Specifikacija proizvoda

Automatski potenciometrijski titrator
Automatski potenciometrijski titrator

Automatski potenciometrijski titrator – HI902C (pH/mV/ISE)

A Better Titration Experience

 

Zajedno sa našim tehničkim konsultantima, uspeli smo da napravimo instrument koji će svaki korak titracije da učini lakšim, od izbora metode do instalacija samog uređaja. HI 902C je automatski titrator koji zaokružuje našu široku paletu proizvoda, a posvećen je bržim i tačnim laboratorijskim analizama. HI 902C može obavljati kiselinsko/bazne, potenciometrijske, ORP, kompleksometrijske, precipitacijske i povratne titracije. HI 902C otpušta titrant, otkriva završnu tačku titracije i automatski obavlja sve potrebne preračune. Pored tittracije, HI902C može da funkcioniše i kao merač pH, mV/ORP i jon sleketivna elektroda. .

Neizmerne mogućnosti

Unapređene sigurnosne opcije

Korisnici mogu da unesu PIN, pomoću kojeg se uređaj štiti od neovlašćenog korišćenja. Rezultati titracijskih merenja ostaju automatski sačuvani i to uz dodatne sigurnosne metode.

Automatsko doziranje titranta

Doziranje titranta se vrši automatski, zbog toga su precizniji i sami rezultati titracije. Koliko će se titranta dozirati zavisi od rezultata mV prilikom titracijske reakcije. Ovo omogućava da se prilikom početka titracije dozira veća doza titranta, dok se manja količina dozira prilikom završetka procesa.

Pravovremeno doziranje titranta

Ova funkcija omogućava da se prati mV prilikom titracije, kako bi se u pravom trenutku dodala sledeća doza titranta. Zahvaljujući ovoj mogućnosti, obezbeđuje se pouzdano merenje tokom celog procesa.

Prepoznavanje krajnje tačke

Ukoliko prilikom standardnih metoda, nije podešena fiksna krajnja tačka titracije, veoma je bitna karakteristika ovog sistema koji sam može da je prepozna. Krajnja tačka se otkriva tako što se prati kretanje mV u odnosnu na doziranje titranta.

Višestruke ekvivalente tačke

HI902C može da prepozna i nekoliko ekvivalentnih tačaka tokom jednog procesa titracije, koje su potrebne tokom pojedinih standarnih metoda.

Višestruka merenja

Ovaj sistem nudi korisniku da izvrši i nekoliko različitih merenja. Na istom uzorku moguće je uraditi dve analize, uključujući i direktna merenja, pojedinačne krajnje tačke, višestruke ekvivalente tačke i povratnu titraciju.

Višestruki metodi titracije

Ukoliko se koristi sa odgovarajućom elektrodom, titrator može da obavlja i kiselo/bazne, potenciometrijske, ORP, kompleksometrijske, precipitacijaske i povratne titracije.

Direktno merenje

HI902C takođe može biti i merač pH, ORP i jon sleketivna elektroda. Postoje zveštaji o direktnim merenjima, a rezultati se mogu povezivati. Korisnici lako mogu pratiti i upravljati podacima bez potrebe za ručnim evidencijama.

Birete i dozirni sistem

Automatski potenciometrijski titrator - birete i dozirni sistem

Lako zamenljiv sistem bireta

Sa posebnim Clip-Lock™ sistemom zamene bireti, potrebno je samo nekoliko sekundi kako bi se zamenio titrant i reagens. Na taj način pored uštede vremene, izbegava se i unakrsna kontaminacija.

HI902C standardno dolazi sa 25 ml biretom, ali može se koristiti i sa 5 ml, 10 ml i 50 ml biretom. Svaka bireta ima hemijske otporne PTFE klipove.

Pumpa za precizno doziranje

Navojni pogon od 40,000 koraka klipaste pumpe je pogodan za doziranje ekstremno malih i veoma velikih doza titranta ili reagensa.

