Električna provodljivost (konduktivitet) i konduktometri

Električna provodljivost je sposobnost rastvora da provodi električnu struju. Tok stuje jona u tečnosti razlikuje se od toka struje jonskih metala, gde se ona prenosi slobodnim jonima. Joni se formiraju i kada se čvrste supstance kao na primer soli, rastvori u tečnosti i formiraju električne komponente sa suprotnim električnim nabojima. Natrijum-hlorid se odvaja na Na+ i Cl- jone.

Svi joni prisutni u rastvoru pridonose toku struje kroz senzor i, na taj način, doprinose merenju konduktivnosti. Konduktivnost se može koristiti kao mera koncentracije jona prisutnih u uzorku.

 

Provodljivost i temperatura

Provodljivost se menja u zavisnosti od koncentracije jona i temperature.

Imajući dve promenjive varijable čini da je gotovo nemoguće izvršiti korisna merenja provodljivosti. Ukoliko se temperatura odredi kao konstanta, merenja provodljivosti će sadržati samo varijablu jonske koncentracije. Apsolutna provodljivost je provodljivost merena bez temperaturne kompenzacije. Provodljivost se menja ukoliko se promeni temperatura rastvora te je jako bitno da je temperatura rastvora referentna temperatura tj. između 20 i 25°C. Na sreću, Hanna EC merači imaju ugrađeni integralni temperaturni senzor koji meri temperaturu rastvora.

Stoni laboratorijski konduktometri:

benchtop-meters-banner-1024x340

edge® EC je tanak i lak debljine od samo ½“ i težine manje od 9 unca sa LCD ekranom od 5.5“ i tastaturom osetljivom na dodir.

edge® EC meri provodljivost preko svojih jedinstvenih digitalnih proba za merenje provodljivosti koje se povezuju na jednostavan način uz pomoć konektora od 3.5 mm.

edge® EC je podjednako primeljiv za korišćenje kod kuće, u laboratoriji ili na zidu.

edge® EC pojednostavljuje merenje, podešavanje konfiguracija, kalibraciju, dijagnostiku, memorisanje očitanih merenja i transfer podataka na kompjuter ili USB.

Istraživački EC / TDS / otpornost / slanitet i temperaturni merač sa USB-om

HI5321 je stacionirani istraživački merač za EC, TDS, otpornost, slanitet i temperaturu sa velikim LCD ekranom u boji, tastaturom osetljivom na dodir i proširenim rangom od 0.001 µS/cm to 1 S/cm.

HI5321 može se korististi za merenje provodljivosti prema USD standardu za faze 1 i 2 testiranja za vode namenjene za injekcije. Merni instrument obezbeđuje jasna uputstva za sprovođenje svakog koraka testiranja i automatski prati temperaturu, provodljivost i stabilnost tokom testiranja i određuje da li je uzorak adekvatan prema USD standardu.

Prenosni konduktometri:

HI98192 je vodootporni prenosni merač za provodljivost sa proširenim rangom provodljivosti od 0.001 µS/cm to 400 mS/cm, kao i rang TDS-a, otpornosti i tri skale slaniteta. Ovaj merač automatski prepoznaje tip sonde (2 ili 4 prstena) i omogućava korisniku da prilagodi nominalnu konstantu ćelije. HI98192 je takođe adekvatan za merenje provodljivosti prema USD standardima za testiranje voda namenjenih za injekcije. Ovaj merač je za 50% manjim telom i 33% lakši od prethodnih modela.