Specifikacija proizvoda

Multiparametarski fotometar za tretman voda (sa HKP)

Izvor LED svetlosti obezbeđuje visoku efikasnost

Led svetlo obezbeđuje znatno veću efikasnost od Volfram lampi jer omogućava više svetla uz manju potrošnju struje. Dodatno, jako malo zagreva što je jako bitno jer toplota može vremenom oštetiti optičke komponente elektronskog uređaja. LED svetla su dostupna u različitim talasnim dužinama, dok su Volfram lampe dostupne samo u talasnim dužinama belog svetla (sve talasne dužine vidljivog svetla), ali u stvari imaju slab plavi/ljubičasti odsjaj.

Priključak za pH elektrodu

Još jedna od bitnih novina je nova serija fotometara sada poseduje i mogućnost ugradnje digitalnih pH elektroda. Pred korisnicima se nalazi veliki  pametnih pH elektroda koje je moguće sasvim jednostavno priključiti (3.5mm priključak za pH elektrodu). Uz instrument dolazi i držač za elektrode.

Filteri sa uskim opsegom talasnih dužina

Filteri za interferencije sa uskim opsegom talasnih dužina ne samo da garantuju veću preciznost (+/- 1 nm) nego su ekstremno efikasni. Filteri iskorišćavaju da transmituju do čak 95% LED svetla, dok drugi filteri koriste do 75%. Upravo je to razlog emisije svetlijeg i jačeg svetla. Krajnji rezultat je znatno veća stabilnost merenja i smanjivanje grešaka usled talasnih dužina.

Referentni detektor za stabilizaciju izvora svetlosti

Razvodnik svetlosnih snopova je deo internog referentnog sistema fotometra. Referenti detektor kompenzira pojavu driftova prouzrokvani fluktuacijama električne energije ili temperature. Nova generacija fotometara donosi stabilan izvor svetlosti koji osigurava tačnost merenja.

Velika kiveta

Ćeliji za uzorkovanje odgovara obla, 25mm dugačka kiveta. Zajedno sa naprednim optičkim komponentama, veće dimenzije kivete u mnogome redukuju greške nastale rotiranjem kivete na pogrešnu stranu od njene oznake (indeksa). Relativno veća dužina kivete dozvoljava da veća količina svetlosti prodre kroz nju, osiguravajući očitavanja čak i kod slabo absorbujućih uzoraka.

Fokusirana optička sočiva za bolje korišćenje svetlosti

Dodavanjem fokusirajućih sočiva, optički sistem skuplja svetlost koja izlazi iz kivete i usmerava ga silikonskom foto detektoru. Ovaj inovativni pristup fotometrijskim merenjima poništava sve greške I ogrebotine na kiveti, eliminiše potrebu indeksiranja kivete.

pH specifikacije

pH Opseg Fotometar: 6.5 to 8.5 pH
pH elektroda: -2.00 do 16.00 pH
pH Rezolucija Fotometar: 0.1 pH
pH elektrode: 0.01 pH
pH Preciznost Fotometar: ±0.1 pH
pH elektrode: ±0.01 pH
pH Kalibracija Automatska – u jednoj ili dve tačke sa standardnim puferima (4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01)
pH Temperaturna kompenzacija Automatska(-5.0 do 100.0 oC; 23.0 do 212.0 oF); limitira redukciju baziranu na korišćenju pH elektrode
pH CAL Check (dijagnostika elektrode) čistota elektrode i  provera pufera/provera sonde tokom kalibracije
pH Metod Fotometer: fenol crvena
pH-mV raspon ±1000 mV
pH-mV rezolucija 0.1 mV
pH-mV preciznost ±0.2 mV

 

Specifikacije, rastvoreni kiseonik

Opseg, rastvoreni kiseonik 0.0 do 10.0 mg/L (as O2)
Rezolucije, rastvoreni kiseonik 0.1 mg/L
Preciznost, rastvoreni kiseonik ±0.4 mg/L ±3% od očitavanja
Metod Adaptacija metoda za tretman voda i otpadnih voda, 18.izdanje, “Azide” modifikovani “Winkler metod”

