Bili toga svesni ili ne, površinski aktivne supstance ili surfaktanti igraju mnoge značajne uloge u našoj svakodnevnici i nalaze se gotovo svuda – od deterdženta za pranje veša do motornog ulja.

Kako surfaktanti funkcionišu?

Pre nego što se upustimo o priču testiranja surfaktanata, veoma je bitno da znamo šta su zapravo i koje su njihove funkcije.

Jedne od njihovih primarnih funkcija je da smanjuju tenziju na površini ili međuprostor između dve faze ili supstance. Takođe, mogu da se ponašaju kao medijum između vode i ulja i zato su idealni kao deterdženti, emulgatori i biocidi.

Surfaktanti imaju ovaj redukujući potencijal jer sadrže jedan ili više amfifilnih jedinjenja koja imaju afinitet i prema polarizovanim, i nepolarizovanim supstancama.

Ovo konkretno znači da jedan deo jedinjenja je hidrofilan, dok je drugi deo hidrofoban. Surfaktanti mogu biti anjoni, katjoni, nejoni i amfoterni. Ove kategorije se razlikuju po delu jedinjenja koji je hidrofilan:

  • Katjoni: Imaju pozitivno naelektrisanje u hidrofilnom delu.
  • Anjoni: Imaju negativno naelektrisanje u hidrofilnom delu.
  • Nejoni: Nemaju naelektrisanje u hidrofilnom delu.
  • Amfoterni: Imaju i negativno, i pozitivno naelektrisanje u hidrofilnom delu.

deterdženti

Određivanje kvaternernih amonijum soli

Kvaternerne amonijum soli su jedni od najčeše korišćenih katjonski surfaktanti koji imaju pozitivno naelektrisanje koji omogućava amfifilnom jedinjenju da apsorbuju substance sa negativnim naelektrisanjem.

Zbog gore navedenih karakteristika, ove soli se često koriste kao aktivni sastojak u antimikrobiološkim i dezinfekcionim sredstvima. Ovaj tip surfaktanata uništava membranu ćelije mikroorganizma što zapravo i jeste njihov antimikrobiološki efekat.

Testiranje surfaktanata (katjonskih i anjonskih)

Na svu sreću, sposobnost surfaktanata da reaguju sa mnogo raznovrsnih supstanci čini ih vrlo lako merljivim. Zbog jednostavnosti i preciznosti, hemijski metod titracije je savršen za određivanje aktivnih jedinjenja u anjonskim i katjonskim surfaktantima.

Kod titracije, katjonski/anjonski surfaktanti se titruju sa suprotnim jonima. Drugim rečima, katjonski surfaktanti se titruju sa anjonskim i obrnuto.

Ovo znači da katjonsko jedinjenje, kao što su kvaternerne amonijum soli se titruju potenciometrijski u vodenom medijumu sa standardnim rastvorom natrijuma lauril sulfata kao anjonskog surfaktanta i stvara se jedinjenje iz reakcije kvaternernih amonijum soli i rastvora natrijum lauril sulfata koje se nakon toga taloži iz rastvora.

Upotrebom jon-selektivne elektrode za nitrate (ISE) i precizno određenom tačkom modulacije, nataloženo jedinjenje odgovara razlici u voltaži.

HI4113_ISE-long

Ovaj metod je u saglasnosti sa najstriktnijim svetskim standardima (standardni metod testiranja za dezinfekcione kvaternerne amonijum soli poteciometrijskom titracijom) i idealan je za testiranje sirovina, poluproizvoda i finalnog proizvoda u širokom asortimanu materijala koji se koriste za dezinfekciju.

Skoro je naša kompanija bila u prilici da pomogne firmi koja proizvodi dezinfekcione maramice kojima je bilo potrebno da određuju procenat aktivnih supstanci (po težini) u dezifenkcionim rastvorima i finalnim proizvodima.

Prvi korak je bilo razumevanje aktivnog sadržaja kvaternernih amonijum soli njihovog materijala. Ovo je jako bitno u procesu kontrole kvaliteta a i u svrsi izveštavanja. Kao deo proizvodnog procesa, maramice se prvo potapaju u rastvor kvaternernih amonijum jedinjenja, alkohola i vode. Rolna maramice se potom vakumira, pakuje i skladišti.

Hanna je sarađivala sa ovom firmom tokom celokupnog procesa proizvodnje, kao i procesa kontrole kvaliteta što je podrazumevalo: instalaciju i obuku za rad na automatskom titracijskom sistemu sa jon-selektivnom kombinovanom elektrodom za nitrate, kao i vršenje analiza uzoraka kako bi se uverili da je sve prošlo u najboljem redu.

titrator

Treba Vam da testirate svoj poluproizvod i finalni proizvod na katjonske surfaktante? Kontaktirajte nas!

Pogledajte video tuterijal: