Specifikacija proizvoda

Prenosni fotometar za određivanje pH/slobodnog i ukupnog hlora

Značajne karakteristike

CAL Check™ – Osigurava tačnost  merenja i eleminiše mogućnost greške.

GLP – Princip dobre laboratorijske prakse

Automatsko gašenje – Nakon 10 minuta nekorišćenja, kada se nalazi u režimu merenja. Čuvanje kapaciteta baterije, iako je fotometar slučajno ostao uključen.

Indikator statusa baterije – prikazuje preostali kapacitet baterije

Ugrađen tajmer – Prikazuje preostalo vreme do početka merenja. Osigurava  precizno određivanje intervala u kojima se merenje sprovodi.

Informacije o greškama – Obaveštava korisnika ukoliko nije preduzeo sve neophodne radnje pre samog početka merenja

Indikator  hlađenja lampe – Da bi se podesila željena talasna dužina na kojoj će se određivati apsorbanca, važno je sprečiti korišćenje pregrejanih uzoraka, kako ne bi došlo do oštećenja Volframove lampe.

Merna jedinica – Odgovarajuća merna jedinica  se prikazuje uz  parametar koji se meri.

Opseg pH (P1): 6.5 – 8.5 pH; Slobodni  i ukupni hlor (P2 & P3): 0.00 – 5.00 mg/L (ppm)
Rezolucija pH (P1): 0.1 pH; Slobodni i ukupni hlor (P2 & P3): 0.01 mg/L ispod 3.50 mg/L; 0.10 mg/L iznad  3.50 mg/L
Tačnost @ 25°C (77°F) pH (P1): ±0.1 pH; Slobodni i ukupni hlor (P2 & P3): ±0.03 mg/L (ppm) ±3%
Izvor svetlosti Volframova lampa
Detektor Silicijumska fotoćelija sa filterom talasnih dužina  @525 nm
Metoda pH (P1): Metoda u kojoj se kao indikator koristi fenol crveno, nastaje crveno obojeno jedinjenje u uzorku; slobodni i ukupni hlor (P2 & P3): Adaptacija  USEPA metode 330.5 gde nastaje jedinjenje ružičaste boje
Automatsko isključivanje Nakon 10 minuta nekorišćenja, kada se nalazi u režimu merenja; Nakon sat vremena nekorišćenja kada se nalazi u režimu kalibracije; sa podsetnikom zadnjeg očitavanja
Radno okruženje 0 – 50°C (32 – 122°F); relativna vlažnost vazduha do 95%
Vrsta baterije 9V baterija
Dimenzije 193 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”)
Masa 360g (12.7oz.)
Informacije o isporuci HI96710 se isporučuje u kompletu  sa kivetama koje imaju poklopac (2), 9V baterijom, sertifikatom o kvalitetu i uputstvom za upotrebu.