzemne vode, prvo mora da ekstrakujete vodu iz zemlje i to se radi sa ekstraktorom podzemne vode ili lizimetrom koji je zapravo dugačka cev sa poroznim poklopcem od keramike koji je ne reaguje da nutrijenti koji se ekstrakuju zajedno sa vodom ne utiču na očitavanja.

Preporučujemo da tesirate više uzorka uled dosta varijacija u nutrijentima između površine zemljišta i u blizini korena biljke.

Kako da testirate podzemnu vodu

 • Podesite lizimetar
 • Ekstrakujte vodu iz zemlje sa iste dubine iz koje obično uzimate uzorak
 • Kada ste ekstrakovali vodu, sipajte nešto te vode u posudu i isperite.
 • Sada napunite tu posudu sa podzemnom vodom u toj meri da možete da uronite sondu.
 • Isperite sondu sa dejonizovanom vodom, a onda sa malo uzorka.

Merenje ukupne provodljivosti

Najbolji metod za: kontinuirano merenje, testiranje na terenu
Prednosti: Ukupna provodljivost vazduha, vode i zemlje. Lako se testira i nije potrebna dodatna oprema

Nedostaci: Ne pravi razliku između provodljivosti zemlje, vazduha i vode

Totalna električna provodljivost zemlje uključuje provodlivost zemlje, vazduha i vlage uzorka. Ovo očitavanje provodljivosti je veoma korisno jer iz ovoga se može izračunati konduktivitet podzemne vode i ektrakt zasićenog uzorka, a da biste to izmerili morate da znate sadržaj vode u uzorku.

Kako meriti ukupnu provodljivost

 • Izaberite deo zemlje koji želite da testirate.
 • Isperite sondu sa dejonizovanom vodom i uverite se da je suva nakon ispiranja.
 • Proverite zemlju i uverite se da je vlažno zemljište.
 • Upotrebite lenjir ili svrdlo da bi napravili rupu u zemlji, ovo obezbeđuje konzistentnost testiranja.
 • Ubacite sondu direktno u zemlju i izmerite.

Izmerite provodljivost uzoraka zemlje


Najbolja metoda za: kontrolu ostataka soli, poljoprivredna polja
Prednosti: slanost zemljišta, koje kulture su najbolje da se uzgajaju na tom zemljištu
Nedostaci: više vremena i truda oko pripreme uzorka za testiranje

Uz pomoć ovog metoda dobićete precizne rezultate, ali uz utrošeno više vremena i truda oko pripreme uzorka. Takođe, ovo je dobar način da kvantifikujete salinitet tla. Ovaj metod spada u tradicionalne metode određivanja električne provodljivosti. Zemlja je puna prostora između sastavnih delova zemljišta i taj prostor može biti ispunjen vodom ili vazduhom. Da bi u potpunosti zasitili svoj uzorak zemlje sa vodom, potrebno je da ceo taj međuprostor ispunite sa vodom.

Kako da izmerite provodljivost uzorka zemlje:

 • Uzmite uzorak zemlje.
 • Uverite se da su posude gde cete vršiti testiranja isprani dejonizovanom vodom i da je nakon potpuno suva.
 • Uzmite uzorak i pomešajte ga sa dejonizovanom vodom. Mešajte sve dok ne postanje mulj, gusta lepljiva smeša.
 • Mešajte.
 • Filtrirajte uzorak.
 • Kada ste isfiltrirali, sipajte isfiltrirani uzorak u čistu posudu i isperite i bacite taj uzorak s kojim ste ispirali.
 • Napunite posudu sa dovoljno uzorka da možete da uronite sondu.
 • Isperite sondu sa dejonizovanom vodom, a onda is a malo uzorka.

Hanna savet: Kada merite, isperite sondu u dodatnom uzorku jer to može da doprinese da dobijete brža i tačnija očitavanja.

Odabir sonde za provodljivost

Izbor elektrode za provodljivost koja najbolje odgovara Vašim potrebama je isto toliko važno kao i pravilna priprema uzorka zemlje. Postoje 2 glavna tipa elektroda za merenje provodljivosti. Sonda sa dve elektrode i četvoroprstena elektroda. Svi tipovi elektrode moraju biti održavani na pravilan način.

