Kontrola otpadnih voda vrši se očitavanjem rastvorenog kiseonika za kontrolu nitrifikacijskih i denitrifikacijskih procesa, stvarajući aerobne uslove za nitrifikaciju, a anaerobne uslove za denitrifikaciju. Međutim, budući da nivo rastvorenog kiseonika može varirati u odnosu na dubinu i mesto, ORP rezultati mogu se upotrebiti za tačnije praćenje tih bioloških procesa. Očitani ORP između +100 i +350 mV ukazuje na prisutnost kiseonika i azota, što pokazuje da se nitrifikacija uspešno odvija. ORP očitanja između -50 i +50 mV ukazuju na anaerobne uslove i korištenje nitrata kao izvora energije mikroba, čime se osigurava efikasna denitrifikacija.   Oksido-redukcioni potencijal poznat i kao ORP ili Redox, je merenje (mV) koji pokazuje sklonost hemijskih spojeva za doniranje i primanje elektrona. Oksidacija se odnosi na gubitak elektrona, dok se redukcija odnosi na dobitak elektrona. Nitrifikacija je biološki proces koji obuhvata oksidaciju amonijaka do nitrata nitrificirajućim bakterijama. U tretmanu otpadnih voda, do nitrifikacije dolazi u aerobnim uslovima koji zahtevaju nivo rastvorenog kiseonika između 1 i 3 mg/L. Denitrifikacija je biološki proces koji se može događati u otpadnim vodama. Prilikom tog procesa dolazi do redukcije nitrata u molekulski azot (N2). Denitrifikacija se događa pod anaerobnim uslovima, koji imaju vrlo niske nivoe rastvorenog kiseonika, obično manje od 0.5 mg/L. Anaerobni uslovi dopuštaju  bakterijama koje vrše denitrifikaciju rast i razgradnju nitrata kao izvor energije u nedostatku kiseonika, što se može videti u jednačini: 6NO3-+ 5CH3OH

 HI9829 je prenosni multiparametarski merač je idealan za merenja na terenu. Uređaj se isporučuje u čvrstom transportnom koferu sa prostorom za senzore, čaše, kao i rastvorima za kalibraciju. Njegova elektroda je vodootporna (IP 68), ima zaštitni, teški čep kako bi zaštitila elektrode prilikom terenskog rada i omogućila potonuće prilikom merenja. Multiparametarski merač može meriti do 12 parametara istovremeno, sadrži integrirani temperaturni senzor i 3 senzorska ulaza: jedan potenciometrijski ulazni senzor je za pH, pH / ORP, ili ISE senzor; jedan ulaz za elektrodu za rastvoreni kiseonik i jedan za EC senzor ili senzor za EC i mutnoću.

HI9829 set opremljen sa HI7609829-1 pH/ORP senzorom HI7609829-2 senzorom za rastvoreni kiseonik omogućava kontinuirano praćenje ORP i rastvoreni kiseonk u rezervoarima za provetravanje. Kao takav HI9829 multiparametarski merač je pogodan za kontrolu otpadnih voda.