ABS Akrilonitril butadien stiren je plastična masa otporna na visoke temperature.

•  ABS/LAS – Alkil-benzen sulfat/ Linearni alkil sulfat (deterdženti).

• Apsorpcija – Apsorpcija svetlosti je tipičan fenomen interakcije između elektromagnetnog zračenja i materije. Kada zrak svetlosti prolazi kroz supstancu, zračenje može biti apsorbovano od strane atoma, molekula ili kristalnih rešetki.

Tačnost – Tačnost analitičke metode predstavlja najbližu vrednost između vrednosti koja je prihvaćena kao konvencionalna prava vrednost ili referentna vrednost, i izmerene vrednosti.

•  AISI (The American Iron and Steel Institute) – Američki Institut za gvožđe i čelik.

Alkalnost – Kvantitativni kapacitet vodenog uzorka da neutralizuje kiselinu u određenu pH vrednost.

Analitička procedura – Analitička procedura se odnosi na način izvođenja same procedure. Ovo uključuje, ali nije ograničeno samo na: uzorak, referentne standarde i reagense, upotrebu adekvatne aparature, kalibracione krive, upotrebu formula prilikom računanja, itd.

Amphel ™ – Hanna AmpHel ™ elektrode imaju ugrađen minimalno pojačalo koje rešava većinu problema visokog signala sa impedansom. Pojačalo je smešteno na desnoj strani vrha elektrode i kompletno je izolovano. Ova tehnologija omogućava stabilan signal za praćenje parametara u industriji, kao i uštede sa koaksijalnim kablom koji eliminiše šumove i smetnje.

 AOAC (Association of Official Analytical Chemists) – Udruženje analitičkih hemičara.

Aqua Dip ™ – Aqua Dip ™ EC/TDS obezbeđuje jednostavna i brza EC/TDS temperaturna merenja u oblastima velike vlažnosti.

ASBC (American Society of Brewing Chemists) – Američko udruženje hemičara u pivarstvu.

ASTM (American Society for Testing and Materials) – Američko udruženje za testiranje i materijale.

ATC – Automatska temperaturna kompenzacija.

Auto-feedback – Sa Hanna magnetnom mešalicom koja uključuje auto-feedback, bilo kakva promena visokznosti ili zapremine rastvora se automatski kompenzuje kako bi brzina bila konstantna.

Backlight – pozadinsko osvetljenje – vrsta osvetljenja kod LCD ekrana; svetlo se nalazi sa strane LCD ekrana ili sa zadnje strane ekrana.

Backpack Lab ™ – Backpack Lab ™ iz Hanne su prenosivi setovi laboratorijske opreme za početnike koji sadrže kolekciju dobro osmišljene lekcije i aktivnosti, instrumenate za testiranje, setovi za nastavnike i studente ekoloških studija.

˚Baumé – ˚Baumé skala se koristi za merenje gustine različitih tečnosti. Oznake variraju Baume stepeni, ˚Baumé stepeni, B˚, Be˚, Bé, Baume.

BEPS (Battery Error Prevention System)– sistem prevencije greške baterije. Upozorava korisnika na nizak nivo baterije koji bi mogao negativno uticati na merenje.

BNC konektor – Bayonet Neill-Concelman konektor je uobičajen tip konektora radio-frekvencije koji se koristi za koaksijalni kabl i povezuje različite uređaje; obično se koristi za frekvencije ispod 3 GHz.

BOD (Biochemical Oxygen Demand) – Biohemijska potrošnja kiseonika daje indikacije o biorazgradivim organskim materijalima prisutnim u uzorku vode. Koncentracija rastvorenog kiseonika se meri pre i nakon perioda inkubacije od 5 dana i BOD se računa u mg/L iz razlike.

% Brix – Stepen Briksa je reprezentativna jedinica sadržaja šećera u vodenom rastvoru. Jedan stepen Briksa odgovara 1 gramu saharoze u 100 grama rastvora (%w/w).

˚C – Stepen Celzijusa za merenje temperature; ˚C = (˚F-32)/5/9

CAL Check™ – Ekskluzivna Hanna validaciona funkcija uz pomoć koje su korisnici u mogućnosti da verifikuju učinak instrumenta u bilo kom momentu. Ova procedura je izuzetno jednostavna i omogućava ispravno kalibrisanje merača.

Kalibracija – Kalibracija predstavlja validaciju određenih tehnika merenja i opreme. Ukoliko postoiji razlika između referentnih i merenih vrednosti, onda se koristi kalibracija. Procedura koja koriguje razliku između ovih vrednosti naziva se kalibracija.
Jednostavnije rečeno, kalibracija je poređenje dva merenja – merenja poznate veličine ili tačnosti izmerene jednim uređajem, i drugog, izmerenog na sličan način drugim uređajem.
Kalibracija se često posmatra u odnosu na proces podešavanja izlaza na instrumentu za merenje kako bi se poklapala sa određenim standardima.

CAL Check™ Sistem – Pri upotrebi zajedno sa CAL Check™ meračem, CAL Check™ elektrode obaveštavaju korisnika da li je kalibracija uspešno izvršena. U slučaju ako je elektroda zaprljana ili neispravna, ili zaprljanog rastvora pufera, sistem upozorava korisnika da je potrebno proveriti elektrodu, zameniti rastvor pufera ili oboje. Sistem takođe obaveštava korisnika kada je potrebno uraditi ponovnu kalibraciju.

