auttitsist

Automatska titracija odvija se pomoću automatskih titratora koji dodaju titrant, zaustavljaju reakciju u krajnjoj tački i automatski izračunavaju
koncentraciju analita. Automatski titratori su najbolji za precizna merenja, kao elektohemijska merenja koriste se za određivanje krajnje tačke za razliku od subjektivnih inidkatora boje.

Neke od analize koje se sprovode potenciometrijskim automatskim titratorima su:
• Acidobazne titracije
• Oksidoredukcije titracije
• Kompleksne titracije
• Precipitacijske titracije
• Nevodene titracije
• Argentometrijske titracije
• pH, ORP i jon-selektivna merenja

Analize koje se sprovode biamperometrijskim automatskim titratorima pomoću:
Kulometrijski Karl Fischer titrator (udeo vlage u tragovima)
•Volumetrijski Karl Fischer titrator (udeo vlage viši od 100 ppm)

Automatski titrator mora imati vrlo precizan sistem raspodele rastvora koji podrazumeva biretu koju pokreće motor, sistem ventila za ulaz i izlaz titranta i sistem za izbacivanje titranta u uzorak. Ta 3 glavna podsistema moraju biti što preciznija, s niskim stupnjem prenosa na pogon birete, tačnim premerom staklenog cilindra birete, niskim volumenom u ventilu, evaporacijom/permeacijom i hemijski otpornim cevima i antidifuzijskim nastavkom za odlaganje titranta.

Standardi i standardizacija

Jedna od supstanci koje se koriste u titraciji jeste standard za koji je tačno poznata količina prisutne materije. Standard može biti u obliku čiste materije ili kao rastvor. Rastvor titranta može se standardizovati na dva načina: primenom primarne stardardizacije ili češće, titracijom na prethodno standardizovanim rastvorom.

Automatski titracijski sistemi

Tačnost merenja na prvom mestu! HANNA Instruments automatski titratori zaokružuju našu široku paletu proizvoda, a posvećeni su brzim i tačnim laboratorijskim analizama. Mogu obavljati kiselinsko/bazne, potenciometrijske, ORP, kompleksometrijske, precipitacijske, povratne titracije. Ovaj svestrani sistem podržava do 100 metoda, standardnih ili korisnički definisanih. Kada je uključen, instrument inicira proveru unutrašnje dijagnostike, a zatim se sprema za prvu titraciju. Veliki LCD ekran u boji jasno pokazuje odabrane metode i slične informacije. Kriva stvarnog vremena titracije može se prikazati na ekranu, a to je korisno kada se ispituju nove metode ili kada postupak mora biti optimizovan. Na kraju titracije, svi podaci, uključujući i graf, automatski se čuva u memoriji i mogu se kopirati pomoću ugrađenog USB-a.

cliplock

Sa Clip-LockTM sistemom, potrebno je samo nekoliko sekundi za zamenu bireta s reagensima za vršenje različitih titracija. Sa konvencionalnimm sistemom bireta, postojala je uvek opasnost od kontaminacije titranta prilikom zamene reagensa.

 

 

 

2-elektrode-2-bireteNa pozadini uređaja nalaze se priključci za 2 mešalice, 2 elektrode i 2 birete. Pored pomenutih priključaka, sa zadnje strane uređaja postoje i USB priključak, RS232 priključak, kao i priključak za tastaturu.

 

 

 

usb-at

Jednostavna nadogradnja
· Mogućnost nadogradnje softvera preko USB-a
· Praktično za prenos podataka

 

 

 

Automatski sampler 

HI921 autosampler je automatski sistem dizajniran za upotrebu sa HI902C potenciometrijskim titracijskim sistemom. Visok kvalitet omogućuje lakšu i bržu titraciju kada je reč o mnogo uzoraka. HI921 može koristiti do tri peristatičke pumpe: za automatsko dodavanje reagensa, održavanje nivoa uzorka i cevčice za čišćenje, ispiranje sprejom i jednu membransku pumpu za ispiranje. Kontrolna ploča omogućuje ručno upravljanje motorima i pumpama. HI921 takođe ima ugrađenu magnetnu mešalicu, elektrode za ispiranje, USB ekran kompatibilan s čitačem bar koda i ugrađenim RFID u svakoj čašici.