OPIS

Mlečni proizvodi predstavljaju bitan deo ljudske ishrane. Mleko sadrži proteine visokog kvaliteta i dobar je izvor vitamina kao što su A, D i B12 i minerala kao što je kalcijum, magnezijum, kalijum, cink i fosfor. U Sjedinjenim Američkim Državama se drastično promenio način konzumiranja mlečnih proizvoda. Od 70- tih godina prošlog veka, količina konzumiranog mleka po glavi stanovnika se smanjuje, dok se količina drugih mlečnih proizvoda kao što su sir, jogurt i pavlaka povećava. Ova promena u potrošnji je uzrokovala brzu promenu u proizvodnji i vrstama mlečnih proizvoda.

Bez obzira na to koji je krajnji proizvod, kvalitet početnih sastojaka, mleka i pavlake, ima veliki uticaj na kvalitet krajnjeg proizvoda. Sveže mleko ima pH vrednost između 6.5 i 6.7 i tiracijsku kiselost između 0.10 i 0.25% mlečne kiseline. Ukoliko se vrednosti nađu van ovih opsega, to može da bude indikator postojanja bolesti kod krava ili mikrobiološkog kvarenja usled kontaminacije ili nepropisnog čuvanja. Ukoliko su prisutne neželjene bakterije, doćiće do pretvaranja šećera u mlečnu kiselinu uz kvarenje proizvoda; u mleku se sporije menja pH vrednost zbog prisutnih citrata, fosfata i laktata. Velika količina kiselina se stvara čak i pre nego što se uoči promena pH vrednosti. Stoga se moraju pratiti oba parametra, pH vrednost i kiselost kako bi se pravilno procenilo mikrobiološko kvarenje.

PRIMENA

Prozvođač sira kontaktirao je Hanna Instruments jer su želeli da mere pH vrednosti i kiselost mleka, kao i kod krajnjih proizvoda. Pošto su kupovali sveže, nepasterizovano mleko za proizvodnju sireva, početni kvalitet mleka im je bio veoma važan. Vršili su ručne titracije korišćenjem fenolftaleina kao indikatora, ali ovom metodom nisu uspevali da postignu ponovljivost i doslednost rezultata. Želeli su da automatizuju titracije koje su vršili do pH vrednosti 8.3 jer se na toj vrednosti menja boja fenolftaleina. Automatizacijom metode se sprečava greška u radu usled vizuelnog uočavanja završne tačke.

Iz Hanna Instruments firme su ponudili mini titrator HI84529 za merenje titracijske kiselosti u mlečnim proizvodima. HI84529 je jednoparametarski automatski titrator i pH metar koji ima istu cenu kao i stoni pH- metar. Uz pomoć HI84529 se vrši titracija do određene pH vrednosti koju zadaje korisnik i koja se nalazi između pH 8.0 i 8.7. HI84529 ima dva opsega merenja za optimalnu tačnost: nizak opseg od 0.01 do 0.20% mlečne kiseline sa tačnošću od ±0.01 i visok opseg od 0.1 do 2.0% mlečne kiseline sa tačnošću od ±0.1%. Ovaj instrument poseduje klipnu pumpu koja je sposobna da vrši dinamičko doziranje, čime se osigurava bolja rezolucija u završnoj tački nego kod ručne birete.

Instrument HI84529 uključuje specifične elektrode za pH i merenje titracijske kiselosti, FC260B radnu polućeliju staklene elektrode i HI5315 referentnu polućeliju. FC260B je izgrađena od stakla otpornog na niske temperature tako da daje brži odgovor i bolju stabilnost očitavanja pri radu na temperaturama na kojima se čuva sir. HI5315 referentna elektroda poseduje otvor koji se lako ispira i koji se neće zapušavati mastima i proteinima prisutnim u mleku. Kalibracija se može vršiti u do tri tačke, korišćenjem prethodno definisanih pufera vrednosti pH: 4.01, 7.01, 8.03 i 10.01. Ove vrednosti su određene na osnovu očekivanih vrednosti za sveže mleko, sir nakon fermentacije, jogurt i krajnje vrednosti za titracijsku kiselost.

HI84529_720x720_72_RGB

Ovaj instrument je jednostavan za upotrebu i idealan za rutinska merenja. Režim tutorijala pomaže korisniku da prođe kroz sve korake rada, kako bi izvršo pravilno sve korake analize kao što su priprema uzorka i merenja. Cal Check™ opcija omogućava korisniku da uoči potencijalne probleme tokom kalibracije kao što su zaprljana elektroda ili kontaminirani pufer, i omogućava proveru stanja elektrode. Uz pomoć ove opcije se lako određuje da li je elektroda u dobrom stanju i da li je dobro izvršena kalibracija. Odmeravanje uzoraka po zapremini ili masi je olakšana ovim instrumentom na kojem se jednako lako odmeravaju tečni uzorci (mleko), čvrsti i polučvrsti uzorci (sir i jogurt). Takođe, moguće je jednostavno pratiti tok analiza memorisanjem rezultata na samom uređaju.

HI84529 je idealno rešenje za analizu pH vrednosti i titracijske kiselosti.