Specifikacija proizvoda

Prenosni fotometar za određivanje nitrata

Značajne karakteristike


CAL Check
 – Omogućava proveru performansi i kalibraciju merača korišćenjem rastvora usklađenih sa NIST standardom.

GLP – Pregled datuma poslednje kalibracije.

Auto-shut off – Automatsko isključivanje nakon 10 minuta nekorišćenja i kada je merač u mernom režimu. Sprečava se trošenje baterije u slučaju da zaboravite da isključite uređaj.

Indikator statusa baterije – Označava preostalu bateriju.

Ugrađen tajmer – Na displeju je prikazano vreme preostalo do vršenja merenja. Osigurava se da su sva očitavanja izvedena u pravilnim intervalima.

Poruke o greškama – Poruke upozorenja uključuju ne postojanje zaštite, visoke vrednost nule i prenizak standard.

Indikator hlađenja lampe – Kako bi se održala željena talasna dužina za merenje apsorbance, neophodno je da se osigura da se komponente ne pregrevaju od toplote nastale radom tungstenove lampe. Svaki fotometar je dizajniran tako da se hladi u minimalnom vremenskom periodu. Indikator hlađenja lampe je prikazan pre očitavanja.

Merne jedinice – Prikladna jedinica merenja je prikazana zajedno sa očitanom vrednošću.

Specifikacije apsorbcije

Izvor svetlosti Volfram lampa
Detektor svetlosti silikonska fotoćelija sa filterom talasnih dužina u uskom opsegu na 525 nm

Dodatne specifikacije

Opseg od 0.0 do 30.0 mg/L (ppm) NO₃-N (nitrat- azot)
Rezolucija 0.1 mg/L (ppm)
Tačnost na 25°C (77°F) ±0.5 mg/L ±10% od očitane vrednosti
Metoda adaptacija metode sa redukcijom kadmijuma
Automatsko isključivanje nakon 10 minuta nekorišćenja u mernom režimu;

nakon jednog sata nekorišćenja u kalibracionom režimu; sa podsetnikom o poslednjoj očitanoj vrednosti

Radna okolina od 0 do 50°C (od 32 do 122°F); vlažnost vazduha max 95% ne kondenzuje
Masa 360g (12.7oz.)
Vrsta baterije 9V baterija
Dimenzije 193 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”)
Informacije o isporuci HI96728 se isporučuje sa 2 kivete za uzorke sa poklopcima, baterijom od 9V, sertifikatom kvaliteta instrumenta i uputstvom za upotrebu.