 

Specifikacije apsorbancije

Raspon apsorbicije 0.000 do 4.000 Abs
Rezolucija apsorbcije 0.001 Abs
Preciznost apsorbcije +/-0.003Abs @ 1.000 Abs

 

Specifikacije alkalinitet

Raspon alkalinitet Slatkovodni: 0 do 500 mg/L (CaCO3)
Slana voda: 0 do 300 mg/L (CaCO3)
Rezolucija alkalinitet 1 mg/L
Preciznost alkalinitet ±5 mg/L ±5% od očitavanja
Metod Kolorimetrijski

 

Specifikacije aluminijum

Opseg, aluminijum 0.00 do 1.00 mg/L (Al3+)
Rezolucija aluminijum 0.01 mg/L
Preciznost aluminijum ±0.04 mg/L ±4% od očitavanja
Metod Adaptacija metoda, aluminijum

 

Specifikacije amonijak

Opseg amonijak LR: 0.00 do 3.00 mg/L
LR (16 mm): 0.00 do 3.00 mg/L
Mr: 0.00 do 10.00 mg/L
HR: 0.0 to 100.0 mg/L
HR (16 mm): 0.0 to 100.0 mg/L
( NH3-N)
Rezolucija amonijak LR i MR: 0.01 mg/L
HR: 0.1 mg/L
Preciznost amonijak LR: ±0.04 mg/L ±4% od očitavanja
LR (16 mm): ±0.10 mg/L or ±5% od očitavanja
MR: ±0.05 mg/L ±5% od očitavanja
HR: ±0.5 mg/L ±5% od očitavanja
HR (16 mm): ±1 mg/L or ±5% od očitavanja
Metod Adaptacija ASTM priručnika za ispitivanje voda i životnog okruženja, D1426-92, Nessler method

 

Specifikacije anjonski surfaktanti

Opseg anjonski surfaktanti 0.00 do 3.50 mg/L (SDBS)
Rezolucija anjonski surfaktanti 0.01 mg/L
Preciznost anjonski surfaktanti ±0.04 mg/L ±3% od očitavanja
Metod Adaptacija USEPA metoda 425.1 i standardnog metoda ispitivanje voda i otpadnih voda, 20. izdanje, 5540C, anjonski surfaktanti kao MBAS

 

Specifikacije brom

Opseg brom 0.00 do 8.00 mg/L (Br2)
Rezolucija brom 0.01 mg/L
Preciznost brom ±0.08 mg/L ±3% od očitavanja
Metod Adataptacija 18. izdanja standarda za ispitivanje voda i otpadnih voda, DPD metod

Specifikacije kalcijum 

Raspon kalcijum Slatkovodni: 0 do 400 mg/L (Ca2+)
Slana voda: 200 do 600 mg/L (Ca2+)
Rezolucija kalcijum 1 mg/L
Preciznost Slatkovodni: ±10 mg/L ±5% od očitavanja
Slana voda: ±6% od očitavanja
Metod Slatkovodni: adaptacija metod oksalacije
Slana voda: adaptacija metoda cinkovanja

 

HPK specifikacije (hemijska potrošnja kiseonika)

Raspon HPK LR: 0 do 150 mg/L
MR: 0 do 1500 mg/L
HR:0 do 15000 mg/L
Rezolucija HPK 1 mg/L
Preciznost HPK LR: ±5 mg/L ±4% od očitavanja
MR: ±15 mg/L ±4% od očitavanja
HR: ±150 mg/L ±2% od očitavanja
Metod Adaptacija USEPA 410.4
ISO bihromat metod
dihromat metod bez žive (LR & MR); dohromat (HR)

 

Specifikacije hlor dioksid 

Opseg hlor dioksid 0.00 do 2.00 mg/L (ClO2)
Rezolucija hlor dioksid 0.01 mg/L
Preciznost hlor dioksid ±0.10 mg/L ±5% od očitavanja
Metod Adaptacija Hlor fenol crvene metode

