pH metri

ph-chart2

pH metri su jednostavni uređaji za određivanje kiselosti ili baznosti rastvora. Princip rada instrumenta je da se ponaša kao voltmetar kojim se meri razlika potencijala između pH elektrode i referentne elektrode. Hanna Instruments poseduje širok asortiman prenosnih i stonih pH metara, pH elektroda za određivanje pH vrednosti u različitim rasponima.

Hanna Instruments ima u ponudi i jednoparametarske i multiparametarske pH merače kako bi zadovoljila različite potrebe kada je u pitanju testiranje pH.

Hanna jednoparametarski pH merači omogućavaju jednostavno, tačno i efikasno merenje sa fokusom na jednom parametru. Ovo su odlični instrumenti kada se treba izmeriti jedan parametar brzo i lako. Generalno su vrlo laki za korišćenje te ih mogu koristiti i netehnička lica.

Najznačajnija prednost Hanna multiparametarskih merača je ta da korisnik može jednim metrom meriti više parametara.

Multiparametarski merači su dostupni u 2 osnovne konfiguracije:

 1. Multiparametarski merači koji mere 2 ili 3 parametaera ali samo 1 po 1 parametar, ne istovremeno sve.
 2. Multiparametarski merači koji mere 2 ili 3 parametra istovremeno. Vrlo su primenjivi u eksperimentima i istraživanjima gde je interakcija između parametara jako bitan faktor.

Input pH merenja

Generalno, Hanna pH merači su dostupni sa 2 različita priključka za elektrodu: BNC ili DIN.

 • BNC priključak: priključak koji se uobičajano koristi kod instrumenta sa koaksijalnim kablom. BNC priključak se generalno koristi za kombinovane i radne elektrode koje zahtevaju odvojene referentne sonde i odvojen referentan input.
 • DIN priključak: DIN je kružni priključak koji se koristi da poveže pH elektrode sa pojačivačem. Ove elektrode imaju ugrađeni temperaturni senzor.

Temperaturni input

Temperatura ima uticaj na pH merenja. Stoga je temperaturna kompenzacija neophodna kako bi pH merenja bila tačna. Temperaturna kompenzacija se može izvršiti na 3 načina:

 1. Odvojenom sondom namenjenom isključivo za merenje temperature
 2. Sondom sa ugrađenim temperaturnim senzorom
 3. Ručnom temperaturnom kompenzacijom

mV očitavanja

Neki Hanna instrumenti imaju mogućnost očitavanja mV iz merenja pH, ORP ili jon-selektivnih elektroda.

pH / ISE kalibracija

pH kalibraciju treba vršiti svakodnevno ili svaki put kada su posredi nova merenja. Svaka greška prilikom kalibracije će imati uticaj na rezultate merenja dok god se ne izvrši nova kalibracija. Greške prilikom kalibracije se mogu izbeći ukoliko se prati standardizovana procedura.

Hanna preporučuje sledeću standardizovanu kalibracionu proceduru:

 1. Očistiti i aktivirati elektrodu pre kalibracije
 2. Koristiti nove pH bufere i rastvore za čišćenje
 3. Isprati elektrode sa pročišćenom vodom tokom kalibracije kako bi se izbegla kontaminacija pufera, a onda isprati buferom ili rastvorom za čišćenjem
 4. Sačekati stabilna očitavanja pre nego što je potvrđena tačka kalibracije
 5. Izvršiti temperaturnu kalibraciju pH merenja i pH bufera

Kalibracija je ključna komponenta u osiguravanju tačnosti rezultata tokom pH merenja. Sa tim u vezi, uz svaki Hanna pH merač dolaze i kalibraciona rešenja.

pH Cal Check

Mnogi Hanna pH instrumenti imaju eksluzivnu pH Cal Check™  tehnologiju. Cal Checkje dijagnostički sistem koji garantuje tačnost pH merenja tako što obaveštava korisnika svaki put o potencijalnim greškama pri kalibraciji.

Korisniku je obezbeđen korak po korak tutorijal na ekranu tokom procesa kalibracije.

Greške pri kalibraciji

Instrumenti sa pH Cal Check™  tehnologijom mogu da ocene elektrodu tokom kalibracije i čuvaju istoriju parametara koji opisuju kvalitet elektrode te tako se može uporediti kvalitet od kalibracije do kalibracije.

Tokom kalibracije, veoma mala degradacija ovih parametara je normalna i očekivana. Velika promena ovih parametaraje znak greške prilikom procesa kalibracije kao što je npr. prljava elektroda.

