Irigacija je proces veštačkog navodnjavanja koji se koristi jos od 6000 godina pre nove ere. Do danas je iragacioni sistem znatno tehnološki uznapredovan i lakše je nego ikada kontrolisati protok vode, dodavanje đubriva, nutrijenata i drugih hemikalija.

Šta je iragaciona kontrola?

Šta je fertigacija?

Volumetrijski ubrizgivači

Kontrola ubrizgavanja (EC)

Kombinacija đubriva prema kontroli pH (alkalnosti)

Budućnost fertigacijskih i iragacionih sistema?

Šta je iragaciona kontrola?

Iragaciona kontrola je tehnika koja se koristi za upravljenje iragacionim sistemom. Iragacioni kontrolni mehanizam upravlja električnim ventilima koji regulišu protok vode kroz cevi. Automatski iragacioni kontroleri obezbeđuju protok vode to određenih zona na osnovu nekog trigera kao što je vreme, stanje zemljišta, solarno-radijacijska akumulacija i drugi algoritmi. Ovaj tip automatizacije može biti kompleksan jer se voda mora dodati biljkama u specifičnoj količini kroz određeni vremenski period.

Šta je fertigacija?

Fertigacija je proces puštanja đubriva kroz iragacioni sistem vodu. Praksa davanja nutrijenata biljkama kroz iragacioni sistem je postala vrlo popularna u poslednjih 20 godina. Kako su kontrola vode i održivost dva aspekta u fokusu, potreba za velikim prinosima visokog kvaliteta je postala sve veća. Upravo iz tog razloga, mnogi se opredeljuju za spoj iragacionog i fertigacijskog Sistema.

2Benefiti fertigacijskog sistema

Fertigacija podiže efikasnost tako što obezbeđuju biljci vodu i nutrijente, i to direktno kod korena gde su joj i najpotrebniji. Ovo ima za posledicu da je količinski potrebno manje đubriva, a i vode. Druge pogodnosti fertigacijskog Sistema podrazumevaju: fleksibilnost, manje rada i uštedu struje, mogućnost dodavanja nutrijenata na jednostavan način.

 

Adekvatno automatizovani plastenici, poljoprivredno zemljište i hidroponike će zapravo smanjiti troškove za hemikalije i rad, a povećava kvantitet i kvalitet prinosa. Hanna nudi 3 opcije pa se može prilagodoti bilo kojoj velčini objekta. Hanna HI10000 sistemi za ubrizgavanje đubriva možr da ima stopu protoka od 1 galon vode po minute (GPM) do 350 galona vode po minute (ili ako se cev proširi, od 5 do 750 GPM), dok HI5000 i HI2500 serija je dostupna za poljoprivrednike kojima je potrebna manja stopa protoka. Fleksibilnost u kombinaciji sa daljinskim upravljanjem obezbeđuje da se celokupni fertigacijski system nadgleda i kontroliše s abilo kojeg mesta što Vam drastično štedi vreme.

Hanna savet: Svako dodavanje hemikalija vodi za navodnjavanje – to su obično: đubrivo, insekticidi, za promene zemljišta hemikalije itd. Sa pravilnim fertigacijskim sistemom, ocve hemikalije se mogu dodavati bez ikakve dodatne opreme ili ubrizgivača.

Fertigacijski sistem

Fertigacija se već dosta godina vrši preko iragacionog Sistema, a đubrivo je hemikalija koja se najviše ubrizgava u zemljište. Mnoge stare metode podrazumevaju dosta ulaganja vremena i truda i primen taktike pokušaja i greške. Sa napretkom tehnologije, dodavanje pesticide zajedno sa ubrzgavanjem đubriva je postalo sve više i više rasprostranjenije.

Navodnjavanje kap po kapi i mikro navodnjavanje pretežno se primenjuju u plastenicima i hidroponici. Fertigacija nije izbor već potreba jer je jedini pravilan način đubrenja i to u delu korena. Kulture kao što su zelena salata, paradajez i druge za postizanje visokih i kvalitetnih prinosa upravo je ovaj metod bolji od ostalih.

Volumetrijski ubrizgivači3

Volumetrijski ubrizgivači uzmu malu količinu koncentrisanog đubriva iz rezervoara za đubrivo i  ubaci je u vodu za
navodnjavanje. Za svaki deo koncentrisanog đubriva ide x litara vode za navodnjavanje gde je x određen na osnovu proporcije podešene u ubrizgivaču. Na primer, sa 1:100 proporcijom, jedana količina đubriva ide na 99% vode za dobijanje 100 kao finalni rastvor. Veličina rezervoara varira i može biti veličine 5 galona ili 2000 galona.Često je proporcija određena procentualno. Na primer, 1:100 proporija je jednaka 1% rastvora.