Kalibraciona kriva – U analitičkoj hemiji, kalibraciona kriva predstavlja opštu metodu za određivanje koncentracije supstance u nepoznatom uzorku, upoređujući nepoznati uzorak sa setom standardnih uzoraka poznate koncentracije.
Kalibraciona kriva je nacrt koji predstavlja promenu brzine odgovora instrumenta, takozvanog analitičkog signala, koncentracijom analita (supstanca koja se meri). Operater priprema seriju standarda u opsegu koncentracija, približnih očekivanoj koncentraciji analita u nepoznatom rastvoru. Koncentracija standarda mora biti u radnom opsegu instrumenta koji se koristi. Analizom svakog od ovih standarda, koristeći izabranu tehniku, dobiće se serija merenja. Za većinu merenja, koncentracija analita će biti izračunata iz linearne zavisnosti. Korisnik može da meri željeni parametar nepoznatog uzorka. Korišćenjem kalibracione krive, on je u mogućnosti da, metodom ekstrapolacije, pronađe koncentraciju nepoznatog uzorka.

Candela – Kandela je intenzitet svetlosti u datom pravcu, od izvora koji emituje monohromatsku svetlost frekvencije 540 x 1012 herca i u tom pravcu ima jačinu zračenja 1/683 vata po steradijanu.

•  CaT – Kalcijum tartrat

 CE Mark – CE oznaka je obavezna usaglašenost obeležavanja za određene proizvode koji se prodaju u okviru Evropskog ekonomskog prostora (EEA).CE oznaka je nastala kao skraćenica od Conformite Europeenne , što znači evropska usaglašenost, ali nije definisana kao takva u relevantnim zakonodavstvima. CE znak je simbol slobodnog prometa u Evropskom ekonomskom prostoru (unutrašnje tržište).
Sve industrije koriste elektronske instrumente za svoje svakodnevne operacije. Povećana upotreba elektronske opreme u mnogim industrijama znači da se više instrumenata koristi zajedno, ponekad u zonama sa ograničenim pristupom.
Neposredna blizina opreme je povećala verovatnoću interferencije između različitih instrumenata, kao i instrumenata sa sredinom koja ih okružuje. Nepravilna upotreba opreme može dovesti do nepoželjne elektromangnetne interferencije (EMI).

 Checker® – Hanna elektronski džepni merač.

Checkerfridge™ – Hanna temperaturni monitor sa magnetnom podrškom i daljinskim termistorskim senzorom sa kablom od 1 metra.

Checktemp® – Hanna elektronski digitalni termometar sa sondom sa ubodnom sondom.

•  CIS (Commonwealth of Independent States) – Zajednica nezavisnih država.

•  Cleaning SolutionRastvor za čišćenje – Rastvor koji se koristi za čišćenje zaobljenog staklenog vrha elektrode/sonde jednom dnevno ili barem jednom sedmično kako bi se održavala tačnost merenja i sprečilo zapušenje membrane.

Clip-Lock™ – Stopiranje važnog ciklusa analize usled kvara birete je metoda koja se više ne primenjuje. Sa Hanna Clip-Lock™ sistemom sada je moguće zameniti biretu i završiti započeta testiranja sa istim titrantom.
Clip-Lock™ sistem zamenjive birete sprečava uzajamno zagađenje smanjujući utrošak vremena i reagenasa. Bireta jednostavno sklizne van, radi brze zamene, a odvajanje aspiratora i cevi od boce titranta je veoma lako.

COD – (Chemical Oxygen Demand) – Hemijska potrošnja kiseonika je mera ekvivalenta kiseonika organske materije u uzorku koji je podložan oksidaciji pod uticajem jakog oksidacionog sredstva.

Colorimeter (Kolorimetar) – (pogledati pod Fotometar)

Kolorimetrija – Kolorimetrija se bavi određivanjem koncentracije supstanci merenjem relativnog absorbovanja svetlosti u odnosu na poznatu koncentraciju supstance. U vizuelnoj kolorimetriji, prirodna ili veštačka bela svetlost se generalno koristi kao izvor svetlosti, i određivanja se uglavnom vrše jednostavnim meračima, kao što su fotometar ili kolorimetar. Kada se oko posmatrača zameni fotoelektričnom ćelijom (i na ovaj način se eliminišu greške koje nastaju zbog ličnih osobina posmatrača), instrument se naziva fotoelektrični kolorimetar ili fotometar.

Conditioning Solution (Uslovni rastvor) – Specijalni rastvor u koji se elektrode moraju potopiti kako bi se aktivirala staklena selektivna membrana.

CPS™ (Clogging Prevention System) – Konvencionalne pH elektrode imaju keramičke membrane koje se mogu brzo zapušiti pri upotrebi u biološkim uzorcima, kao što je vino. Kada dođe do začepljenja membrane, elektroda neće funkcionisati pravilno. Elektrode sa CPS™ tehnologijom koriste šlifovano staklo/PTFE rukavac koji kontroliše protok rastvora i na taj način održavajući membranu otvorenom. Hidrofobni efekat PTFE rukavca odbija vlažnost.

CYAC – Cijanurinska kiselina

˚Dornic – Određuje se titriranjem uzorka od 100mL sa N/9 natrijum hidroksidom do krajnje tačke fenoftaleina.

Delrin – Plastika napravljena od acetal homopolimera; kristalna plastika je odlično rešenje jer nadomešćuje nedostatke koje imaju metali i plastika.