 

Specifikacije hlor

Raspon slobodni hlor 0.00 do 5.00 mg/L (Cl2)
Rezolucija slobodni hlor 0.01 mg/L
Preciznost slobodni hlor ±0.03 mg/L ±3% od očitavanja
Raspon slobodni hlor 0.00 to 5.00 mg/L (Cl2)
Rezolucija slobodni hlor 0.01 mg/L
Preciznost slobodni hlor ±0.03 mg/L ±3% od očitavanja
Metod Adaptacija  EPA 330.5 DPD metoda

Specifikacije šestovalentni hrom

Opseg šestovalentni hrom LR: 0 do 300 μg/L (Cr6+)
HR: 0 do 1000 μg/L (Cr6+)
Rezolucija  šestovalentni hrom 1 μg/L
Preciznost šestovalentni hrom LR: ±1 μg/L ±4% od očitavanja
HR: ±5 μg/L ±4% od očitavanja
Metod Adaptacija ASTM priručnika za tehnologiju ispitivanja vode i okoline, D1687-92, difenilkarbohidrazid metod.

 

Specifikacije, boja vode

Opseg, boja vode 0 do 500 PCU (Platinum Kobalt Jedinice)
Rezolucija, boja vode 1 PCU
Preciznost, boja vode ±10 PCU ±5% od očitavanja
Color, Water Method Adaptacija standardne metode ispitivanja vode, 18. izdanje, kolorimetrijski platinum-kobalt metod

 

Specifikacije bakar

Opseg bakar LR: 0.000 do 1.500 mg/L (Cu2+)
HR: 0.00 do 5.00 mg/L (Cu2+)
Rezolucija bakar 0.001 mg/L; 0.01 mg/L
Preciznost bakar LR: ±0.01 mg/L ±5% od očitavanja
HRe ±0.02 mg/L ±4% od očitavanja
Metod Adaptacija EPA bicinhoninat metoda

 

Specifikacija cijanurična kiselina

Raspon cijanurična kiselina 0 do 80 mg/L (CYA)
Rezolucija cijanurična kiselina 1 mg/L
Preciznost cijanurična kiselina ±1 mg/L ±15% od očitavanja
Metod Adaptacija turbidimetrijskog metoda

 

Specifikacija fluoridi

Opseg fluoridi LR: 0.00 do 2.00 mg/L (F)
HR: 0.0 do 20.0 mg/L (F)
Rezolucija fluoridi 0.01 mg/L; 0.1 mg/L
Preciznost LR: ±0.03 mg/L ±3% od očitavanja
HR: ±0.5 mg/L ±3% od očitavanja
Metod Adaptacija standardnog metoda ispitivanja voda i otpadnih voda, 18t. izdanje, SPADNS metod

 

Specifikacije, ukupna tvrdoća

Raspon, ukupna tvrdoća LR: 0 do 250 mg/L (CaCO3)
MR: 200 do 500 mg/L (CaCO3)
HR: 400 do 750 mg/L (CaCO3)
Rezolucija, ukupna tvrdoća 1 mg/L
Preciznost, ukupna tvrdoća LR: ±5 mg/L ±4% od očitavanja
MR: ±7 mg/L ±3% od očitavanja
HR: ±10 mg/L ±2% od očitavanja
Metod Adaptacija EPA , preporučeni metod 130.1

 

Specifikacije, tvrdoća kalcijum

Raspon, tvrdoća kalcijum 0.00 do 2.70 mg/L (CaCO3)
Rezolucija, tvrdoća kalcijum 0.01 mg/L
Preciznost, tvrdoća kalcijum ±0.11 mg/L ±5% od očitavanja
Metod Adaptacija standardnog metoda za ispitivanje voda i otpadnih voda, 18. izdanje, metod kalmagit

 

