Specifikacija proizvoda

Laboratorijski stoni turbidimetar

Stoni turbidimetar i merač za slobodni i ukupni hlor

Četiri merna režima– HI83414 poseduje četiri merna režima uključujući ratio ili non-ratio režim za mutnoću, slobodni hlor i ukupni hlor. U ratio režimu mutnoća se meri u opsegu od 0.00 do 4000 NTU (Nephelometric Turbidity Units) dok se u non-ratio režimu mer u opsegu od 0.00 do 40.0 NTU. Opseg merenja za slobodan ili ukupan hlor je od 0.00 do 5.00 mg/L (ppm).

Više jedinica za izražavanje mutnoće – Mutnoća se izražava u nefelometrijskim jedinicama (NTU), i u European Brewing Convention jedinica,a (EBC) ili Nephelos jedinicama.

EPA Saglasnost –  HI83414 zadovoljava i premašuje  zahteve EPA i Standardnih metoda za merenje mutnoće i kolorimetrijsko određivanje hlora. Kada je merač u EPA režimu, svi rezultati se zaokružuju na način predviđen pomenutim standardima.

Kalibracija – Kalibracija u dve, tri, četiri ili pet tačaka je moguća uz pomoć standardnih rastvora (<0.1, 15, 100, 750 i 2000 NTU). Kalibracione tačke se mogu modifikovai ukoliko se pripremaju sopstveni standardi. Za kalibraciju merenja slobodnog i ukupnog hlora, koriste se CAL Check standardi za kalibraciju do 1.00 mg/L (ppm).

AMCO AEPA-1 Primarni Turbimetrijski Standardi – AMCO AEPA-1 standardi su prepoznati od strane USEPA. Ovi ne – toksični standardi su pripremljeni uz pomoć polimernih sfera od stirena i divinilbenzena koji su uniformne veličine i gustine. Standardni su stabilni i mogu se koristiti dug vremenski period.

CAL Check  – Uz pomoć korisne CAL Check funkcije, proveravaju se performanse kolorimetra za hlor u bilo kom trenutku korišćenjem već pripremljenih ekskluzivnih HANNA standardima usklađenim sa NIST-om. Svi standardi se isporučuju sa sertifikatom analize (COA) radi sledljivosti.

GLP Informacije – HI83414 uključuje potpunu GLP (Good Laboratory Practice) funkciju koja omogućava sledljivost uslova kalibracije. Podaci uključuju kalibracione tačke, datum i vreme.

Memorisanje podataka – Može se memorisati do 200 podataka u unutrašnjoj memoriji uređaja koji se mogu pregledati u bilo koje vreme.

Transfer podataka – Za dalje čuvanje ili opcije analize, memorisani podaci se mogu prebaciti na bilo koji Windows računar uz pomoć USB kabla i HI92000 softvera.

Tutorijal režim –  Jedinstveni tutorijal režim omogućava dodatne informacije koje pomažu korisniku tokom merenja. Kada je omogućen, na ekranu  su prikazana objašnjenja i koraci koji slede za određene operacije.

Kontekstualna pomoć – Ova opcija je uvek dostupna pritiskom na dugme HELP. Jasne poruke i uputstva su dostupni na ekranu za brže i jednostavnije korišćenje uređaja. Informacije koje su prikazane se razlikuju u odnosu na podešavanje/ opciju koja se vidi.

Pozadinski osvetljen LCD Displej – Grafički LCD displej omogućava interfejs jednostavan za razumevanje i korišćenje. Sve poruke su tekstualne tako da se lako mogu pročitati.

Mutnoća, specifikacije

Non-Ratio režim Opseg 0.00 – 9.99; 10.0 – 40.0 NTU; 0.0 – 99.9; 100 – 268 Nephelos;

0.00 – 9.80 EBC

Non-Ratio režim Rezolucija 0.01; 0.1 NTU; 0.1; 1 Nephelos; 0.01 EBC
Ratio Režim Opseg 0.00 – 9.99; 10.0 – 99.9; 100 – 4000 NTU; 0.0 – 99.9; 100 – 26800 Nephelos; 0.00 – 9.99; 10.0 – 99.9; 100 – 980 EBC
Ratio Režim Rezolucija 0.01; 0.1; 1 NTU; 0.1; 1 Nephelos; 0.01; 0.1, 1 EBC
Izbor opsega automatski
Tačnost ±2% od očitane vrednosti plus 0.02 NTU (0.15 Nephelos; 0.01 EBC); ±5% od očitane vrednosti iznad 1000 NTU (6700 Nephelos; 245 EBC)
Ponovljivost ±1% od očitane vrednosti ili 0.02 NTU (0.15 Nephelos; 0.01 EBC) važi veća vrednost
Rasipanje svetlosti < 0.02 NTU (0.15 Nephelos; 0.01 EBC)
Detektor svetlosti silikonska fotoćelija
Metoda nefelometrijska metoda (90°) ili ratio nefelometrijska metoda (90° i 180°), adaptacija USEPA Metode 180.1 i Standardnda Metoda 2130 B
Merni režim normalni, srednji, kontinualni
Standardi za mutnoću < 0.1, 15, 100, 750 i 2000 NTU
Kalibracija dve, tri, četiri ili pet tačaka

Slobodan i ukupni hlor, specifikacije

Slobodan i Ukupni hlor Opseg 0.00 – 5.00 mg/L (ppm)
Slobodan i Ukupni hlor Rezolucija 0.01 mg/L (ppm) od 0.00 do 3.50 mg/L (ppm); 0.10 iznad 3.50 mg/L (ppm)
Slobodan i Ukupni hlor Tačnost ±0.02 mg/L @ 1.00 mg/L
Detektor svetlosti silikonska fotoćelija na 525 nm sa filterom sa uskim opsegom interferencija
Metod adaptacija USEPA Metode 330.5 i Standardne Metode 4500-Cl G.
Standardi 1.00 mg/L (ppm) slobodan hlor; 1.00 mg/L (ppm) ukupan hlor
Kalibracija u jednoj tački

Opšte Specifikacije

Izvor svetlosti tungstenova lampa / više od 100,000 očitavanja
Displej 40 x 70 mm grafički LCD ekran (64 x 128 pixela) sa pozadinskim osvetljenjem
Log Memorija 200 memorijskih mesta
Povezivanje USB
Radna okolina 0 – 50°C (32 – 122°F), relativna vlažnost vazduha do 95% ne kondenzuje
Napajanje 115/130 VAC; 50/60 Hz
Dimenzije 230 x 200 x 145 mm (9.0 x 7.9 x 5.7”)
Masa 2.5 kg (88 oz.)
Information o isporuci HI83414 se isporučuje sa kivetama sa zatvaračima (5), HI88703-11 kalibracionim kivetama za mutnoću, HI93414-11 kalibracionim kivetama za hlor, silikonskim uljem, krpicama za čišćenje, makazama, kablom za napajanje, i uputstvom za upotrebu.