Vinska laboratorija – 8 saveta za pripremu:

 

Opremanje vinske laboratorije može biti dug i iscrpan proces. Iz tog razloga Vam navodimo nekoliko predloga za pripremu vinske laboratorije.

 1. Obnovite zalihu rastvora za kalibraciju

pH elektrode se moraju kalibrisati pre upotrebe. Periodičnu kalibraciju, ako ne na dnevnoj bazi, treba vršiti često, kako bi se dobila visoka tačnost merenja.

pH metar za vino

 

Puferi, po definiciji, moraju odolevati promenama. Bez obzira na to, tokom vremena se u otvorenoj flaši menja pH vrednost pufera, što znači da vrednost nije ista kao ona koja je navedena na flaši.

Hanna savet: zamenite sve pufere koji su otvoreni duže od šest meseci.

 1. Napravite zalihe rastvora za čišćenje elektrode

Elektrode se moraju čistiti kako bi pravilno funkcionisale. Mrlje ili naslage na osetljivoj staklenoj površini pH elektrode uzrokuju promenu potencijala (napona) prilikom merenja pH u rastvoru. Takođe je potrebno paziti na začepljenje spoja. Naslage na staklu ili začepljenje spoja će prouzrokovati spora i netačna očitavanja.

 1. Koristite rastvor za čuvanje elektrode

Rastvori za čuvanje elektrode su dizajniranii tako da održe hidrataciju pH elektrode i kako bi se očuvao protok elektrolita.

 • Hidratacija pH elektrode

Hidratacija pH elektrode traje 3 do 4 sata. Bez nje, tokom kalibracije bi se dobijale različite vrednosti tokom vremena.

 • Spoj

Suvi spoj sprečava difuziju elektrolita što utiče na potencijal spoja kao i na stabilnost/ odgovor same elektrode.

Hanna savet: Pravilno čuvana elektroda daje rezultate sa visokom preciznošću i ima duži vek trajanja.

 1. Proverite nivo elektrolita u elektrodi

Punjive pH ili ORP elektrode se moraju s vremena na vreme dopuniti elektrolitom. Elektroda mora biti potpuno napunjena. Ovaj nivo tečnosti je neophodno imati zbog pritika u samoj elektrodi koji omogućava protok elektrolita kroz spoj. Joni koji su prisutni u rastvoru zatvaraju električno kolo između merača, elektrode i uzorka vina koji se analizira.

Hanna savet:  skinite zatvarač sa vrha elektrode tokom analiza kako biste osigurali dobar protok elektrolita. Obavezno zategnite zatvarač kako biste sačuvali nivo elektrolita tokom čuvanja.

Elektrode sa jednim i dva spoja imaju različite rastvore za punjenje

Ne znate koji tip elektrode imate? Slika u nastavku će vam pomoći da prepoznate koju elektrodu imate.

 1. Proverite da li Vaša elektroda pravilno funkcioniše
  • pH elektrode

Elektrode imaju ograničen vek trajanja. Setite se da se za analizu pH, ukupnih kiselina i formolovog broja (azota) koristi pH elektroda. Znaci da je Vaša elektroda oslabila su velike razlike u dobijenim rezultatima ili dugo vreme potrebno za stabilizaciju očitavanja (duže od 30 sekundi).

Dajemo Vam nekoliko saveta o tome kako da proverite stanje Vaše pH elektrode.

Morate proveriti dve vrednosti.

 1. Razmak (offset)

pH elektroda koja se uroni u rastvor pH 7.01 treba imati razmak od 0 mV. Usled promena u sastavu stakla, zbog starenja i stanja elektrode, offset vrednost će biti različita od 0 mV. Prihvatljivi offset je ± 30 mV. Većina merača će prihvatiti kalibracionu vrednost od ±60 mV za pufer pH 7.01, ali će biti smanjena tačnost merenja.

 1. Nagib (slope)

Idelana vrednost nagiba je 100% ili promena za jednu pH jedinicu je 59,16 mV pri temperaturi od 25˚C. Ukoliko se vrednost pH promeni za 4, znači da je razlika 177,48 mV, pošto je pH 4 razlikuje za 3 od pH 7 (59,16 mV x 3). najniži nagib sa kojim mogu da se vrše merenja je 85% ili 150 mV (177,48 x 0,85).

Ukoliko su vrednosti za nagib i razmak van prihvatljivih opsega, pokušajte da očistite i hidratišete sondu pre vršenja merenja. Ukoliko koristite punjivu elektrodu, možete i dodatno promeniti rastvor kojim je ispunjena elektroda. Ukoliko su vrednosti i dalje van prihvatljivih opsega, zamenite elektrodu.

 • ORP elektrode

Tokom titracijske Ripper-ove metoda za određivanje SO2 se koristi ORP elektroda za određivanje završne tačke. Veoma je važna periodična provera rada ORP elektrode korišćenjem ORP rastvora.

Kako bi se proverila ORP elektroda, sonda se uranja u rastvor poznate ORP vrednosti. HI7021L je flaša od 500 mL sa vrednošću od 240 mV na 25˚C. Ukoliko pravilno funkcioniše, elektroda će prikazati vrednost od 240 mV ± 50 mV. Ukoliko je očitavanje van ove vrednosti, znači da se mora ispolirati platinski vrh elektrode ili se mora zameniti elektrolit. Ukoliko elektroda i nakon ovoga ne pokazuje prihvatljive vrednosti, to je znak da se mora zameniti.

Hanna savet: Veoma fina šmirgla (granulacije 2000) se koristi za poliranje ORP vrha. ORP senzor mora biti sjajan i bez promena boje.

