U hidroponici, biljke se uzgajaju na podlozi bez zemljišta, a sve neophodne nutrijente dobijaju iz rastvora za đubrenje. U ovim rastvorima se moraju pratiti pH, EC/TDS vrednosti i koncentracije različitih nutrijenata; jedan od parametara čiji se značaj često zapostavlja je rastvoreni kiseonik. Određivanje rastvorenog kiseonika je od velike važnosti, jer je kiseonik značajan za razvoj zdravog korenovog sistema, aerobno disanje korena i razvoj korisnih aerobnih bakterija koje nastanjuju zonu korenovog sistema. Nedovoljna količina kiseonika će prouzrokovati lošije razvijanje korena, smanjenu apsorpciju nutrijenata i povećanje količine neželjenih bakterija i gljiva. Sve ovo predstavlja stres za biljku.

Postoje različiti sistemi u hidroponici, a najčešće sistemi su:

  • Sistem kultura duboko uronjenih u vodi, dok je koren same biljke potopljen u rastvor nutrijenata;
  • Aeroponi sistemi, kod kojih koren raste u vazduhu dok se povremeno se prska rastvorom nutrijenata;
  • sistemi sa filmom nutrijenata, kada je sam kraj korena biljke u kontaktu sa površinom nakvašenom rastvorom nutrijenata;
  • Sistemi kap po kap ili pasivni irigacioni sistemi, kada biljke rastu u inertnom medijumu kao što je kokosov treset, staklena vuna ili perlit u koji kaplje rastvor nutrijenata.

U sistemima kada je koren uronjen u vodu, aeracija rastvora nutrijenata je ključna kako bi se osigurao pravilan razvoj korenovog sistema. Preporučuje se da rastvoreni kiseonik (dissolved oxygen, DO) bude u koncentraciji od 5 mg/L ili višoj. U slučaju kada je koncentracija niža od ove, biljke mogu uvenuti. Međutim, teško je dostići i održavati koncentraciju rastvorenog kiseonika višu od 5 mg/L. Pošto se temperatura vode povećava, rastvorljivost kiseonika se snižava. Povišene temperature u plastenicima uzrokuju sniženje koncentracije kiseonika, dok se potrošnja kiseonika povećava. Koncentracije kiseonika više od 5 mg/L se postižu aeracijom uz pomoć pumpi za vazduh i difuzera kiseonika, dodatkom hemikalija kao što su vodonik- peroksid ili ozon, ili brzim mešanjem rastvora.

Primena

Iz rasadnika su kontaktirali firmu Hanna Instruments jer su želeli predlog o mogućem načinu za praćenje količine rastvorenog kiseonika u vodi za navodnjavanje. U ovom rasadniku su imali kombinaciju sistema zasnovanog na gajenju u zemljištu i sistema kap po kap. Želeli su da prate koncentraciju rastvorenog kiseonika u rezervoarima kao i u rastvorima nutrijenata na različitim mestima u plasteniku. Korisnik je pravio previše koncentrovane rastvore gde je rastvoreni kiseonik bio u koncentraciji do 10 mg/L uz pomoć aeratora. Na ovaj način se osiguravalo održavanje koncentracije od 5 mg/L.

Iz Hanna Instruments firme su ponudili HI2040 edge® multiparametarski merač za rastvoreni kiseonik. HI2040 edge može da meri koncentraciju rastvorenog kiseonika u opsegu između 0.00 i 45.00 mg/L sa rezolucijom od 0.01 mg/L i sa tačnošću od ±1.5 % od očitane vrednosti ±1 cifre. Polarografska sonda HI764080 ima prečnik od 12 mm i omogućava korisniku jednostavna merenja rastvorenog kiseonika na različitim mestima u plasteniku. Senzor vrši automatsku temperaturnu kompenzaciju vrednosti što čini rezultate tačnijim. Takođe se može vršiti i kompenzacija nadmorske visine i saliniteta. DO sonda poseduje membrane koje se jednostavno menjaju. Zidni stalak olakšava držanje sonde u rezervoaru čime se vrši kontinuirano merenje. Instrument poseduje ugrađenu bateriju koja omogućava pretavaranje ovog instrumenta u prenosni uređaj. HI2040 edge® predstavlja savršeno rešenje za merenje koncentracije rastvorenog kiseonika u rasadnicima.