Specifikacija proizvoda

Barkod detekcija – Automatsko prepoznavanje uzoraka sa bar kodom je primer napredne opcije HI83224. Ovaj napredni merač skenira svaku bočicu ubačenu u mesto za nju i automatski identifikuje metodu i opseg. Barkod ima četiri cifre: prve dve cifre služe za identifikaciju parametara, a druge dve za lot ID reagensa. Bočice za različite metode mogu da se razlikuju na osnovu barkoda koji je odštampan na bočici i boje čepa – barkodovi za različite metode su prikazani u tabeli ispod. Za parametre koji ne koriste reagens sa barkodom, mogu se koristiti bočice koje se isporučuju sa instrumentom.

 

Rotacija bočica – Tokom merne faze analize, rotator sudova okreće bočice kako bi identifikovao metodu putem barkoda, i zatim se rotira dok se vrednost apsorbance ne očita. Instrument zatim prevodi vrednost apsorbance u koncentraciju i prikazuje rezultat na ekranu.

Poboljšana preciznost – Koristeći “average” funkciju poboljšava se preciznost.  Kada je omogućena u podešavanjima, instrument očitava apsorbancu kako se rotira bočica. Svako pojedinačno očitavanje predstavlja merenje kroz novu optičku putanju.

Verifikacija metode–  METHOD CHECK dugme je dostupno kako bi se brzo verifikovao barkod, eliminišući mogućnost za pogrešno očitavanje uzorka ili konfuziju bočica.

Grafički LCD displej – HI83224 poseduje mogućnost podešavanja pozadinskog  grafičkog prikaza sa virtuelnim tasterima i pomoći na ekranu kako bi obezbedili intuitivan korisnički interfejs.

Čuvanje podataka – Korisnici mogu sačuvati do 200 očitavanja uz samo jedan pritisak LOG tastera. Očitavanja se lako mogu pozvati na pritisak RCL dugmeta. Skladišteni podaci uključuju podatke o parametrima, rezultatima testova, broju uzorka, broju lota, ID instrumenta , datumu i vremenu.

PC povezivanje – mogućnost povezivanja sa USB uz instalaciju dodatnog HI92000 odgovarajućeg softvera.

Konverzija rezultata – Eliminiše mogućnost greške automatski prevodeći rezultat očitavanja u druge hemijske forme.

Vodič na ekranu – Uz omogućenu funkciju tutorijala, kratki vodiči koji se odnose na trenutnu operaciju se prikazuju. U bilo kom stadijumu mernog procesa ili procesa podešavanja, HELP dugme takođe pruža kontekstualnu pomoć.

Ugrađen tajmer – Prikaz vremena pre početka merenja. Omogućava da se sva očitavanja odigravaju u odgovarajućim reakcionim intervalima za tesiranje koje se sprovodi.

Poruke o greškama – Poruke na ekranu ukazuju na probleme, odnosno grešku sa barkodom, pogrešnom bočicom, i drugačijim lotom reagensa.

Indikator hlađenja lampe – Da bi se održala željena talasna dužina za očitavanje apsorbance, važno je da se osigura da komponente ne budu pregrejane  toplotom koja nastaje od strane Volframove lampe. Svaki fotometar je dizajnirsan tako da pruža komponentama malo vremena da se ohlade. Infikator hlađenja lampe se prikazuje pre nego se vrši očitavanje.

Merne jedinice – Prikazuju se zajedno sa rezultatima očitavanja.

Parametar Opseg Rezolucija Tačnost* Metoda Kod reagensa
Amonijak LR 0.00 do 3.00 mg/L (ppm) kao NH<sub>3</sub>-N 0.01 mg/L ±0.10 mg/L ±5% očitane Nessler HI94764A-25 (25 testova)
Amonijak HR 0 do 100 mg/L (ppm) kao NH<sub>3</sub>-N 1 mg/L ±1 mg/L ±5% očitane Nessler HI94764B-25 (25 testova)
Hlor,** slobodan 0.00 do 5.00 mg/L (ppm) 0.01 mg/L ispod 0.99 mg/L; 0.1 mg/L iznad 0.99 mg/L ±0.03 mg/L ±4% očitane DPD HI93701-01 (100 testova)
HI93701-03 (300 testova)
Hlor,** ukupni 0.00 do 5.00 mg/L (ppm) 0.01 mg/L ispod 0.99 mg/L; 0.1 mg/L iznad 0.99 mg/L ±0.03 mg/L ±4% očitane DPD HI93711-01 (100 testova)
HI93711-03 (300 testova)
Nitrati 0.0 do 30.0 mg/L (ppm) kao NO<sub>3</sub>-N 0.1 mg/L ±1.0 mg/L ±5% očitane @ 20°C hromotropna kiselina HI94766-50 (50 testova)
Azot, ukupni LR 0.0 do 25.0 mg/L (ppm) 0.1 mg/L ±1.0 mg/L ±5% očitane @ 20°C hromotropna kiselina HI94767A-50 (50 testova)
Azot, Total HR 10 do 150 mg/L (ppm) as N 1 mg/L ±3 mg/L ±4%očitane hromotropna kiselina HI94767B-50 (50 testova)
Fosfor, hidrolizovan 0.00 do 1.60 mg/L (ppm) as P 0.01 mg/L ±0.05 mg/L ±5% očitane askorbinska kiselina HI94758B-50 (50 testova)
Fosfor, reaktivan 0.00 do 1.60 mg/L (ppm) as P 0.01 mg/L ±0.05 mg/L ±5% očitane askorbinska kiselina HI94758A-50 (50 testova)
Fosfor, reaktivan HR 0.0 do 32.6 mg/L (ppm) as P 0.1 mg/L ±0.5 mg/L ±5% očitane vanadomolibdofosforna kiselina HI94763A-50 (50 testova)
Fosfor, ukupni 0.00 do 1.15 mg/L (ppm) as P 0.01 mg/L ±0.05 mg/L ±6% očitane askorbinska kiselina HI94758C-50 (50 testova)
Fosfor, ukupni HR 0.0 do 32.6 mg/L (ppm) 0.1 mg/L ±0.5 mg/L ±5% očitane vanadomolibdofosforna kiselina HI94763B-50 (50 testova)
*      @25°C (77°F) ukoliko drugačije nije navedeno