Sonda sa dve elektrode

HI9813-6_720x720_72_RGB

Prednosti: Finansijski vrlo pristpačna, potrebna je mala količina uzorka
Nedostaci: Za svaki raspon merenja je potreban drugi merač, efekat polarizacije

Električna provodljivost može se meriti upotrebom sonde sa dve elektrode. Ovo je poznata kao amperometrijska elektroda koja nije skupa i vrlo je raznovrsna po primeni. Dve elektrode su napravljene od materijala koji nije reaktivan što je jako bitno jer ne želite da korodira ili reaguje sa uzorkom koji testirate.

Te dve elektrode su razdvojene jedna od druge koje nikada neće biti u kontaktu, osim u samom uzorku. Zbog ovakvog dizajna, kada merite sa ovom sondom, nije vam potreban veliki uzorak.

Postoji prostor između ove dve elektrode koji mora biti stabilan. Savijanjem ovih elektroda unutar sonde može da rezultira u netačnim rezultatima merenja. Pažljivo čišćenje elektrode je neophodno da bi se izbegli eventualni kontakti između ove dve elektrode do kojeg može doći ukoliko se ne uklone ostaci koji se formiraju kao tanak sloj na površini ovih elektroda, a koji je dovoljan da promeni distance između ove dve elektrode. I ovo takođe može dovesti do netačnih rezultata merenja.

Drugi problemi koji može proisteče kada određujete provodljivost uz pomoć ovog tipa elektrode je efekat polarizacije, što je pogotovo uobičajno kada su ove elektrode napravljene od nerđajućeg čelika. Može da dođe do stvaranja električnog napona između pinova na elektrodi što može da izazove niža očitavanja provodljivosti nego što bi trebalo da bude. Možete da minimalizujete efekat polarizacije koristeći sondu sa grafitnim pinovima jer su manje reaktivni od elektroda od nerđajućeg čelika.

Kada koristite sondu od dve elektrode, važno je da znate u kom rasponu treba da merite provodljivost jer fiksna distanca između dve elektrode znači da sonda može da meri provodljivost samo u određenom rasponu.

Četvoroprstena elektroda

HI763100_720x720_72_RGBPrednosti: Jedna sonda pokriva ceo raspon merenja, veća preciznost merenja u višim rasponima, bez efekta polarizacije
Nedostaci: Skuplja i potrebno je veća količina uzorka

Četvoroprstena elektroda ili potenciometrijska elektroda funkcioniše drugačije nego elektroda sa dve elektrode. Ova elektroda funkcioniše tako što koriste 4 metalna prstena oko unutrašnjeg tela elektrode. Dva srednja prstena rade kao senzori elektrode, a druga dva spoljna prstena funkcionišu kao radne elektrode koji obezbeđuju električnu voltažu koju unutrašnji prsteni mere. Kada se uroni u uzorak, voltaža je proporcionalana provodljivosti.

 

Konstrukcija četvoroprstene elektrode omogućava da se provodljivost testira u širokom rasponu uzoraka. Međutim, da bi ova sonda ispravno funkcionisala, ventilne rupe iznad 4 metalna prstena moraju biti potpuno uronjene što znači da ako merite provodljivost sa ovom elektrodom trebaće Vam veći uzorak kako bi dobili pouzdane rezultate merenja.

Četvoroprstene elektrode su vrlo korisne jer Vam je potrebna samo jedna elektroda za merenje svih raspona provodljivosti (do 1 S/cm). Kada Vam je potrebno da određujete provodljivost u različitim rasponima, četvoroprstena elektroda je bolji izbor od sonde sa dve elektrode i preciznija je u uzorcima sa višom električnom provodljivošću.

Usled materijala od kojeg se prave ove elektrode (tipično je u pitanju, platnijum) skuple su od sondi sa dve elektrode.