Detection Limit – Granica detekcije – U analitičkoj hemiji granica detekcije LOD individualne analitičke procedure predstavlja najniži iznos analita u uzorku koji se može detektovati, ali ne i neophodno kvantifikovati kao tačna vrednost; ili najmanja količina supstance koja se može razlikovati od nedostatka te supstance (slepa proba) u granici pouzdanosti (obično 1%).
Granica detekcije se procenjuje iz slepe probe, odstupanja od slepe probe i nekih faktora pouzdanosti. Još jedna stavka koja utiče na granicu detekcije je preciznost modela koji se koristi za predviđanje koncentracije iz neobrađenog analitičkog signala. Postoje različite granice detekcije koje se često koriste. Tu spadaju: granica detekcije instrumenta (IDL- instrument detection limit), granica detekcije metoda (MDL – method detection limit) i granica kvantiteta (LOQ – limit of quantitation).
Čak i u slučajevima kada se koristi ista terminologija, postoje razlike u LOD, prema metodama koje se koriste i tipovima smetnji kod merenja i kalibracije.
Ako analitički instrument proizvodi signal čak i kada se meri slepa proba, onda se taj signal naziva greška u merenju.
IDL je koncentracija analita od koga se očekuje da proizvodi signal tri puta veći od odstupanja od jedinice buke.
U većini slučajeva, analitička metoda je dosta više od reakcije ili direktne analize. Može, na primer, biti neophodno zagrejati uzorak koji se analizira na određeni metal sa dodatkom kiseline (ovo se naziva digestija). Uzorak takođe može biti razblažen ili u određenoj koncentraciji pre analize.
Dodatni koraci u analizi stvaraju dodatne šanse za grešku.
S obzirom da se granica detekcije definiše u pogledu na greške, to će prirodno povećati merenu granicu detekcije. Ova granica detekcije (sa svim koracima analize) se naziva MDL.

Dew Point – Temperatura kondenzacije – Ovaj termin se definiše kao temperatura vazduha koja se mora hladiti da bi se desila kondenzacija (saturacija). Temperatura kondenzacije zavisi od koncentracije vodene pare, a samim tim i relativne vlažnosti.

DIN konektor – cirkularni konektor potrošačke elektronike, standardizovan od strane Nemačkog nacionalnog zavoda za standardizaciju (DIN – Deutches Institut fűr Normung) za analogne audio signale.

Direktna potenciometrija – Ovo je metoda široke upotrebe za analizu jona koristeći ISE (jon-selektivna elektroda). Ova metoda je visoko efikasna za korisnike koji moraju brzo meriti velike serije uzoraka sa različitim koncentracijama. Hanna direktni merači, kao što je HI98184 i HI98185, prikazuju koncentraciju nepoznatog uzorka direktnim očitavanjem nakon kalibracije instrumenta sa dva ili više standarda. Jonska sila se prilagođava i uzorcima i standardima. U nekim primenama brza i pouzdana merenja mogu se izvoditi na terenu, bez odnošenja uzoraka u laboratoriju.

DIST® – Hanna testeri za rastvorene materije imaju široku primenu za kontrolisanje ED/TDS u vodama – u vodama koje se podvrgavaju reveznoj osmozi, vodama za hlađenje, za piće, u otpadnim vodama, u laboratorijama, poljoprivredi, akvakulturi i akvarijumima, u industriji hidrofonike i štamparskoj industriji.

dKH – Stepen tvrdoće karbonata. U baznim uslovima: 1dKH = 0.36 meq/L = 17.86 mg/L CaCO3

DO – Dissolved Oxygen. Relativna mera količine kiseonika koji se rastvara u datom medijumu.

 DPD – N, N-dietil-p-fenilendiamin

•  EBC (European Brewery Convention) – Evropska konvencija pivara.

EC – (Electrical conductivity) – Električna konduktivnost je mera koja meri koliko dobro materijal omogućava prenos naelektrisanja. Izvedena jedinica SI označava Simens po metru, (A2s3m-3kg-1) (ime je dobila po Warner von Simensu). Predstavlja odnos gustine struje i jačine električnog polja. Ovo se takođe primenjuje na elektrolitičku provodljivost tečnosti.

EDTA – Etilen diamin tetra sirćetna kiselina

EES – sodium exchangeable – razmenljivi natrijum (meq/100 g tla)

Electromagnetic Compatibility (EMC) – Elektromagnetna kompatibilnost instrumenta osigurava da elektromagnetni interfejs neće ugroziti svoju funkcionalnost, a u isto vreme, merač neće generisati interfejs što bi moglo ugroziti ostalu opremu. U Evropi, CE oznaka na proizvodu predstavlja usklađenost sa direktivama EMC. Proizvodi moraju zadovoljiti pomenute direktive da bi se mogli legalno prodavati.

 EMI – Electromagnetic Interfaces – Elektromagnetni interfejsi se generišu strujama koje se nalaze u električnom kolu instrumenta. Neki od elektromagnetnih interfejsa nastaju u prirodi iz različitih atmosferskih pojava, kao što su munje i statički elektricitet.

EPA (U.S. EPA – United States Environmental Protection Agency) – Agencija za zaštitu životne sredine Sjedinjenih Država.

˚F –Stepen Farenhajta za merenje temperature; ˚F = ˚C x 9/5+32

FAO (Food and Agriculture Organization) – Organizacija za hranu i poljoprivredu – Agencija organizacije Ujedinjenih nacija.

Fast Tracker™ – Tag Identification System –Hanna Fast Tracker™ identifikacioni sistem olakšava test merenja. iButton® sa jedinstvenim identifikacionim brojem može se instalirati na različitim lokacijama za uzimanje uzoraka. Kada odgovarajući konektor na meraču da signal tasteru za lokaciju, merenja se očitavaju i označavaju sa alfanumeričkim identifikacion brojem lokacije koju je korisnik uneo. Lokacija, datum, vreme i mere se unose u merač i ti podaci se kasnije mogu prebaciti na računar.

FDA (US Food & Drug Administration) – Uprava za hranu i lekove; Agencija Ministarstva za zdravstvene i ljudske usluge SAD.
FDA flaša = flaša koja zadovoljava FDA standarde.

Filling Solution – Rastvor za punjenje je rastvor koji sadrži anjon u referentnoj elektrodi radne pH ćelije i koji je reverzibilan. Na primer – hlorid u Ag-AgCl elektrodi.

FNU (Formazine Nephelometric Unit) – Formazin nefelometrijske jedinice

FTU (Formazine Turbidity Unit) – Formazin jedinice turbidimetrije (zamućenosti).

F.S (ili f.s.) – Potpuna skala (Full scale).

