Fluorid postaje tema o kojoj se raspravlja. Postoje oni kojima ne smetaju proizvodi koji sadrže fluorid, mešutim postoje i oni koji se glasno protive upotrebi takvih proizvoda. Ključno pitanje je, odakle dospeva fluor i u kojim koncentracijama se on zapravo nalazi u vodi za piće? Odgovore na ova i ostala pitanja pronađite u nastavku teksta:

Mnogi ljudi znaju da je fluorid neobavezan dodatak vodi za piće, ali da li ste znali da se može pojaviti i prirodno? Fluorid (u tragovima) se nalazi u prirodnim izvorima vode. Fluor se kombinuje sa mineralima koji se nalaze u stenama i zemljištu kako bi se formirale soli. Kada te soli dođu u kontakt sa vlagom, one se rastvaraju i disociraju. To znači da se fluorid odvaja od soli i postaje naelektrisani jon fluorida. Pošto je u vodi već prisutan fluor, zašto se dodaje vodi za piće? Odgovor: nivoi fluorida koji se prirodno javljaju su na takvim nivoima koji su nedovljni.

Zašto fluorid?

Fluoridacija pijaće vode smatra se jednom od deset najboljih dostignuća javnog zdravlja 20. veka. Početkom 20. veka, naučnici i zubari su primetili da su deca koja su odrasla u područjima sa višim nivoima prirodnog fluorida imala značajno manje stope pojave karijesa. Otkrili su da fluor može smanjiti šupljine i demineralizaciju zuba, a ponekad može re-mineralizovati same zube. Stoga koristi jačanju zuba (posebno kod male dece). Nakon dubinske studije, pronađen je optimalni nivo fluorida.

Koliko zapravo ima fluorida?

Tokom procesiranja pijaće vode, dodaje se hemijska jedinjenja koje sadrži fluor. Ova hemijska jedinjenja uključuju jedinjenja poput natrijum fluorosilikata, fluorosilične kiseline ili natrijum fluorida. Efluent je ono što izlazi iz postrojenja za obradu pijaće vodu. Dodavanje fluorida u vodu za piće strogo je regulisano EPA. Fluoris spada u primarne i sekundarne liste standarda za vodu. Do 4 mg / L fluorida može biti u vodi za piće, ali EPA preporučuje da stvarni nivo fluorida bude manji od 2 ppm. Cilj za većinu je da  ~ 1.0 mg / L fluorida koji dolazi sa slavine.

Zbog čega postoji stroga kontrola fluorida?

Iako postoji veoma puno stvari zbog kojih je fluorid višestruko koristan, postoje i posledice njegove upotrebe. Ako nivo fluorida premaši EPA Primarni standardni MCL (maksimalni nivo zagađenja) od 4 mg / L ljudi su podložni nečemu što se zove skeletna fluoroza. Skeletna fluoroza je bolest kostiju gde se fluorid vezuje za kalcijum u kostima i formira precipitat. Kalcij se zatim izlučuje iz kostiju. Manji uticaj se javlja iznad EPA sekundarnog standarda MCL od 2 mg / L. Fluor na tom nivou obično rezultira u kozmetičkim efektima kao što su zubi s mrljama i / ili bez boje.

Kada se prati fluorid?

Fluorid se meri u izvornoj vodi, posebno ako izvorna voda ima prirodni fluorid u njemu. Prirodni nivo fluorida može varirati u zavisnosti od godišnjeg doba, vremenskih prilika i upotrebe zemljišta. Nivoi fluorida će uticati na potrebnu fluoridaciju tretirane vode.

Kako odredit fluorid?

Postoje dva glavna načina za lako merenje fluorida (bez velike instrumentacije): kolorimetrijski i potenciometrijski. Kolorimetrija zavisi od tačnog mešanja reagensa sa uzorkom da bi se formiralo obojeno jedinjenje. Intenzitet boje odgovara koncentraciji analita (fluorida) u uzorku.

Potenciometrijska metoda obuhvata direktno merenje uzorka korišćenjem jon-selektivne elektrode . Svaka od metoda ima svoje prednosti.

Kolorimetrijske metode

Kolorimetrijske metode koje uključuju upotrebu fotometra ili spektrofotometra su preciznije od upotrebe standardnih hemijskih test kompleta koje se u velikoj meri oslanjaju na subjektivnu procenu. Fotometri i kolorimetri mere apsorbanciju boje na određenoj talasnoj dužini koristeći ili obojene filtere ili LED  koji emituje svetlost na određenoj talasnoj dužini. Tako se uklanja varijablu subjektivnosti. Sada, nisu svi fotometri, kolorimetri ili spektrofotometri jednaki.

Za provere na licu mesta, naš HI729 Kolorimetar – Checker® HC bi bio savršen. Mala, džepna varijanta koja je posvećena jednom parametru odlična je za brzi test. Imajte na umu, ako treba da prijavite svoje rezultate fluorida, biće vam potreban veći stepen tačnosti i potencijalno veća rezolucija.

Korak napred bio bi merač koji je još uvek prenosiv – prenosni fotometar HI96729. On ne samo da može biti verifikovan i kalibrisan sa NIST sledljivim standardima, već takođe beleži osnovne GLP (Good Lab Practices) podatke.

Korak dalje je upotrebba stacionarnih merača, kao što je HI83399 Multiparametar za vodu i otpadne vode (sa COD) Fotometar i pH metar ili stacionarni spektrofotometar HI801 iris.

Potenciometrijske metode

Potenciometrijske metode za merenje fluorida su veoma tačne i pouzdane. Za direktno merenje fluorida u uzorcima vode preporučujemo HI4010 ISE (polu-ćelijska) uparenu sa HI5315 referentnom elektrodom. Iako postoje kombinovane elektrode koje kombinuju i senzorsku i referentnu elektrodu u jednu sondu, postižete stabilnija očitavanja fluorida sa polu-ćelijom.To je zbog činjenice da čak i nakon tretmana, nivoi fluorida koji se testiraju su veoma niski.

Prenosivi merač na kome možete da pratite laboratorijsku preciznost sa sobom gde god idete je HI98191 vodootporni prenosni pH / ORP / ISE merač. Za laboratorijsku opciju, merač pH / mV / ISE HI5222 osigurava pouzdanost u merenjima s ekskluzivnom opcijom Hanna Instruments CAL Check ™ koja upozorava korisnika na potencijalne probleme tokom kalibracije.

Jedna stvar koju će vam trebati sa fluoridnom ISE je ISA, koji se takođe naziva podešivačem jonske snage. Ovaj reagens podešava jonsku snagu uzorka – pomaže u preciznom merenju standardizacijom jonske aktivnosti uzorka. ISA mora biti dodan i standardima za kalibraciju i uzorku u tačnim promerima. Neki ISA, kao što su oni za merenje fluorida, takođe imaju neke druge funkcije. Fluorid ISA takođe podešava pH standarda ili uzorka na optimalne nivoe za merenje. Takođe pomaže u negiranju interferencijskih jona kompleksiranjem specifičnih metala kao što je aluminijum Al3 + ili gvožđe Fe3 +. Kao što je već pomenuto, ISA treba da se doda u tačnom omeru, inače će očitavanja biti neusklađena; sa TISAB II, 50 mL ISA je dodato u 50 mL uzorak ili standard dok je sa TISAB III, 5 mL ISA dodato u 50 mL uzorak ili standard.