Hemijski otporne cevi

Cevi su napravljene od PTFE, što ih čini izdržljivijim i hemijski otpornijim. Takođe imaju i spoljni omotač koji štiti reagense osetljive na svetlost.

Automatski dodatak reagensa

Bireta može biti podešana tako da automatski dodaje reagens pre ili tokom titracije. Ova funkcija je veoma važna jer pomaže u postizanju doslednih i tačnih rezultata. Pored toga sprečava mogućnost ljudske greške, jer korisnik ne mora sam da dodaje titrant.

Korisnički Interface & Prikaz na ekranu

Screenshots

Interaktivan ekran u boji

Veliki LCD ekran u boji jasno pokazuje odabrane metode kao i rezultate merenje, jedinice, temperaturu i vrednosti mV i pH.

Detaljan grafički prikaz titracije

Grafikon titracije prikazuje se za vreme trajanja samog procesa. Ova funkcija je veoma korisna kada se testiraju nove metode ili kada postupak zahteva optimizaciju.

Jednostavna i brza navigacija

Sve prisutne informacije na ekranu omogućavaju jednostavnu i brzu navigaciju između menija i različitih prikaza ekrana.

Skladištenje podataka

Automatski potenciometrijski titrator - povezivanje s kompjuterom

Korisnički definisani rezultati merenja

Korisnik može da prilagodi svojim potrebama svake rezultate merenja. Na taj način, pored toga što osigurava čuvanje podataka, on podešava na koji način će se podaci skladištiti. Ova funkcija ima za cilj da omogući korisniku da u zavisnosti od primene koja mu je potrebna, on i prilagodi način čuvanja podataka.

Fleksibilni GLP (Dobra Laboratorijska Praksa) sistem

Jednostavno snimanje GLP informacija za svaki uzorak, kao što su: identifikacija uzorka, firma i ime operatera, naziv, datum, vreme, ID broj elektrode i kalibracijske informacije.

Jednostavan prenos podataka

Uz pomoć HANNA HI900PC aplikacije, podaci se lako mogu preneti na USB memoriju ili kompjuter. USB priključak omogućava jednostavan prenos metoda, izveštaja titracije i nadogradnju softvera preko USB-a.

Priključivanje & Funkcionalnost

Automatski sampler

HI921 autosampler je automatski sistem dizajniran za upotrebu sa HI902C titracijskim sistemom. Ovaj autosampler može raditi sa 18 uzoraka uzastopno i korisitii do tri peristatičke pumpe za automatsko dodavanje reagensa. Svi rezulati se mogu povezati, a analiza se vrši u toku samog procesa. Rezultati se prikazuju na ekranu titracijskog sistema.

Multifunkcionalnost

HI902C funkcioniše kao titrator, pH merač, mV/ORP i ISE merač. Svi rezultati merenja se čuvaju, a pored toga mogu se vršiti i više analiza na jednom uzorku.

Višestruki priključak

Titrator nudi mogućnost istovremenog povezivanja sa: dve elektrode, dve birete i dve mešalice.

Spoljašnje periferije

Korisnici mogu direktno sa titratora štampati rezultate analize. Pored toga, mogu se povezati eksterni monitor i tastatura.

Metodi analize

Automatski potenciometrijski titrator - elektrode

Korisnički definisane metode

Korisnik može da definiše i sačuva do 100 različitih metoda, bilo da su to standardne titracije ili direktna merenja. U skladu sa zahtevima korisnika, svaki metod može biti modifikovan i optimizovan nakon čuvanja.

Podrška za titracijske metode

Stručna služba će pružiti inicijalnu obuku korisniku, kao i pomoć prilikom instalacije titratora. Pored toga, HANNA nudi i kontinuiranu podršku svojim korisnicima.

Specifične metode titracije za različita tržišta

HANNA nudi paket metoda koje su namenjene različitim tržištima, uključujući industriju hrane, pića, mlekara, vina itd. Za sve specifične metode titracije možete konsultovati naše tehničko prodajno osoblje.