Glass Membrane (staklena membrana) – Hanna koristi četiri vrste pH osetljivih membrana za veliki broj različitih merenja. Naši proizvodni procesi su drugačiji za svaki dizajn pH elektrode. Na primer, neke elektrode sa niskim otporom membrane su posebno prikladne za merenja u rastvorima sa niskom konduktivnošću ili u hladnim rastvorima. Za industrijske elektrode, Hanna proizvodi posebnu liniju osetljivih membrana koje garantuju linearan odgovor za široki pH opseg, kao i rezistentnost u teškim uslovima.
Za optimizaciju pH merenja za specifičnu primenu, u obzir se uzimaju karakteristike pH stakla, kao i materijali gradnje poput membrane referentne elektrode, mokrih materijala i unutrašnjih zaptivki. Hanna obezbeđuje najbolje materijale i performanse kako bi osigurala pouzdana merenja.
GP General Purpose (generalna upotreba)
HT High Temperature (visoka temperatura)
LT Low Temperature (niska temperatura)
HF Samples with Fluoride (uzorci sa fluridom)

GLP (Good Laboratory Practice) – Dobra laboratorijska praksa je termin koji se posebno odnosi na sistem kvaliteta organizacionih procesa i na uslove pod kojima se nekliničke zdravstvene, i studije za zaštitu životne okoline planiraju, sprovode, kontrolišu, beleže, arhiviraju i za njih se prave izveštaji.

GP Glass – Hanna GP stakla (generalna upotreba), osetljiva na vodonik, imaju najbolji odziv u odnosu na ceo pH opseg i imaju široku primenu. Odlični rezultati se postižu u sfernoj geometriji prečnika 9.5 mm (0.37“). Ovim se postiže sistem od 100 MΩ, impedansa. GP staklo se takođe koristi na manjim sferama.

GPS (Global Positioning System) – Globalni pozicioni sistem.

GR – Gypsum Requirement (metrična tona/ha ili tona/jutro (acre))

H2T – Vinska kiselina

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) – Analiza rizika (opasnosti) i kritične kontrolne tačke.

•  HC (Handheld Colorimeter) – ručni kolorimetar.

HF Glass – Fluorovodonična kiselina veoma brzo razlaže staklo. Hanna koristi HF otporno staklo prilikom upotrebe anjona fluorida. Elektrode sa ovakvom vrstom stakla imaju deset puta duži vek trajanja nego elektrode napravljene od standardnog pH stakla (od 10 do 100 dana). Alkalna greška za ovo staklo je veoma visoka, pa nije pogodno za pH merenja iznad pH 10. Preporučeni pH opseg merenja za ovo staklo je od 2-10 pH.

High Input Impedance Meter – Ovo je merna naprava koja obrađuje napon iz elektrohemijske ćelije i konvertuje ga u mernu jedinicu (pH). Merenje se izvodi virtuelnim anuliranjem kako bi se sprečila polarizacija elektrode. Moderni pH merači takođe mogu obavljati dijagnostiku senzora, automatsko prepoznavanje pufera, podsetnike za kalibraciju i korisničke upite.

HOLD Function – HOLD funkcija omogućava korisniku da „zamrzne“ očitavanja na ekranu radi tačnih i jednostavnih snimanja merenja.

HPLC (High Performance Liquid Chromatography) – Tečna hromatografija visokih performansi

HR (High range) – Visok opseg.

HT Glass – Napravljeno za dugotrajnu upotrebu na visokim temperaturama. Otpornost stakla ima temperaturni koeficijent od 14.3 % po stepenu Celzijusa. HT osetljivo staklo ima otpor od 400 MΩ na okvirno 25˚C (77˚F). Na izuzetno visokim temperaturama otpor značajno slabi. Ovo staklo omogućava tačna pH merenja, na visokim temperaturama prilikom dužih vremenskih perioda 90˚C (194˚F) i na nekoliko sedmica na 100˚C (212˚F). Na sobnoj temperaturi vreme odgovora se može povećati kako bi dodatno vreme za uspostavljanje ravnoteže pufera bilo omogućeno. Ovo staklo je providno.

HVAC (Heating, Ventilating and Air Conditioning) – Odnosi se na tehnologiju održavanja udobnosti u kućama i automobilima. (Grejanje, ventilacija i klima uređaji).

Higrometar – Ovo je instrument koji se koristi za merenje relativne vlažnosti (RH), tj. količinu vodene pare u vazduhu. Higrometri često mogu da mere i temperaturu – oni se nazivaju termohigrometri.

IARC (International Agency for Research on Cancer) – Međunarodna agencija za istraživanje raka.

iButton® Tags – Instalirajte opcione TAG-ove u blizini tačaka uzorkovanja za brza i jednostavna iButton® očitavanja. Svaki TAG sadrži kompjuterski čip sa jedinstvenim identifikacionim kodom urezanim u nerđajući čelik. Korisnici mogu naručiti i instalirati neograničenu količinu TAG-ova kako bi se zadovoljile potrebe zahteva sledljivosti.

ICUMSA – International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis – Međunarodna komisija jedinstvenih metoda analize šećera.

Incremental Method (Inkrementalna metoda) – Inkrementalne metode su korisne tehnike koje se koriste za brzo određivanje koncentracije jona u uzorku čiji su sastojci promenljivi ili koncentrisani. Inkrementalne metode imaju određene svojstvene prednosti u poređenju sa direktnom potenciometrijom. Ove tehnike mogu smanjiti greške varijabli kao što su temperatura, viskoznost, pH ili jonska sila. Elektrode ostaju potopljene tokom celog procesa i na taj način se smanjuje količina koraka u samoj analizi. Četiri inkrementalne tehnike uključuju metode kao što su metoda dodavanja, metoda oduzimanja, dodavanje analita i oduzimanje analita. Sve navedene tehnike uključuje dodavanje standarda uzorku, ili uzorka standardu, i merač računa tačnu koncentraciju jona u uzorku.

