pH meračiKoliko često treba da kalibrišem svoj pH metar?

Kalibracija ph metra se razlikuje od uređaja do uređaja i najviše koliko često vršite merenja. Međutim, periodične provere sa novim rastvorima za kalibrisanje će Vam najbolje pokazati kada i koliko često Vam je potrebno da kalibrišite svoj pH merač.

Koliko često treba da kalibrišem svoj EC/TDS merač?

Tipično, učestolost kalibrisanja nije tolika kao u slučaju kalibracije pH metra jer nema spoja koji je izložen spoljnom okruženju. Ali isto ka oi kod pH merača, periodično proveravanje sa svežim kalibracionim rastvorima Vam je najbolji način da utvrdite koliko često treba da kalibrišite.

Kalibracija pH metra – Na koji način je izvršiti

Mnogi Hanna pH metri funkcionišu po istom principu ali uvek treba da pratite uputstva za upotrebu. Generalna procedura za kalibrisanje je sledeća: Podesite merni instrument u kalibracioni režim rada ili pritiskom na CAL taster ili pritisnite i držite pritisnutim ON/OFF taster dok se CAL ne pojavi na ekranu merača.

pH10-Solutions-Group_720x720_72_RGBKada ste to odradili, mnogi merači će tražiti kalibracioni pH puffer 7.01 te to će Vam najčešće biti prva tačka kalibracije (pH 7).

Stavite elektrodu u kalibracioni pH puffer 7 tako da je dno elektrode u potpunosti uronjeno u rastvor. Hanna merači su programirani da automatski prepoznaju pH pufer (pogledajte specifikacije za svoj merač za više detalja). Dok merač čeka da se očitavanja stabilizuju, pojaviće se na ekranu symbol sat ili peščani sat će treperiti (na nekim ručnim pH meračima trepereće očitavanja). Ako merač ne može da prepozna pufer, na ekranu će se pojaviti poruka WRONG.

Kada se očitavanja stabilizuju, merač će se automatski kalibrisati. Nakon toga, zatražiće Vam sledeći pH kalibracioni pufer tako što će se na ekranu merača pojaviti ”USE 4.01”.

 

U ovoj fazi, izvadite elektrodu iz pH pufera 7 i isperite je vodom (vodom iz slavine ili dejonizovanom vodom) i onda je uronite pH pufer 4.

I posle toga, koraci su isti kao i kalibracija u pH 7 kalibracionoj tački.

Da li treba da kalibrišem svoju ORP elektrodu?

Ne. Elektrodama za određivanje ORP-a ne treba kalibracija. Ipak, ona se treba tretirati na određeni način. Kada je nova elektroda u pitanju, natopite vrh elektrode toplom vodom iz slavine jer ćete time poboljšati protok kroz referentni spoj elektrode. Kako bi ispitali funcionalnost elektrode, uronite vrh ORP elektrode u rastvore šifre HI7021L ili HI7022L. Očitavanja bi trebalo da pokazuju +/- 50mV od vrednosti koja je istaknuta na flaši rastvora. Ako to nije slučaj, obavezan je tretman oksidacije sa rastvorom HI7092 ili HI7091 što će ujedno i ubrzati odgovor elektrode prilikom merenja. Kada su industrijske elektrode već u rastvoru, jednostavnim testiranjem sa HI7021L ili HI7022L ćete ustanoviti u kom je stanju elektroda. Ako tokom ovih aktivnosti, uočite neke greške u funkcionisanju elektrode, očistite na propisan način elektrodu.

HI98191_720x720_72_RGB - orp

Da li moji novi merač za merenje pH, provodljivosti ili rastvorenog kiseonika je već kalibrisan?

Jeste, ali HANNA tim Vam uvek preporučuje da izvršite kalibraciju pre merenja.