Testiranje provodljivosti zemljišta

Merači za testiranje provodljivosti zemljišta su raznoliki koliko i elektrode za određivanje provodljivosti. U zavisnosti od Vaših potreba testiranja, možete se opredeliti za direktno, digitalno testiranje provodljivosti zemljišta ili za direktno testiranje zemljišta uz pomoć prenosnih merača. Svaki od ovih testera i merača ima svoje prednosti i nedostatke i pravilan izbor ćete napraviti ako ga zanivate na svojim potrebama za merenjem provodljivosti. Samo imajte na umu da je uvek bolji izbor merač koji ima opciju temperaturne kompenzacije jer temperatura može uticati na rezultat merenja provodljivosti. Merač sa temperaturnom kompenzacijom ima mogućnost da prilagodi očitavanja električne provodljivosti prema varijacijama u temperaturi.

Digitalni testeri za direktno testiranje provodljivosti zemljišta

HI98131_angle_720x720_72_RGBv2

Prednosti: Laki za upotrebu, finansijski pristupačni, kompaktni i malih dimenzija

Nedostaci: Mnogi su sonde koji se sastoje od dve elektrode pa ako treba da testirate zemljište u različitim rasponima, trebaće Vam više testera

Testeri za direktno testiranje zemlje na provodljivost su kompaktni i malih dimenzija, jednostavni i laki za upotrebu i većina radi sa sondama sa dve elektrode, dok samo neki koriste četvoroprstene elektrode koji daju vrlo precizne rezultate provodljivosti zemljišta na samom terenu, al i kod analize uzorka zemlje.

Raznovrsnot dostupnih testera Vam omogćava da izaberete onaj koji najviše odgovara Vašim potrebama. Proverite od čega je napravljen tester – izdržljiva plastika ili čelik obezbeđuje dug vek trajanja elektrode. Različite vrste plastika na različite načine štite elektrodu od koncentrata đubriva. Takođe, postoje i vodootporni testeri. Sve u svemu, danas su testeri takvi da više ne morate da brinete da ćete u toku vršenja analize oštetiti.

Mnogi digitalni testeri za dirrektno analiziranje zemljišta na provodljivost su takođe kombinovani testeri, odnosno mogu da mere više od jednog parametra u zemlji. U većini slučajeva, istovremeno mere i električnu provodljivost, i ukupne rastvorene supstance. Drugi testeri, obično dodatno mere i pH zemlje. Ovo je sve jako korisno jer je potrebno da poneste samo jedan tester, a da izanalizirate više parametara.

Neki testeri imaju opciju da vas upozoravaju kada je baterija pri kraju što obezbeđuje da izbegnete netačna i nepouzdana očitavanja ako je baterija pri kraju. Mnogi testeri se mogu kalibrisati u jednoj tački. Neki kombinovani testeri mogu biti kalibrisani uz pomoć Hanna opcije Quick Cal Mode što omogućava kalibraciju za pH, EC i TDS odjednom.

Prenosni merači za određivanje provodljivosti

pH merač

Prednosti: Analize na terenu koje daju rezultate laboratorijske preciznosti, dosta multiparametarskih opcija, opcije podešavanja prema posebnim potrebama korisnika

Nedostaci: Skuplji i potrebna su određena tehnička znanja kako bi se koristili

Prenosni merači za određivanje provodljivosti su namenjeni za primenu na terenu, a da istovremeno mere sa laboratorijjskom preciznošću. Ovi merači su dosta raznoliki i po dizajnu, i po funkcijama. Neki se koriste samo preko dva taster, dok drugi imaju mnogo detaljniji interfejs. Većina ovih prenosnih merača mere više od jednog parametra odjednom, a činjenica da su vodootporni umnogome pomažu da uvek funkcionišu ispravno.

Testiranjem više od jednog parametra odjednom vam pomaže da imate rešenje za sve u jednom mereču i da dobijate rezultate laboratorijske preciznosti. Kada testirate više od jednog parametra odjednom, konvertiranje iz provodljivost u TDA (ukupne rastvorene supstance) i salinitet je lako. Možda će vaš merač imati i opciju da birate koji faktor konverzije želite da koristite. Neki merači mogu biti kalibrisani sa rastvorima za brzu kalibraciju, kao što je slučaj kod nekih testera. Druga karekteristika ovih merača je da imaju elektrode sa pojačivačem da bi minimizirale elektricne smetnje iz okoline (ili buku) koje mogu biti posledica mnogih stvari – motori, pumpe, svetlo itd.