Specifikacije, tvrdoća magnezijum

Opseg, tvrdoća kalcijum 0.00 do 2.00 mg/L (CaCO3)
Rezolucija, tvrdoća kalcijum 0.01 mg/L
Preciznost, tvrdoća kalcijum ±0.11 mg/L ±5% of reading
Metod Adaptacija standardnog metoda ispitivanja vode i otpadne vode, 18. izdanje, EDTA kolorimetrijski metod

 

Specifikacije hidrazin

Opseg  hidrazin 0 do 400 μg/L (N2H4)
Rezolucija  hidrazin 1 μg/L
Preciznost  hidrazin ±4% od pune skale očitavanja
Metod Adaptacija ASTM standarda za tretman voda i životne sredine, metod D1385-88, p-Dimetilaminobenzaldehid metod

 

Specifikacije jod

Raspon, jod 0.0 do 12.5 mg/L (I2)
Rezolucija, jod 0.1 mg/L
Preciznost, jod ±0.1 mg/L ±5% of reading
Metod Adaptacija standardnog metoda ispitivanja voda i otpadnih voda, 18. izdanje, DPD metod

 

Specifikacije gvožđe

Opseg gvožđe LR: 0.000 do 1.600 mg/L (Fe)
HR: 0.00 do 5.00 mg/L (Fe)
Rezolucija gvožđe 0.001 mg/L; 0.01 mg/L
Preciznost gvožđe LR: ±0.01 mg/L ±8% od očitavanja
HR: ±0.04 mg/L ±2% od očitavanja
Metod LR: Adaptacija TPTZ metoda
HR: Adaptacija EPA Fenantrolin metoda 315B, za prirodnu i tretiranu vodu

 

Specifikacije, magnezijum

Opseg, magnezijum 0 do 150 mg/L ( Mg2+)
Rezolucija, magnezijum 1 mg/L
Preciznost, magnezijum ±5 mg/L ±3% od očitavanja
Metod Adaptacija kalmagit metoda

 

Specifikacije, mangan

Opseg, mangan LR: 0 do 300 μg/L (Mn)
HR: 0.0 do 20.0 (Mn)
Rezolucija mangan 1 μg/L; 0.1 mg/L
Preciznost, mangan LR: ±10 μg/L ±3% od očitavanja
HR: ±0.2 mg/L ±3% od očitavanja
Manganese Metod LR: Adaptacija PAN metoda
HR: Adaptacija standardnog metoda ispitivanja voda i otpadnih voda, 18. izdanje, Perjodat metoda

 

Specifikacije molibden

Raspon molibden 0.0 do 40.0 mg/L (Mo6+)
Rezolucija molibden 0.1 mg/L
Preciznost molibden ±0.3 mg/L ±5% od očitavanja
Metod Adaptacija MAA metoda

 

Specifikacije nikl

Opseg LR: 0.000 do 1.000 mg/L ( Ni)
HR: 0.00 do 7.00 g/L (Ni)
Rezolucija 0.001 mg/L; 0.01 g/L
Preciznost LR: ±0.010 mg/L ±7% od očitavanja
High Range: ±0.07 g/L ±4% od očitavanja
Metod LR: Adaptacija PAN metoda
HR: Adaptacija fotometrijskog metoda

 

Specifikacije nitrati

Opseg, nitrati 0.0 do 30.0 mg/L ( NO3– N)
16 mm vial: 0.0 do 30.0 mg/L (NO3– N)
Rezolucija, nitati 0.1 mg/L
Preciznost, nitrati ±0.5 mg/L ±10% od očitavanja
16 mm vial: ±1.0 mg/L or ±3% od očitavanja
Metod Adaptacija metoda redukcije kadmijuma
16 mm vial: Hromotropinka kiselina metod

 

Specifikacije, nitriti

Opseg nitriti Slatkovodni
LR: 0 do 600 μg/L (NO2-N)
HR: 0 do 150 mg/L (NO2)
morska voda ultra HR: 0 do 200 μg/L (NO2-N)
Rezolucija nitriti slatkovodni: 1 μg/L; 1 mg/L
morska voda: 1 μg/L
Preciznost nitriti Slatkovodni
LR: ±20 μg/L ±4% od očitavanja
HR: ±4 mg/L ±4% od očitavanja
Morska voda
±10 μg/L ±4% od očitavanja
Metod LR i morska: AdaptacijaEPA – metod 354.1
High Range: Adaptacija gvožđe(II)sulfat metoda