IR (Infrared) – Infracrvena svetlost. Elektromagnetno zračenje sa talasnom dužinom duže od VIS (prema CIE spektar infracrvene svetlosti je 700 nm na 1 mm).

ISA (Ionic Strength Adjusters) – Stabilizatori jonske sile nastaju kako bi obezbedili konstantnu jonsku silu u uzorku i slične standarde, omogućavajući merenje koncentracije pre nego merenje aktivnosti. U nekim slučajevima ISA se prilagođavaju pH vrednosti i efekat matriksa se eliminiše.

ISE (Ion Selective Electrode) – Jon-selektivna elektroda, takođe poznata kao specifična jonska elektroda. ISE su senzori koji konvertuju aktivnost specifičnog jona, rastvorenog u rastvoru, u električni potencijal koji se može meriti pH metrom ili voltmetrom.

ISO Standardi – ISO 9000 standardi su usvojeni 1978. godine od strane Međunarodne organizacije za standardizaciju sa sedištem u Ženevi, u Švajcarskoj, kao jedinstveni standardi izvrsnosti za upotrebu u Evropskoj ekonomskoj zajednici. Standardi su bili neposredan uspeh i od tada su usvojeni u preko 90 zemalja sveta, uključujući i SAD.

ISOPOTENTIAL pH – predstavlja pH na kojoj se napon ćelije ne menja sa promenom temperature.

ISSS (International Society of Soil Science) – Međunarodno društvo za nauku o zemljištu.

ITS (International Temperature Scale) – Međunarodna temperaturna skala.Junction – Membrana (deo koji je u kontaktu sa dve tečnosti) se obično sastoji od inertnih materijala koji neće povećati potencijal membrane ili podleći hemijskoj reakciji od strane merenog rastvora.

•  JTU (Jackson Turbidity Unit) – jedinica za merenje turbidnosti tj. zamućenosti vode.

KEY® – termometar za brza merenja na terenu koji ima zamenljivu sondu. Sa vremenom odziva koje je manje od 20 sekundi, KEY je idealan za kontrolu kvaliteta i praćenje temperature u industriji.

KHT – Kalijum Tartarat

˚KMW – ˚Klosterneuburger Mostwaage se koristi u Austriji za merenje sadržaja šećera u sveže presovanom voćnom soku (šira). ˚KMW se takođe naziva ˚Babo.
˚KMW se povezuje sa ˚Oe sledećom jednačinom:
˚Oe = ˚KMW x [(0.022x˚KMW) + 4.54]
1 ˚KMW je otprilike jednak 1 % Brixa ili 5˚Oe

% I.a. – Procenat mlečne kiseline se određuje titracijom 20 mL ili 20 g uzorka razređenog sa dvostruko većom zapreminom dejonizovane ili destilovane vodoe sa 0.1 M natrijum hidroksida do promene boje fenoftaleina.

•  LCD (liquid crystal display) – LCD monitor.

•  LDL Holesterol – Lipoprotein holesterol male gustine.

•  LED (Light-emitting diode) –Svetleća poluprovodna dioda.

LI (Langelier Index) – Langelijerov indeks zasićenja, koji je razvio Dr. Wilfred Langelier, ima široku primenu za ispitivanje stanja bazenskih voda. Predstavlja sposobnost rastvora da rastvori ili istaloži zalihe kalcijum karbonata.

Linearnost – Linearnost analitičke procedure predstavlja njenu sposobnost (u okviru datog opsega) da dobije rezultate testiranja koji su direktno proporcionalni koncentraciji analita u uzorku.

LOAEL (Lowest-observed-adverse-effect level) – Najmanja doza koja izaziva štetne efekte po zdravlje.

LR (Low Range) – Nizak opseg.

LSD (Least Significant Digit) – najniža cifra u broju , koja se nalazi na krajnjoj desnoj strani niza.

LT Glass – Ovo staklo se koristi na našim ravnim i konusnim membranama, kao i na senzorima koji se koriste na niskim temperaturama, zato što staklo ima najnižu impedancu. Ako elektroda ima jako visoku impedancu, vreme odgovora će biti sporo, i može doći do pada napona što uzrokuje grešku. Na temperaturama manjim od -8˚C (17˚F) unutrašnji pufer se može zalediti, proširiti i uzrokovati mehaničko razaranje senzora. Ovo staklo ima ograničen pH opseg i tamno zelene je boje.

Lux (lx) – SI izvedena jedinica osvetljenosti (iluminacije) i emisije svetlosti i jednaka je jednom lumenu po kvadratnom metru.

Matching pin – predstavlja diferencijalnu tehniku merenja koja se koristi da eliminiše ujednačavanje struje i česte smetnje u mernom sistemu. U sistemu koji nema „matching pin“, električne struje u uzorku mogu uticati na napon referentne polu-ćelije koja je sa uzorkom povezana tečnom membranom.
U ovom slučaju, referentna elektroda uspostavlja elektromagnetna polja i merenje pH vrednosti je izmenjeno.
„Matching pin“ izoluje ovo strujno/magnetno polje od referentne elektrode. Hanna proizvodi veliki broj modela koji imaju „matching pin“ dizajn, za precizna pH merenja.

MEADOS (Measuring and Dosing System) – Sistem za merenje i doziranje.

MEBAK (Central European Brewing Comission) – Centralno Evropska komisija pivara.

meq/L – miliekvivalent po litru
U slučaju alkalnosti: 1meq/L = 50 mg/L
CaCO3 = 2.8 dKH

Mho/cm – pogledati S/cm

Millesimal pH buffer (Hiljaditi pH pufer) – Ova linija pufera sa tačnošću u promil (±0.002 pH) je napravljena sa ciljem da obezbedi tačnost u pH merenjima. Svaka boca ima sertifikat o analizi pripremljen upoređivanjem sa NIST standardima.

MR (Medium Range) – Srednji opseg.

MTC (Manual Temperature Compensation) – Ručna temperaturna kompenzacija
Temperaturna vrednost, prikazana na LCD ekranu, može biti ručno podešena. Kompenzacija je označena već odabranom temperaturnom vrednošću.

•  mV – 1/1000 volti – mera električnog potencijala (napona).

NIST (National Institute of Standards and Technology) – Nacionalni Institut za standarde i tehnologiju. Glavna meteorološka ustanova u SAD.

nm – Nanometar. Jedinica za dužinu u metričkom sistemu, jednaka 1 milijarditom delu metra.

NoTC (No Temperature Compensation) – Bez temperaturna kompenzacija. Za stvarnu provodljivost ili TDS merenja (merenja ukupnih rastvorenih materija), temperaturna vrednost prikazana na ekranu ne uzima se u obzir.

NPK (Nitrogen, phosphorus and potassium) – Azot, fosfor i kalijum.

NPT (National Pipe Thread) – Američki standard za navoje koji se koriste na cevima i dodatnoj opremi.

•  NTU (Nephelometric Turbidity Unit) – Nefelometrijska jedinica za mutnoću.

˚Oechsle (˚Oe) – ˚Oechsle se uglavnom koristi u vinskim industrijama u Nemačkoj, Švajcarskoj i Luksemburgu za merenje sadržaja šećera u sveže presovanom voćnom soku (mošt). Na ˚Oe skali, jedan ˚Oechsle stepen odgovara jednom gramu razlike između mase jedne litre mošta na 20 °C i 1 kg (količina od 1 litar vode na istoj temperaturi).

Open Junction – Otvorena membrana – Ovaj tip membrane, koji se nalazi u referentnim polu-ćelijama, je ispunjen specijalnim gelom koji dolazi u direktan kontakt sa rastvorom koji se meri. Prednost otvorene membrane je niska otpornost kontakta i praktično je nemoguće da se blokira.

Opto-isolator – Optički izolator. U elektronici optički izolator predstavlja elektronski uređaj napravljen za prenos elektro signala, koristeći svetlosne zrake, kako bi obezbedio spojnicu sa električnom izolacijom između svog ulaza i izlaza.

ORP (Oxidation Reduction Potential) – Oksidaciono-redukcioni potencijal. Rastvori se mogu klasifikovati kao oksidujući i redukujući na osnovu merene ORP vrednosti.

OSHA (The Occupational Safety and Health Administration) – Uprava za bezbednost i zdravlje na radu.

OUR (Oxygen Uptake Rate) – Stopa unosa kiseonika se koristi za određivanje potrošnje kiseonika. Meri se u mg konzumiranog potrošenog po litru na sat.

PAN – 1-(2-pyridylazo)-2-naphtol (indikator)

PCU (Platinum Cobalt Unit) – Pt/Co skala

PD Controller – PD Regulator

PEI (Polyetherimide) – Polietermid

PELs – Standardi za dužinu i intenzitet izloženosti pojedinih elemenata.

Pfund Skala – Ovo je skala za rangiranje za opseg boja meda. Postoji sedam klasifikacija boja obrađenog meda: water white, extra white, white, extra light amber, light amber, amber i dark amber. Tradicionalno, Pfund skala funcioniše po principu poređenja meda i ćilibra (fosilna smola).

pH [NIST] – pH vrednost predstavlja negativan logaritam vodonikovih jona. Originalna definicija se odnosila na koncentraciju hidrogen jona. Sadašnja definicija pH vrednosti se odnosi na „efikasnu“ koncentraciju hidrogen jona.

pH staklena elektroda [IUPAC] – Vodonična elektroda se sastoji od zaobljenog staklenog vrha ili drugog odgovarajućeg oblika napravljenog od specijlanog stakla prikačenog na osnovu izgrađenu od stakla visoke otpornosti, referentne elektrode i odgovarajućeg punjenja. Druge geometrijske forme takođe mogu biti ponuđene za specijalne primene.

Photometer – Fotometar je instrument za merenje fotometrijske količine pomoću fotoreceptora.

PID kontroler (proportional–integral–derivative controller) – regulator za proporcionalno-integralni derivat.

PLC (Programmable Logic Controller) – Programabilni logički kontrolor.

Potenciometrijska titracija – Potenciometrijska titracija može povećati preciznost ISE merenja i broj jonskih vrsta koje se mogu odrediti. ISE (jon-selektivne elektrode) se obično koriste kao indikatori za titrant ili vrste uzoraka kako bi se pratilo taloženje ili kompleksiometrija. Mala promena u dodatku reagensa odgovara velikoj promeni potencijala elektrode u njenoj stehiometrijskoj krajnjoj tački. Primer taložne titracije je određivanje hlorida taloženjem sa srebo-nitratom. Srebrna jon-selektivna elektroda se može koristiti za ovakvu vrstu titracije. Kompleksometrijska titracija se koristi za određivanje kalcijuma. Rastvor kalcijuma se titruje sa kompleksirajućim reagensom EDTA (Etilen diamin tetra sirćetna kiselina). Tokom titracije, sa povećanjem EDTA, dolazi do postepenog smanjenja slobodne Ca2+ koncentracije jona. Završna tačka titracije se postiže kada su svi Ca2+ joni kompleksirani sa EDTA. Progres ove titracije može se kontrolisati korišćenjem kalcijum jon-selektivne elektrode.

Pre-amplified Electrode – Unapred pojačana Hanna elektroda sadrži pojačivač. On konvertuje visok signal impedance pH stakla u nizak signal impedance, dozvoljavajući korisniku da koristi dugačke kablove senzora sa običnim konektorima, nestvarajući na taj način buku ili pad u naponu, što bi kao posledicu imalo pogrešna merenja.

