Bazeni i Spa centri:

pools controller

Kvalitet bazena je kvalitet vode u njemu! Ukoliko govorimo o bazenima, postoje tri glavne grupe opasnosti povezane sa upotrebom bazena, a to su: fizičke povrede, opasnost od štetnih mikroorganizama i izloženost štetnim hemikalijama.

U zavisnosti od veličine bazena, namene i intenziteta korišćenja, vrše se mikrobiološke, fizičke i fizičko-hemijske analize, a svakodnevno, više puta tokom dana, prate se, pored rezidualnog hlora,pH , ORP i mutnoća (NTU 0,5 ). Ukoliko je rezidualni hlor veći od 5mg/L, predstavljaće određenu opasnost za kupače, optimalna vrednost je 1mg/L.  Važno je određivati i alkalitet, hlor slobodan i ukupan, bakar, ozon, pH vrednost, cijanuričnu kiselinu, tvrdoću, brom i niz drugih parametara.

Bazeni i Spa centri – održavanje:

pH vrednost

pH vrednost bazena trebalo bi da bude 7.2-7.6. Kod više pH vrednosti smanjuje se učinkovitost hlora čija je uloga uništavanje organskih materija i bakterija.  pH ima tendenciju rasta u bazenima pogotovo radi prljavštine, losiona za sunčanje, urina, itd. pH vrednost može se sniziti dodavanjem sone kiseline.

ORP (Redox)

Iako je slobodni hlor mera količine raspoloživog hlora koja je prisutna u bazenskoj vodi, ostala svojstva vode mogu da utiču na sposobnost hlora da pravilno dezinfikuje. Dovoljna koncentracija slobodnog hlora može biti prisutna u rastvoru, ali na osnovu određenih svojstava ne može efikasno sanirati. Oksidaciono-redukcioni potencijal (ORP) direktno meri koliko je oksidacioni potencijal u rastvoru jak, čime se određuje efikasnost dezinfekcije.

Dozvoljena koncentracija rastvorenih materija (TDS) u Vašem bazenu

Ne postoji zvanično određena vrednost za koncentraciju TDS. Za bazene koji se tretiraju hlorom, uglavnom se vrednost TDS pokušava održavati na oko 1500 ppm (1.5 ppt). Za bazene koje imaju sono hlorne generatore, vrednost TDS zavisi od proizvodača generatora, a obično je oko 3500 ppm (3.5 ppt).

Langelier-ov indeks

Indeks zasićenja razvijen od strane dr. Vilfred Langelier-a, naširoko se primenjuje za predviđanje ravnoteže bazenskih voda. On predstavlja procenu sposobnosti rastvora za rastvaranjem ili precipitaciju depozita kalcijum karbonata.

Formula glasi: LI = pH + TF + HF + AF – 12.5

Gde su:

  • LI = Langelier Index
  • pH = pH vode
  • TF = temperaturni faktor
  • HF = faktor tvrdoće, log (tvrdoća Ca, ppm kao CaCO)
  • AF = alkalni faktor, log (alkalnost, ppm kao CaCO)

Kalcijum

Prisustvo kalcijuma u ​​sistemu je poželjno kako bi se osiguralo snimanje na mestima gde je temperatura relativno visoka, kao u kotlovima i cevima koji prenose toplu vodu. Skaliranje se mora izbeći jer smanjuje prenos toplote i kapacitet pumpe i prouzrokuje zamućenje vode.

Alkalitet

Alkalitet predstavlja meru ukupne koncentracije alkalnih supstanci, uglavnom bikarbonata, rastvorenih u vodi. Što je veća alkalnost, voda je otpornija na promene pH vrednosti. Istovremeno, visoko alkalna voda je glavni uzrok problema skaliranja kao što je inkrustacija u opremi za filtriranje, pumpama i cevovodima.

Posetite naš blog i saznajte sve o održavanju kvaliteta i ispravnosti bazena i spa centara.

Inovacije iz Hanna Instruments. Pogledajte kompletnu brošuru našeg najnovijeg kontrolera za bazene! Brošura je dostupna klikom na linkom koji sledi:

pH/ORP kontroler brošura