 

Specifikacije, ukupni azot

Opseg, ukupni azot LR: 0.0 do 25.0 mg/L (NO3-N)
HR: 0 do 150 mg/L (N)
Rezolucija, ukupni azot 0.1 mg/L; 1 mg/L
Preciznost, ukupni azot LR: ±1.0 mg/L or ±5% od očitavanja
HR: ±3 mg/L or ±4% od očitavanja
Metod Adaptacija, Hromotropinka kiselina metod

 

Specifikacije, apsorbenasa kiseonika

Opseg apsorbenasa kiseonika 0 do 1000 μg/L (DEHA)
0.00 do 1.50 mg/L (Karbonhidrazid)
0.00 do 2.50 mg/L (Hidrohinon)
0.00 do 4.50 mg/L (ISO-askorbinska kiselina)
Rezolucija apsorbenasa kiseonika 1 μg/L (DEHA); 0.01 mg/L
Preciznost apsorbenasa kiseonika ±5 μg/L ±5% od očitavanja
Metod Adaptacija gvožđe redukujuće metode

 

Specifikacije, ozon

Raspon, ozon 0.00 do 2.00 mg/L (O3)
Rezolucija, ozon 0.01 mg/L
Preciznost, ozon ±0.02 mg/L ±3% of reading
Metod Colorimetric DPD Method

 

Specifikacije fosfati

Opseg fosfati Slatkovodni
LR: 0.00 do 2.50 mg/L (PO43-)
HR: 0.0 do 30.0 mg/L(PO43-)
morska voda ultra LR: 0 do 200 μg/L (P)
Rezolucija fosfati Slatkovodni: 0.01 mg/L; 0.1 mg/L
morska voda: 1 μg/L
Preciznost, fosfati Slatkovodni
LR: ±0.04 mg/L ±4% od očitavanja
HR: ±1 mg/L ±4% od očitavanja
morska voda ultra LR: ±5 μg/L ±5% od očitavanja
Metod Slatkovodni LR: Adaptacija metoda askorbinska kiselina
Slatkovodni HR i morska voda ultra LR: Adaptacija standardne metode ispitivanja voda i otpadnih voda, 18. izdanje, aminokiseline

 

Specifikacije, fosforna kiselina, hidratišuća

Opseg, fosforna kiselina, hidratišuća 0.00 do 1.60 mg/L ( P)
Rezolucija, fosforna kiselina, hidratišuća 0.01 mg/L
Preciznost, fosforna kiselina, hidratišuća ±0.05 mg/L or ±5% od očitavanja
Metod Adaptacija EPA metoda 365.2 i standardnog metoda za ispitivanje vode i otpadne vode, 4500-P E, askorbinska kiselina

 

Specifikacije, reaktivni fosfor

Opseg, reaktivni fosfor LR: 0.00 do 1.60 mg/L (P)
High Range: 0.0 to 32.6 mg/L (P)
Rezolucija, reaktivni fosfor 0.01 mg/L; 0.1 mg/L
Preciznost, reaktivni fosfor LR: ±0.05 mg/L or ±4% od očitavanja
HR: ±0.5 mg/L or ±4% od očitavanja
Metod LR: Adaptacija standardnog metoda ispitivanja voda i otpadnih voda, 2o. izdanje, metod askorbinske kiseline,  EPA metod 365.2
HR: Adaptacija vanadomolibdofosfatne metode

 