Volumetrijski ubrizgivači su se uspešno koristili dugo vreme; tehnologija je starta ali pozdana. Međutim, većina ubrizgivača ne uzimu u obzir hemijski sastav vode za navodnjavanje. Dodatno, ne mogu da razaznaju stvarnu količinu đubriva koji se ubrizgava.

Hanna savet: Ako uzgajate poljoprivredna dobra kojima je potrebno minimalno održavanje, volumetrijski ubrizgivač je jednostavno, relativno precizno i efektivno rešenje.  Ipak, ako uzgajate nešto što zahteva sofisticiraniji tretman, veću preciznost prilikom dodavanja kompleksnog miksa nutrijenata, jednostavan volumetrijski system nije adekvatno rešenje.

Kontrola ubrizgavanja preko električne provodljivosti

Električna provodljivost (EC) je mera za sposobnost rastvora da provodi naelektrisanje.  Konduktivitet rastvora najviše zavisi od koncentracije TDS u njemu. Veza između ppm, TDS i EC je uobičajno faktor u rasponu od 0.65 do 0.7 u zavisnosti od formule đubriva.

Sa faktorom 0.65, očitavanja od 1 miliSimensa/centimetar (mS/cm) je jednaka 650 ppm TDS. Mnogi poljoprivrednici koriste  EC očitavanja. Mnoga đubriva kada se rastvore u vodi za navodnjavanje imaju EC očitavanju koja su direktno proporcionalna koncenraciji prisutnog đubriva i izražaeno je u ppm azota.

Fertigacijski sistemi zasnovani na EC očitavanjima obezbeđuje poljoprivrednicima da upravljaju nutrijentima na nivou koji je nezamisliv sa konvencionalnim volumetrijskim praksama. Rezultati mogu biti veći i kvalitetniji prinosi. I da je povećanje od samo 10% to znači veći profit, uštedu električne energije i novca.

Kombinovanje đubrenja sa kontrolom pH (alkalnost)

Kiseline su oduvek bile i još uvek su odlični alat za poljoprivrednike. Kiselina doprinosi kontroli alkalnosti vode za navodnjavanje (uglavnom bikarbonata i karbonata), as well as the pH of your growing media. Kada se razume uloga alkalnosti možete uzeti u obzir dole navedene korake za kontrolu alkalnosti uz pomoć kiselina kroz system ubrizgavanja.

Fosforna, sumporna, azotna i limunska kiselina i kako ih koristiti

Najčešće korišćene kiseline su fosforna, sumporna, azotna i limunska kiselina. Najefektivnije i najrasprostranjenije korišćena je sumporna kiselina. Međutim, sumprna kiselina je ujedno i najopasnija.

Svaki tip kiselina ima dobre i loše strane. Za uklanjanje male količine alkalnosti, fosforna kiselina je  idealno rešenje. Ipak, prilikom korišćenja ove kiseline treba biti posebno pažljiv jer se nivo fosfora poveća. Teorijski, azotna kiselina je idealna jer dodaje nitrate, ali isparava i vrlo je oksidirajuća što je vrlo teško kontrolisati. Limunska kiselina je slaba organska kiselina i čvrsta što je čini bezbednijom od ostalih, ali je drastično manje efektivna od njih pa stoga i skuplja u krajnjoj liniji.

Kada odaberete kiselinu koju ćete koristiti, uverite se da imate i adekvatan ubrizgivač.  Bitno je da i material od kojeg je napravljen bude otporan na kiseline, ka oi da može precizno da kontroliše i održava određen pH.

Budućnost fertigacijskih i iragacionih Sistema

HI10000FertigationSystemBezbroj Hanna fertigacijskih Sistema je instalirano širom sveta. Mnogi traju i više od 10 godina sa svojim širokim rasponom primena u hidroponikama, živoj ogradi, i mnogim drugim.

Hanna HI10000 sistem za đubrenje precizno nadgleda i kontroliše koncentraciju đubriva i pH za sve vrste hidroponika, plastenika i poljoprivrednog zemljišta. HI10000 je jedno i kompletan system za navodnjavanje.

 

Hanna fertigacijski sistemi kontinurano mere EC i pH protoka i precizno podešavaju koncentraciju đubriva. Hanna fertigasijski system je je bajpas system koji se neće mešati sa glavnom linijom protoka te je neće remetiti.