Adaptacija standardnih metoda

Naše tehničko prodajno osoblje može optimizovati na vašem titratoru standardne metode, kao što su: ISO, ASTM, AOAC, AOCS, EPA. Za preciznije informacije o tome koje standardne metode podržava HI902C, možete kontaktirati naše tehničko prodajno osoblje.

 

Specifikacije

pH Specifikacije

pH Opseg -2.0 do 20.0 pH; -2.00 do 20.00 pH; -2.000 do 20.000 pH
pH Rezolucija 0.1 pH; 0.01 pH; 0.001 pH
pH Tačnost (@25ºC/77ºF) ±0.001 pH
pH Kalibracija Do pet tačaka kalibracije, osam standardnih pufera i pet uobičajenih pufera

mV Specifikacije

mV Opseg -2000.0 do 2000.0 mV
mV Rezolucija 0.1 mV
mV Tačnost (@25ºC/77ºF) ±0.1 mV
mV Kalibracija U jednoj tački

ISE Specifikacije

ISE Opseg 1•10⁻⁶ do 9.99•10¹⁰
ISE Rezolucija 1; 0.1; 0.01
ISE Tačnost ±0.5% za monovalentne; ±1% za dvovalentne
ISE Kalibracija Do pet tačaka kalibracije, sedam standardnih rastvora i pet rastvora definisanih od strane korisnika

Temperaturna Specifikacija

Temperaturni Opseg -5.0 do 105.0°C; 23.0 do 221.0°F; 268.2 do 378.2 K
Temperaturna Rezolucija 0.1°C; 0.1°F; 0.1K
Temperaturna Tačnost (@25ºC/77ºF) ±0.1°C; ±0.2°F; ±0.1K, isključujući grešku sonde
Temperaturna Kompenzacija Ručno ili automatski

Dodatne specifikacije

Programirana mešalica Propelernog tipa, 100 do 2500 o/min, rezolucija 100rpm
Ekran 5.7” (320 x 240 pixel) grafički LCD u boji
Veličina birete 5, 10, 25 i 50 mL
Rezolucija birete 1/40000
Rezolucija ekrana 0.001 mL
Tačnost doziranja ±0.1% punog volumena birete
Metode Do 100 metoda (standardnih i korisničkih)

Autodekcija birete

Automatsko prepoznavanje birete kada se montira na uređaj

Brzina protoka Moguće odabrati od 0.1 mL/min do 2 x volumena birete/min
Određivanje krajnje tačke Tačka ekvivalencije (1 ili 2 derivata) ili fiksna pH/mV vrednost
Potenciometrijske titracije kiselo-bazne, redoks, taložne, kompleksimetrijske, u nevodenim rastvorima, argentometrijske

Merne jedinice

Korisnik određuje jedinice koncentracije prikladne za određene računske potrebe

Dijagram u realnom vremenu i

čuvanje podataka

mV-volumen ili pH-volumen titracijska kriva, kriva prve ili druge derivacije, u pH, mV ili ISE načinu rada: pH/mV//koncentracija u odnosu na vreme

USB

Kompatibilnost priključka za prenos metoda i izveštaja

Periferni uređaji Priključak za VGA ekran, PC tastaturu, paralelni štampač, USB priključak, RS232, ekran za automatski uzorkivač
GLP Mogućnost čuvanja i zapisa podataka o instrumentaciji
Jezik Engleski, Portugalski, Španski
Radni uslovi 10 do 40°C (50 do 104°F), do 95% RH
Uslovi čuvanja -20 do 70°C (-4 do 158°F), do 95% RH
Napajanje 100-240 VAC;

“-01” model, SAD priključak (tip A);

“-02” model, evropski priključak (tip C)

Dimenzije 390 x 350 x 380 mm
Težina približno 9 kg sa jednom pumpom, mešalicom i senzorom