Ekologija i zaštita životne sredina

Ekologija je nauka o životnoj sredini i ovaj termin je prvi put uveo nemački biolog Ernest Hekel. U suštini, ekologija je naučna disciplina koja proučava raspored i rasprostranjenost živih organizama i biološke interakcije između organizama i njihovog okruženja.

Ekosistem je jednistven sistem u kom materija kruži, a energija protiče i predstavlja jedinstvo biotopa i biocenoze. Ekosistemi su vrlo složeni i dinamični sistemi.

Temperatura

Temperatura vazduha, vode i zemljišta je značajan faktor u odnosu na ponašanje i aktivnost živih organizama kao i distribuciju pesticida. Kada su više temperature, uglavnom dolazi do povećane aktivnosti životinja. Temperaturna inverzija u zoru i u sumrak utiče na aktivnost pesticida, dok temperatura okoline značajno utiče na toksičnost pesticida na većinu organizama. Pri višim temperaturama uglavnom je povećana toksičnost. Takođe, temperatura u velikoj meri utiče na brzinu degradacije i zadržavanje u zemljištu.

Temperatura vode može mnogo da varira u toku 24 sata. Tokom sezone suše, plića voda u jezerima, barama i lagunama se može ohladiti i 10°C. Preporičuje se postavljanje data logger-a koji će vršiti merenje na svakih 20 minuta. Ručna očitavanja se moraju obaviti ujutru, u podne i uvece.

Rastvoreni kiseonik

Rastvoreni kiseonik u vodi je jedan od parametara koji se moraju pratiti. Količina rastvorenog kiseonika u vodi se konstantno menja. Ovo je rezultat uticaja temperature, fotosinteze biljaka i raspadanja organske materije. U toku dana, promene mogu biti tolike da se koncentracija rastvorenog kiseonika promeni od 5-10% zasićenosti do super zasićenosti od 150%. Nizak nivo kiseonika može izazvati fiziološki stres a može imati i fatalne posledice. Merenje rastvorenog kiseonika je jednostavno. Kalibrisana sonda se uranja u vodu kako bi se dobilo očitavanje u ppm nakon 1-2 minuta. Kalibracija sonde za određivanje rastvorenog kiseonika se vrši na svakih 1-2 dana na vazduhu. Većina instrumenata ima automatsku temperaturnu kompenzaciju.

pH vrednost

kiselost i baznost zemljišta i vode se određuju u pH skali. U slučaju zemljišta, pH vrednost se meri u ekstraktu zemljišta. Ova vrednost u zemljištu se menja tokom godišnjih doba dok se u vodi menja usled fotosintetske aktivnpsti čime se uklanja deo ugljen- dioksida čime se menja karbonatna ravnoteža. pH vrednost zemljišta utiče na dostupnost nutrijenata biljkama, dok pH vode utiče na toksičnost i brzinu degradacije pesticida.

Kolorimetrijske i elektrohemijske metode se koriste za merenje ph vrednosti. Elektrohemijske metode su osetljivije i uključuju uranjanje dve elektrode (radne i referentne) ili jedne kombinovane u vodu ili ekstrakt zemljišta.

ISPITIVANJE/PARAMETAR Temperatura % RH DO Vlažnost zemljišta pH Provodljivost
Tragovi pesticida        
Procesi u zemljištu    
Kopneni beskičmenjaci          
Vodeni beskičmenjaci    
Ribe  
Reptili        
Amfibije      
Ptice        
Mali sisari        

 

Legenda:

Značenje: Ne mora stalno da se prati Mora stalno da se prati

 

 

Inovacije iz Hanna Instruments! Na linku koji sledi možete preuzeti kompletan katalog profesionalnih multiparametarskih prenosnih merača specijalno dizajniranih za terenska merenja u teškim uslovima. Merači su robusni, izdržljivi,  veoma pouzdani i njima možete određivati: pH, ORP, EC, TDS, salinitet, gustinu morske vode, rastvoreni kiseonik, atmosferski pritisak, temperaturu, itd.
HI9819x katalog proizvoda