Specifikacija proizvoda

CAL Check™ – Osigurava tačnost rezultata merenja i eliminiše mogućnost greške.

GLP – Princip dobre laboratorijske prakse.

Automatsko gašenje – Nakon 10 minuta nekorišćenja kada se nalazi u režimu merenja. Iako je fotometar ostao uključen uz pomoć automatskog gašenja dolazi do čuvanja kapaciteta baterije.

Indikator statusa baterije – prikazuje preostali kapacitet baterije.

Ugrađen tajmer – Prikazuje  preostalo vreme do početka merenja. Osigurava precizno određivanje intervala u kojima se merenje sprovodi.

Informacije o greškama – Obaveštava korisnika ukoliko nije preduzeo sve neophodne radnje pre samog početka merenja.

Indikator  hlađenja lampe – Da bi se podesila željena talasna dužina na kojoj će se određivati apsorbanca, važno je sprečiti korišćenje pregrejanih uzoraka, kako ne bi došlo do oštećenja Volframove lampe.

Jedinice merenja – Odgovarajuća merna jedinica se prikazuje uz parametar koji se meri.

Opseg 0.00 – 2.00 mg/L (ppm)
Rezolucija 0.01 mg/L (ppm)
Tačnost  @ 25°C (77°F) ±0.10 mg/L ±5%
Izvor svetlosti Volframova lampa
Detektor Silicijumska fotoćelija sa filterom talasnih dužina  @575 nm
Metoda Adaptacija metoda sa hlorfenol crvenim kao indikatorom
Automatsko isključivanje Nakon 10 minuta nekorišćenja, kada se nalazi u režimu merenja; nakon sat vremena nekorišćenja kada se nalazi u režimu kalibracije;sa podsetnikom zadnjeg očitavanja
Radno okruženje 0 – 50°C (32 do 122°F); relativna vlažnost vazduha do 95%  procenata
Vrsta baterije 9V baterija
Dimenzije 193 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”)
Masa 360g (12.7oz.)
Informacije o isporuci HI96738 se isporučuje u kompletu sa kivetama koje imaju poklopac  (2), 9V baterijom, sertifikatom o kvalitetu i uputstvom za upotrebu. CAL Check™ standardni reagensi i test reagensi se prodaju odvojeno.