Preciznost – Preciznost analitičke procedure izražava sličnost između serije merenja istog uzorka pod unapred određenim, istim uslovima. Preciznost se može posmatrati na tri nivoa: ponovljivost, tačnost i reproduktivnost.
Preciznost se može odrediti korišćenjem homogenih autentičnih uzoraka. Ukoliko korišćenje homogenih uzoraka nije moguće, preciznost se može odrediti korišćenjem pripremljenih uzoraka ili uzorkom rastvora.
Preciznost analitičke metode se obično izražava kao varijansa, standardna devijacija ili koeficijent varijanse serije merenja.
Postoje različite varijacije tačnosti: različiti dani, različite analize, različita oprema itd.

ppb (parts per billion) – koncentracija supstance u vodi ili zemljištu. Kao koncentracija:
1ppb = µg supstance/L rastvora

ppm (parts per million) – način izražavanja veoma razređene koncentracije supstance. Kao koncentracija:
1ppm = 1mg supstance/L rastvora; 1% = 10000 ppm.

ppt (parts per thousand) – kao koncentracija:
1ppt = 1 g supstance/L rastvora.

Pt100 – platinasti senzori sa otporom od 100Ω 0˚C sa temperaturnim koeficijentom od 0.00385Ω prema stepenu Celzijusa. Slično važi i za Pt1000.

PTFE – Politetrafluoroetilen. Porozan PTFE je hidrofobni materijal koji je dostupan u različitim nivoima poroznosti. Zbog svojih hemijskih prednosti PTFE ima veliku primenu u industriji.

PVC – polivinil hlorid

PVDF – Poliviniliden flourid – visoko nereaktivan i čist termoplastični fluoropolimer.

PWT (Pure Water Test) – Test čiste vode.

QC (Quality Control) – Kontrola kvaliteta.

Range – Opseg. Opseg analitičke procedure predstavlja interval između gornje i donje granice koncentracije analita u uzorku (uključujući date koncentracije) za koje je dokazano da analitička procedura poseduje odgovarajuće nivoe preciznosti, tačnosti i linearnosti.

RDT (Resistance Temperature Detectors) – Termometri otporni na visoke temperature.

Referentna elektroda – Polu-ćelija elektrohemijske ćelije koja snabdeva stabilan napon koji je poznat, konstantan i potpuno neosetljiv na rastvor koji se koristi za merenje. Promene u naponu generisane od pH senzora se mere naspram napona ove elektrode.

Refraktivni Index – Definisan je kao odnos između brzine svetlosti u praznom prostoru i brzine svetlosti u supstanci.

Ponovljivost – Ponovljivost predstavlja preciznost merenja u istim uslovima tokom kratkog vremenskog perioda. Ponovljivost se takođe naziva i preciznost u okviru testa.

Reproduktivnost – Reproduktivnost predstavlja preciznost merenja između zajedničkih laboratorijskih istraživanja (obično se primenjuje na standardizaciji metodologije).

Rezistentnost/otpornost – Električna otpornost (takođe poznata kao specifična električna otpornost) je mera koja pokazuje koliko je materijal otporan na uticaj struje. Niska otpornost ukazuje na materijal koji dopušta kretanje elektrona. SI jedinica električne otpornosti je ommetar.

RH (Relative Humidity) – Relativna vlažnost se izražava kao odnos količine vodenih isparenja prisutnih u vazduhu i količine na kojoj bi vazduh dostigao zasićenje (100%) na datoj temperaturi.

Robusnost – Robusnost analitičke procedure predstavlja meru njenog kapaciteta da pod uticajem malih, planiranih varijacija metoda paremetara, ostane nepromenjena i omogući pouzdanost prilikom normalne upotrebe.

rpm (revolutions per minute) – Broj okretaja.

RS (Reducing Sugars) – Redukujući šećeri.

RS232 – U telekomunikacijama, RS-232 (Recommended Standard 232) je tradicionalni naziv za seriju standarda za serijske binearne single-ended podatke i kontrolne signale.

RS485 – U telekomunikacijama, RS-485 (Recommended Standard 485) je standard koji određuje električne odlike drajvera i resivera (drivers and receivers) prilikom upotrebe u uravnoteženim digitalnim multipoint sistemima. RS-485 se može efikasno koristiti na velikim rastojanjima i u okruženjima sa električnim smetnjama.

S/cm – Simens jedinica (S) dobila je ime po Werner von Simensu, nemačkom pronalazaču i preduzimaču iz oblasti električnog inženjerstva koji je živeo u 19. veku. Pre upotrebe jedinice simens po metru, za merenje konduktivnosti koristila se jedinica mho/cm, gde je jedinica „mho“ recipročna vrednost ohm. „mho“ je zapravo „ohm“ napisano unazad. S obzirom na istoriju konduktivnosti, µmho/cm i mmho/cm se obično prevodi u µS/cm i mS/cm jer odgovaraju jedan-na-jedan.
Jedinica mere koja se najčešće upotrebljava je jedan milioniti deo Simensa po centimetru (mikro Simens po centimetru ili µS/cm).
Kada se mere rastvori većih koncentracija, jedinica se izražava kao mili Simens/cm ili mS/cm (hiljaditi deo Simensa). Zbog lakoće upotrebe, 1000 µS/cm jednak je 1 mS/cm.

Salinitet – Salinitet je mera bez jedinica koje odgovaraju težini rastvorenih soli u morskoj vodi. Salinitet se izračunava iz empirijske veze između provodljivosti i saliniteta uzorka morske vode. Okeanografske tabele i standardi su odobrene od UNESCO/SCOR/ICES/IAPSO i koriste se za proračune.
Merenje saliniteta se preporučuje bez direktne temperaturne korekcije. Opseg saliniteta je kalibrisan korišćenjem standardnih rastvora morske vode.

SAR – Apsorcija natrijuma, odnos (meq/L).

Sensor Check™ – Omogućava korisnicima da provere status elektrode u bilo kom trenutku.

