Specifikacija proizvoda

Prenosni fotometar za merenje anjonskog surfaktanta

CAL Check™ – Osigurava tačna merenja i eleminiše mogućnost greške.

GLP – Dobra laboratorijska praksa.

Automatsko gašenje – Posle 10 minuta nekorišćenja, kada se nalazi u mernom režimu.

Indikator statusa baterije

Ugrađen timer – Prikazuje vreme preostalo do početka merenja. Omogućava precizno određivanje mernih intervala.

Poruke o greški – Obaveštava korisnika ukoliko nije preuze sve neophodne radnje pre samog početka merenja

Indikator za hlađenje lampe – Sprečava korišćenje pregrejanih uzoraka, kako ne bi došlo do oštećenja Volfram lampe

Jedinice merenja – Odgovarajuća jedinica mere se prikazuje zajedno sa parametrom koji se meri

Opseg 0.00 do 3.50 mg/L (ppm) (as SDBS)
Rezolucija 0.01 mg/L (ppm)
Tačnost @ 25°C (77°F) ±0.04 mg/L ±3% očitane
Izvor svetlosti Volframova lampa
Detektor silicijumska fotoćelija sa filtrom talasnih dužina @ 610 nm
Metod adaptacija USEPA metode 425.1 i standardne metode za ispitivanje voda i otpadnih voda , 20th edicija, 5540C, anjonski surfaktanti kao MBASA
Automatsko isključivanje nakon deset minuta neaktivnosti u mernom režimu , nakon jednog sata neaktivnosti u režimu kalibracije , sa poslednjim podsetnikom očitavanja
Radno okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F); relativna vlažnost vazduha max 95% nekondenzovano
Tip baterije 9V baterija
Dimenzije 193 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”)
Masa 360g (12.7oz.)
Informacije o isporuci Prenosni fotometar HI96769 se isporučuje sa kivetama za uzorak sa poklopcima (2) , 9V baterijom, sertifikatom o kvalitetu i uputstvom za upotrebu
CAL Check™ standardi i test reagensi se prodaju odvojeno