Jon selektivna elektroda (ISE – ion selective electrode) predstavlja senzor koji na osnovu pretvaranja aktivnosti određenog jona u električni potencijal, određujuje i koncetraciju istog tog jona.

Jon – selektivne elektrode koriste se potenciometrijskim analizama jona, među kojima postoje tri vrste ovih analiza:

Direktna potenciometrija  – široko rasprostranjena metoda vršenja jonske analize uz pomoć jon – selektivne elektrode (ISE). Ova metoda je veoma efektivna kada korisnici moraju brzo izmeriti velike količine uzoraka s puno različitih koncentracija. Naši merači sa direktnim očitavanjem rezultata, kao što je na primer HI98191, pokazuju koncentraciju nepoznatog uzorka direktnim očitavanjem nakon kalibracije instrumenta s dva ili više standarda.

Inkrementalne metode (pojedinačne metode) su izuzetno korisne kada je potrebno da brzo određivanje koncetracije jona uzoraka, čije su komponente koncetrisane ili variraju. Prednosti ovih metoda ogledaju se u smanjenju grešaka nastali pod uticajem varijabli kao što su temperatura, vlažnost, pH ili jonska sila.

Potenciometrijska titracija  – povećava preciznost ISE merenja i isto tako broj jonskih vrsta koje se mogu odrediti. ISE se najčešce koriste kao indikatori za titrant ili kao uzorci za praćenje napretka percipitacije ili kompleksometrijske titracije.

ise-1

Pomoću jon – selektivne elektrode možete određivati koncetracije sledećih jona:

Amonijak, amonijum – jon, kalcijum, bromidi, hloridi, kadmijum, ugljen-dioksid, hloridi, hlor, bakar, cijanidi, fluoridi, jodidi, olovo, nitrati, perhlorati, kalijum, fluoroborati, srebro sulfid, tiocijanidi, surfaktanti, tvrdoća vode, natrijum, azotovi oksidi.

 

 

 

 

Tipovi jon-selektivnih (ISE) elektroda

Na osnovu konstrukcije, Hanna ISE elektrode se mogu grupisati u 3 generalne kategorije:

Elektrode sa čvrstom membranom

Ove Hanna jon-selektivne elektrode su dostupne i kao polućelijske referentne, i kao kombinovane elektrode. U ponudu su senzori za utvrđivanje jona bromida, kadijuma, hlorida, bakra, cijnida, fluoride, jodida, olova i srebra.

solid

Elektrode sa tečnom membranom

Ove Hanna jon-selektivne elektrode su dostupne i kao polućelijske referentne, i kao kombinovane elektrode. Ove membrane su lako zamenljive i koristi se za merenje nitrata, kalijuma i kalcijuma.

tecna

Elektrode sa gasnom membrana

Ovo su kombinovane elektrode koje detektuju rastvorene gasove u rastvoru. Dostupne su Hanna sa gaznom membranom za utvrđivanje amonijaka i ugljen-dioksida.

gas