Hemijska potrošnja kiseonika – COD

hemijska potrošnja kiseonika - HPK - COD

Hemijska potrošnja kiseonika – COD je mera ekvivalentna kiseoniku u organskoj supstanci u uzorku koji je podložan oksidaciji pomoću jakog oksidacijskog agensa.

Hanna metoda merenja COD-a je bazirana na metodi zatvorene dikromatske-refluks kolorimetrijske metode. Kolorimetrijsko merenje COD-a je brže i jednostavnije od titracijske analize (nisu potrebni dodatni reagensi). Uzorak se analizira u bočici unutar zatvorenih refluks uslova.

Američka agencija za zaštitu životne sredine je proglasila dikromatsku refluks metodu za jedino prihvatljivu te se rezultati dobijeni na taj način mogu sertifikovati jer su izuzetno precizni i tačni.

Primene testiranja COD-a

COD se koristi kao mera za određivanje zagađivača. Meri se u gradskim i industrijskim vodama za tretman biljka te i pokazuje efikasnost procesa tretmana biljaka.

COD se meri i u tekućoj, i u stajaćoj vodi. Efikasnost procesa se izražava kao uklanjane COD-a srazmerno procentu organske supstance pročišćene tokom procesa.

COD ima primenu i u hemijskoj proizvodnji, perionicama veša, u proizvodnji papira i celuloze, u agrikulturi, kao i u kontroli odlaganja životinjskog otpada i studijama o zaštiti životne sredine.
Hanna oprema se može koristiti i na terenu i u laboratorijima. Postupak merenje je brz i jednostavan i prilagođen svim korisnicima.

Fosfor i azot

fosfor-i-azot-v2

Cilj u kontroli otpadnih voda je ne samo redukcija COD-a nego i kontrola azota i fosfora, elemenata koji su odgovorni za eutrofikacijski fenomen u prirodnim okruženjima. COD, te kontrola azota i fosfora se koriste, ne samo za kontrolu okoline, nego i za optimizaciju troškova sadnice.

Efektivni monitoring i kontrola parametara kao na primer amonijaka, nitrata, ukupnog azota i ukupnog reaktivnog fosfora omogućavaju baštovanima poboljšavanje vodenih ekosistema. Preciznim monitoringom nivoa određenog polutanta, operacijski parametri se mogu prilagoditi tako da zadrže efikasnost biodegradacijskih tretmana uz minimalne troškove.

Azot

azot

Kada se u procesu tretiranja biljaka koriste procesi nitrifikacije i denitrifikacije, važno je pratiti i zadržati ravnotežu između amonijaka i azota, nitrata i ukupnog azota.
Nivo azota je bitna zbog toga što je povezana s količinom kiseonika u području nitrifikacije. Amonijak se isto kontroliše jer može postati veoma toksičan za bakterije odgovorne za denitrifikaciju.

Fosfor

fosfor

Fosfor se meri tako da se prati i biološka i hemijska defosforizacija. Velika količina fosfata oslobođenih u površinskim vodama ili u rezervoarima za biotretmane može prouzrokovati povećani rast algi i sistemsku eutrofikaciju.