A ako vam je potrebno da pratite i čuvate svoje rezultate merenja, prenosni merači za direktno merenje provodljivosti u zemlji je idealan izbor. Izaberiti merač sa GLP opcijom (GLP – dobra laboratorijska praksa) jer to znaci da će vam biti dostupni sledeći podaci: datum i vreme, podaci o kalibraciji i sačuvane rezultate merenja.

Da bi rukovali sa ovim meračima potrebno je više ekspertize neko za rukovanje sa testerima. Neki merači imaju opciju HELP koja vam omogucava tutorijala na ekranu. Takođe, prenosni merači su malo veći od džepnih testera i predstavljaju veću finansijsku investiciju. Uvek kod kupovine ovih merača proverite raspon merenja jer ćete se na taj način uveriti da koristite odgovarajući merač.

Briga i održavanje elektrode za određivanje provodljivosti u zemljištu

Ispravan način brige i održavanje elektrode je preduslov da biste dobili tačne rezultate merenja. Čišćenje, redovna kalibracija i pravilno skladištenje elektrode će produžiti vek trajanja elektrode.

Redovno čišćenje

Održavanjem elektrode čiste je prvi korak u obezbeđivanju tačnih i pouzdanih očitavanja, i ujedno je preduslov da produžite vek trajanja elektrode. Neispravno čišćenje elektrode može da ima posledice na to kako elektrode reaguju u uzorku. Ostaci na elektrodi nakon merenja mogu da prouzrokuju da merač za provodljivost primi od elektrode očitavanja koja su ili preniska, ili previsoka. Čišćenjem elektrode na ispravan način između dva merenja obezbeđujete stabilna i tačna očitavanja. Neki merači imaju opciju da vas upozoravaju kada je elektrodi potrebno čišćenje. Od tipa vase elektrode zavisiće koji je ispravan način čišćenja.

Za elektrodu koja određuje EC/TDS i salinitet

Isperite elektrodu sa dejonizovanom vodom

Ostatke na elektrodi koji ostanu uklonote vrlo nežnim brisanjem tkaninom ali vrlo pažljivo jer neke elektode imaju stakleno telo koje se može oštetiti. Stoga, ne primenjujte puno pritiska tokom brisanja jer kod sondi sa dve elektrode može doći do savijanja. Umesto toga, isperite sondu i nežno je obrišite. Natopite tkaninu sa malo dejonizovane vode.

Opet isperite sondu sa dejonizovanom vodom.

Kalibrišite često

Kalibracije elektrode može da predstavlja izazov usled činjenice da kalibracioni rastvori za kalibraciju elektroda za određivanje provodljivosti nemaju puferski kapacitet što može lako da dođe do kontaminacije. Do kontaminacije može doći usled ispiranja elektrode sa dejonizovanom vodom. Ali do kontaminacije može doći i od drugih rastvora, rastvora za skladištenje za pH elektrodu ili ostataka od uzoraka. Kontaminacija može doći do netačnih očitavanja.

Izbegavanje kalibracije je vrlo lako uz pomoć kalibracionih rastvora iz kesica za jednokratnu upotrebu jer to znači da uvek koristite svež kalibracioni rastvor za svaku kalibraciju. Drugi način da izbegnete kontaminaciju je da isperete elektrodu sa malo uzorka pre merenja. Isperite elektrodu kalibracionim rastvorom kako bi otklonili ostatke sa elektrode.

Hanna savet: SZa neke elektrode je predviđeno da se kalibrišu uz pomoć rastvora za brzu kalibraciju što znači da se jedna kalibracija odnosi na više parametara.

Kondicionirajte uvek elektrodu

Skladištenje elektrode za određivanje provodljivosti zavisi od tipa elektrode, ali jedna stvar je ista za sve tipove elektroda – elektroda mora da se skladišti očišćena! Isperite elektrodu sa dejonizovanom vodom kako bi sa površine elektrode uklonili sve ostatke.

Za elektrode za određivanje provodljivosti, ukupne rastvorene supstance i slanitet:

Očistite elektrodu na ispravan način. Stavite zaštitni poklopac ili rukav za elektrodu.

Sastav zemljišta može da bude kompleksan ali izborom odgovarajuće elektrode za određivanje provodljivosti dosta možete da olakšate sebi uzgoj zasađenih kulture!