U poslednjih 75 godina, svetska populacija je porasla sa 2.5  na 7 milijardi ljudi. Posledično,  porastom populacije,  došlo je do porasta eksploatacije prirodnih resursa, a antropogeni otpad sve značajnije negativno utiče na prirodu i okruženje. Jedan od najvažnijih resursa za život  čovečanstva je svakako voda. Samim tim , voda je i jedan od najzagađenijih prirodnih resursa. Značajan indikator zagađenosti vode je visok nivo kiselosti. Kiselost vode varira u odnosu na različite  faktore kao što su: položaj i nagib terena, veličina sliva, geološki faktori i kompozicija zemjišta, baš kao i antropogeno zagađenje.

Kiselost i puferski kapacitet, tj.opseg pri kom neće doći do promene pH vrednosti supstance kada reaguje sa kiselinom ili bazom, određuje se titracijom natrijum-hidroksidom (NaOH) i obično izražava kao mg/l ili mEq/L kalcijum karbonata. Kiselost vode zavisi od različitih faktora: slabih organskih kiselina, kao što su rastvoreni  CO2 kao ugljena kiselina, sirćetna kiselina i taninska kiselina, jaka mineralna kiselina ili neke od prirodnih kiselina, kao što sumporna(H2SO4) i hlorovodonična kiselina( HCl) i soli gvožđa, aluminijuma i mangana. Visoke koncentracije sumporne i hlorovodonične kiseline ukazuju na antropogeno zagađenje. Kada se atmosferski zagađivači nastali sagorevanjem fosfatnih goriva, kao što su sumpor-dioksid (SO2) i azotovi oksidi ( NOx)  emituju u atmosferu , reaguju sa vodenom parom i ozonom i tako nastaju sumporna i azotna kiselina. Posledica ovakvog atmosferskog zagađenja su „kisele kiše“. Takođe, loše rukovođenje rudnicima  doprinosi povišenoj kiselosti, jer se drenažom rudnika ispuštaju metali i kiselina u obližnje vodene sisteme.  Kiselost utiče na brojne ekosisteme, od hemijskih reakcija do biološkog procesa u gotovo svakom živom organizmu. Pogotovo ribe mogu trpeti  širok spektar uticaja kiselosti pre nego što su i biološki procesi ugroženi  fatalnim posledicama. Ukoliko se vodeni tokovi sa visokim nivoom kiselosti koriste kao izvori pijaće vode ,  visok nivo kiselosti i niska pH  vrednost mogu voditi ka koroziji cevi vodovoda.

Iz gore navedenog , može se zaključiti da je od izuzetnog značaja praćenje kiselosti vodenih sistema. Posledice prekomerne kiselosti su brojne i često fatalne po čitave ekosisteme. Za praćenje kiselosti Hanna  Instruments preporučuje HI84530, mini titrator za analizu vode. Baziran na standardnim metodama za ispitivanje voda i otpadnih voda, koristi iste principe kao i manualna titracija, sa opcijom pH graničnika na 3.7pH za jaku kiselinu (methyl orange) i 8.3 za totalnu kiselost (fenoftalein). Ono što je značajno za korisnike ovog instrumenta je da je instrument konstruisan  tako da detektuje i niske nivoe kiselosti (od 15.0 do 400mg/l CaCO₃) kao i visoke nivoe  kiselosti vode (od 300 do 4000 mg/l CaCO₃).