Specifikacije, ukupni fosfor

Opseg, ukupni fosfor LR: 0.00 do 1.15 mg/L (P)
HR: 0.0 to 32.6 mg/L (P)
Opseg, ukupni fosfor LR: ±0.05 mg/L or ±6% od očitavanja
HR: ±0.5 mg/L or ±5% od očitavanja
Rezolucija, ukupni fosfor LR: 0.01 mg/L; 0.1 mg/L
Metod LR: Adaptacija standardnog metoda ispitivanja voda i otpadnih voda, 20. izdanje, 4500-P E, metod askorbijske kiseline, i EPA metod 365.2
HR: Adaptacija vanadomolibdofosfatne metode

 

Specifikacije kalijum

Opseg kalijum 0.0 do 20.0 mg/L (K)
Rezolucija, kalijum 0.1 mg/L
Preciznost, kalijum ±3.0 mg/L ±7% of reading
Metod Adaptacija turbidimetrijskog tetrafenilborat metoda

 

Specifikacije silikon

Opseg silikon LR: 0.00 do 2.00 mg/L (SiO2)
High Range: 0 to 200 mg/L (as SiO2)
Rezolucija, silikon 0.01 mg/L; 1 mg/L
Preciznost, silikon LR: ±0.03 mg/L ±3% od očitavanja
HR: ±1 mg/L ±5% od očitavanja
Metod LR: Adaptacija ASTM priručnika za ispitivanja vode i životne sredine, D859, Heteropoli Molibdenem (plavi) metod
HR: Adaptacija USEPA metoda 370.1i standardnog 4500-SiO2

 

Specifikacije srebro

Opseg, srebro 0.000 do 1.000 mg/L (Ag)
Rezolucija, srebro 0.001 mg/L
Preciznost ±0.020 mg/L ±5% od očitavanja
Metod Adaptacija PAN metoda

 

Specifikacija sulfati

Opseg, sulfati 0 do 150 mg/L (SO42-)
Rezolucija, sulfati 1 mg/L
Preciznost, sulfati ±5 mg/L ±3% od očitavanja
Metod Turbidimetrijski

 

Specifikacije, cink

Opseg, cink 0.00 do 3.00 mg/L (Zn)
Rezolucija, cink 0.01 mg/L
Preciznost, cink ±0.03 mg/L ±3% od očitavanja
Metod Adaptacija standardne metode ispitivanja vode i otpadne vode, 18. izdanje, cinkovanje

 

 

Generalne specifikacije:

Input kanali 1 input za pH elektrodu i 5 talasne dužine fotometra
pH elektrode digitalna pH elektroda (nije uključena)
Tip skladištenja rezultata Skladištenje na zahtev ukucavanjem korisničkog imena

i ID-a uzorka kao opcioni input

Memorija očitanih rezultata 1000 očitavanja
Tip priključka Priključak za USB-A memoriju; mikro-USB-B za priključak za struju i kompjuter
GLP Kalibracioni podaci za priključenu pH elektrodu
Ekran 128 x 64 px LCD sa pozadinskim svetlom
Tip baterije 3.7 VDC punjiva baterija na bazi litijum-polimer /

>500 fotometrijska merenja ili kontinuiranih

50 sati pH merenja

Napajanje 5 VDC USB 2.0 adapter za struju sa USB-A

za mikro-USB-B kabalom (uključeno)

Okruženje 0 to 50.0 oC (32 to 122.0 oF); 0 to 95% RH,

nekondenzovano

Dimenzije 206 x 177 x 97 mm (8.1 x 7.0 x 3.8″)
Težina 1.0 kg (2.2 lbs.)
Fotometar/Kolorimetarski izvor svetlosti 5 LED – a sa 525 nm, 575 nm, and 610 nm

filteri za interferencije sa uskim opsegom talasnih dužina

Fotometar/Kolorimetarski detektor svetlosti Silikonska fotoćelija
Težina filtera za talasne dužine 8 nm
Preciznost filtera za talane dužine ±1 nm
Tip kivete kružna, 24.6 mm
Broj metoda 128 max.
Informacije o naručivanju HI83226 instrument dolazi sa: kivete sa zatvaračima za uzorak

(4), krpica za čišćenje kiveta, USB za mikro USB

kabal, adapter za struju i uputstvo za upotrebu.