°SH – Soxlet Henkel stepeni se određuju titracijom 50 mL uzorka sa 0.1 M NaOH do promene boje fenoftaleina.

  SHE (Standard Hydrogen Electrode) – Standardna vodonična elektroda

SMART elektroda (pametna elektroda) – Sa modelima koji omogućavaju naše Smart elektrode, ekskluzivan mikro čip, smešten u unutrašnjost elektrode, podržava kalibracione podatke i dodeljuje identifikacioni kod korisniku. Merač koristi pristupne kalibracione podatke kao referentne vrednosti za buduća merenja. Jednom kada se izvrši kalibracija Smart elektrode, ova elektroda može da se koristi bez potrebe za novom kalibracijom. Hanna Smart elektroda pomaže u eliminisanju grešaka i štedi vreme prilikom merenja gde se koristi više elektroda.

SOP (Standard Operating Procedure) – Standardne procesne operacije predstavljaju dokumentovanu proceduru koja opisuje kako detaljno izvesti testiranje u koracima ili obezbeđuju uputstvo za izvođenje procedure.

SOUR (Specific Oxygen Uptake Rate) – Stopa specifične potrošnje kiseonika – koristi se za određivanje potrošnje kiseonika ili za respiracionu stopu. Meri se u mg kiseonika po gramu isparivih suspendovanih materija po času.

SPDT Relay – Single Pole Double Throw relay.

Specifičnost – Sposobnost prisustva analita u prisustvu drugih očekivanih jedinjenja. Ovde su uključene nečistoće, degradirane materije, matriks itd.

SpeedsafeTM – Svaka Hanna mešalica je opremljena kontrolorom brzine (opto – senzor) kuplovanim sa FVC (konvertor voltaže) koji kontrliše brzinu. Kada brzina dostigne unapred podešenu maksimalnu brzinu, limiter brzine gasi VCO kako bi smanjio brzinu motora. Ovo omogućava da, kada se opterećenje ukloni sa mešalice, motor neće ubrzati do tolike brzine da nanese štetu i korisniku i mešalici. Ova odlika mešalice se ne može naći kod standardnih mešalica.

 SPST Relay – Single Pole Single Throw relay

SRM (Standard Reference Material) – Standardni referentni materijal. (CRM – Sertifikovani referentni materijal Nacionalnog Instituta za standarde i tehnologiju).

Storage Solution – Rastvor koji se koristi za održavanje vlažnosti elektrode dok ona nije u upotrebi.

TDS (Total Dissolved Solids) – Mera ukupnih rastvorenih materija je mera kombinacije sadržaja svih organskih i neorganskih supstanci koje se nalaze u tečnosti u: molekulskoj, jonskoj ili mikrogranularnoj suspendovanoj formi.

TDS faktor – Kada rastvor nema sličan jonski sadržaj u prirodnim ili slanim vodama tada je neophodno automatski prilagoditi očitavanje. TDS = CF x konduktivitet (CF je TDS faktor konverzije).

TFPC (Thin Film Polymer Capacitance) – Kapacitet tankog film polimera.

TEA (Total Exchangeable Acidity) – Ukupna izmena kiselosti – Merena količina kiselih katjona (vodonični, aluminijum, gvožđe i mangan) prisutnih u zemlji. Izražava se u mili-ekvivalentima u 100 g (meq/100g) zemljišta.

°Th – Stepen Thörner se određuje tako što se 10 mL uzorka razblaži sa dvostruko većom zapreminom dejonizovane ili destilovane vode i titruje sa 0.1 M NaOH do promene boje fenoftaleina.

Timer Function – Vremenska funkcija. Odbrojavanje odgovarajućeg vremenskog intervala pre nego što se očitani rezultat pojavi na ekranu. Ova funkcija obezbeđuje doslednost merenja.

TPTZ – 2, 4, 6 – (2 –piridil) – 1, 3, 5 – triazin (indikator gvožđa).

Traceability [IUPAC] – Mogućnost praćenja – Odlika rezultata koji se dobijaju merenjem koji su u skladu sa priznatim i referentnim vrednostima. Obično su to nacionalni ili internacionalni standardi. Ovi standardi predstavljaju neprekidan lanac i poštovanje svih standarda unutar lanca se naziva praćenje.

TurbidityZamućenost ili mutnoća. Mutnoća vode je optička promena koja je prouzrokovana skretanjem svetlosnog zraka i apsorbovanjem, više nego transmitovanjem. Skretanje svetlosti koja prolazi kroz rastvor je primarno prouzrokovano suspendovanim česticama. Čak i ukoliko je rastvor visoke čistoće, imaće određeni ugao skretanja svetlosti, ne postoje rastvori sa 0 mutnoćom.

UPW (Ultra Pure Water) – Ultra čista voda.

USB (Universal Serial Bus) – Omogućava spajanje uređaja sa kontrolnom jedinicom kao što je kompjuter.

USDA (United States Department of Agriculture) – Ministarstvo za poljoprivredu u SAD.

USP – US farmakopeja. USP sa stepenom 1, 2, 3 koji su zahtevani za čistoću vode i WFI (voda za injektovanje). Hanna nudi instrumente koji omugućavaju zadovoljavanje sva 3 standarda. Neki od ovih zahteva su: rezolucija od 0.1 µS/cm ili bolja, tačnost 1.3 µS/cm od 0.1 µs/cm, da bi se omogućila očitavanja sa ili bez automatske temperaturne kompenzacije.

UV (Ultraviolet) – Ultravioletna elektromagnetna svetlost sa talasnom dužinom kraćom od vidljivog dela spektra, ali dužom od X zraka (10 – 400 nm).

VCO (Voltage Controlled Oscillator) – Kontrolor naponskih oscilacija.

VIS – Vidljivi spektar – deo elektromagnetnog spektra koji je vidljiv i koji čovečije oko može da detektuje (390 – 750 nm).

WHO (World Health Organization) – Svetska zdravstvena organizacija.