Kontaminacija pH pufera

Do kontaminacije pH pufera može doći tokom kalibracije usled nekoliko faktora kao što su npr. kontaminirana elektroda, upotreba korišćenih ili starih pufera. Ovi faktori mogu prouzrokovati neispravnu kalibraciju i netačna merenja.

Hanna Cal Check™  često može detektovati probleme prilikom kalibracije i tada se pojavljeje poruka upozorenja korisniku koja sadrži informacije o detektovanom problemu.

Vreme odziva elektrode

Još jedan parametar koji je jako značajan za kalibracioni proces je vreme odziva elektrode. Ovo vreme se procenjuje na bazi vremena potrebnog da se postigne stabilnost nakon što je elektroda uronjena u novi pufer koji se razlikuje u odnosu na prethodni za 3 pH jedinice.

Offset i nagib pH elektode

Offset i nagib su najznačajniji parametri u proceni kvaliteta pH elektrode. Sa Hanna Cal Checktehnologijom, offset se može proceniti kalibracijom u jednoj tački. Offset se generalno ustanovljava sa 7.01 pH puferom, ali sa Hanna Cal Checktehnologijom offset se može determinisati u bilo kojoj tački kalibracije. Prihvatljiv raspon za offset je ±30 mV.

Za determinisanje nagiba je minimum potrebna kalibracija u 2 tačke. Nagib se određuje između dve tačke kalibracije i uobičajno je u okviru raspona između 92% do 110% gde je 100% 59.16 mV/pH @ 25°C.

Tačke kalibracije i pH puferi

Kalibracija pH elektroda se normalno izvodi u 2 tačke: 7 ph i 4 ili 10 pH. Ovo se bazira na pretpostavci da je pH elektoda linerna od 3 pH do 10 pH. Da bi dobili najtačnije rezultate merenja, Hanna preporučuje tačku kalibracije najbližu vrednostima dobijenim tokom normalnog merenja.

Usled različitih primena, mnogi Hanna pH merači imaju mogućnost kalibracije u više od dve tačke – 1, 3 pa sve do 5 tački kalibracije da bi merenja bila unapređena.

pH puferi 1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01 i 12.45 pokrivaju ceo pH raspon.

Tokom kalibracije, pH instrument temperaturno kompenzuje pH pufere kako bi uzeo u obzir pH varijacije bufera usled temperature. Tabela sa varijacijama temperature se nalazi na etiketi svakog pH pufera.

pH puferi prilagođeni korisniku

Hanna je u mnoge svoje instrumente implementirala koncept pH pufera prilagođenih korisniku. Ovo omogućava korisniku da koristi pH pufer za specifičnu industriju. Ipak, temperaturna kompenzacija nije uključena u ovaj koncept s obzirom da korelacija sa temperaturnim varijacijama je nepoznata.

Stabilnost tokom kalibracije

Stabilnost merenja je neophodna kako bi se izbegla neispravna kalibracija. Stoga, potvrda nove tačke kalibracije je gotova jedino nakon postignute stabilnosti. Korisnik je tokom celog procesa informisan o uslovima stabilnosti. Kriterijum stabilnosti tokom kalibracije je znatno stroži nego tokom samog merenja. Na ovaj način Hanna instrumenti izbegavaju pravljenje grešaka prilikom potvrđivanja tačaka kalibracije tokom nestabilnih očitavanja. Ovaj princip je prisutan kod bilo kog tipa kalibracije, automatske ili ručne.

Van kalibraciong raspona

Ovo je vrlo bitna stavka tokom merenja i smatra se dobrom laboratorijskom praksom (GLP – Good Laboratory Practice). Ukoliko su merenja očitana u rasponu koji je daleko od tačaka kalibracije, pojaviće se poruka „out of calibration range“. Rezultati merenja se svakako prikazuju, ali korisniku se predočava upozorenje da rezultati mogu biti netačni.

Podsetnik za kalibraciju

I ova karakteristika Hanna instrumenata je deo GLP-a i predstavlja poruku upozorenja da senzori treba da budu kalibrisani. Redovna kalibracija je krucijalna za tačna i ponovna merenja. U suprotnom, merenja se svakako mogu izvoditi ali uz poruku upozorenja.

Korak po korak kalibracija

U cilju izbegavanja grešaka prilikom kalibracije, pH merači prikazuju na ekranu proces kalibracije korak po korak koje Hanna preporučuje korisnicima da prate.

Skladištenje podataka

Skladištenje podataka, odnosno rezultata merenja je uobičajna karakteristika Hanna pH merača. Postoje dve forme ove karakteristike:

 • Skladištenje podataka na zahtev korisnika
 • Automatsko skladištenje podataka