 1. Nabavite rezervne elektrode

Usled ograničenog veka trajanja, predlažemo da nabavite rezervne elektrode u slučaju da se elektroda koju koristite pokvari.

Koristite elektrode specijalno dizajnirane za analizu vina, ukoliko je moguće. Faktori kao što je materijal tela, vrsta spoja i materijal, rastvor za punjenje i sastav stakla pH elektrode su deo dizajna elektrode. Materijali vrhunskog kvaliteta i tehnologija proizvodnje značajno popravljaju tačnost, način upotrebe i radni vek elektrode.

 1. Idealna pH elektroda za vino
  • Žičane elektrode

HI1048 serija elektroda posebno je dizajnirana za primenu u vinarstvu.

pH metar za vino

 

CPS spoj

CPS™ (sistem za sprečavanje zapušenja) je inovacija u tehnologiji izrade elektroda. Konvencionalne pH elektrode koriste keramički spoj koji se brzo začepi kada se koristi vrše merenja u uzorima kao što je vino. Kada je spoj zapušen, elektroda ne funkcioniše. CPS™ tehnologija koristi porozno staklo u kombinaciji sa PTFE materijalom kako bi se sprečilo zapušenje spoja. Ovo staklo omogućuje pravilan protok elektrolita, a PTFE zaštita odbija prljavštinu. Kao rezultat toga, pH elektrode s funkcijom CPS™ traju do 20 puta duže od uobičajenih elektroda.

Dvostruki referentni spoj

Dvostruki spoj elektrode ima unutrašnji prostor koji okružuje referentnu žicu. Joni srebra su prisutni u elektrolitu unutrašnjeg prostora, u kojem se nalazi Ag/AgCl referentna žica; dok je elektrolit van ovog odeljka bez jona srebra. Dizajn dvostrukog spoja podrazumeva da joni srebra ne ulaze u uzorak u koji je uronjena elektroda. Ovaj dizajn omogućava vršenje mjerenja u uzorcima gde srebrni joni u uzorku nisu poželjni ili gde srebro ima tendenciju da se taloži na spoju.

Svestranost

HI1048 elektroda je dostupna s različitim priključcima kako bi mogla da se spaja na različite instrumente. Dve popularne verzije su u nastavku.

Digitalna pH elektroda sa sistemom za sprečavanje zapušenja (CPS ™) HI1048B (BNC + Pin priključak); Ova konekcija je univerzalna i može se koristiti za spajanje sa bilo kojim meračem koji ima BNC priključak. Može se koristiti sa HI84102 i HI 84502 mini titratorima za određivanje ukupnih kiselina u vinu.

Digitalna pH elektroda sa sistemom za sprečavanje zapušenja (CPS ™) – HI10480 (3,5 mm pin priključak): edge digitalna pH elektroda koja sadrži ugrađeni mikročip unutar senzora, sa podacima o tipu elektrode, serijskom broju i podatke o kalibraciji. Ovi podaci podrazumevaju datum, vreme, razmak, nagib, stanje elektrode i puferske rastvore koji su korišćeni. HI10480 ima ugrađen temperaturni senzor za kompenzaciju temperature prilikom merenja. Ovaj tip priključka se koristi samo uz HI2002, HI2020, HI2030 i HI2040 edge merače. HI10480 pH elektroda se isporučuje u HI2002W vinskom setu.

Bežične elektrode

Halo Bluetooth® pH elektroda za vino (HI10482) nudi sve prednosti primene u vinu kao i HI1048 žičana elektroda, ali za razliku od nje praktičnija je jer je bežična.

HI10482 spojena na Hanna Lab aplikacija pretvara bilo koji kompatibilni Apple ili Android uređaj u potpuno opremljen pH metar.

Funkcije Hanna Lab App uključuju:

 • Kalibrisanje
 • Merenje
 • Memorisanje podataka
 • Grafički prikaz
 • Prenos podataka

HI10482 predstavlja izvrstan dodatak opremi za provjeru pH vrijednosti, bilo da je riječ o rezervom ili dodatnom pH metru, osiguravajući pritom visoku točnost mjerenja.

Možete isprobati Hanna Lab aplikaciju i  bez spojene elektrode u demo modu. Evo kako.

 1. ORP elektrode za vinarstvo

Baš poput pH elektroda, ORP elektrode imaju svoje vlastite kriterijume za dizajn. Pošto ORP elektrode prilikom testiranja vina koriste isti tip uzoraka kao i pH elektrode, i kriterijumi su im slični.

HI3148 je punjiva ORP elektroda s dvostrukim spojem i vrhom od platine. HI3148 takođe poseduje CPS™ tehnologiju (sistem za sprečavanje zapušenja) s jedinstvenim PTFE spojem kao i u slučaju HI1048 pH elektrode.

HI3148B ima BNC priključak i može se koristiti s bilo kojim titratorom koji ima BNC priključak. HI3148B se isporučuje sa HI84500 mini titratorom za određivanje slobodnog i ukupnog sumpor dioksida. Takođe se isporučuje s mini titratorom HI84100.

 1. Razmislite o kupovini mini titratora

Hanna mini titratori za vinarstvo su vrlo popularni zbog svoje visoke tačnosti, jednostavnog korišćenja i prihvatljive cene. Za korišćenje nije neophodno tehničko osoblje.

Mini titratori se koriste kao glavni automatovani titracijski sistemi u mnogim vinarijama kao rezervni titratori u danima kada je potrebno analizirati velike količine uzoraka ili zameniti kompleksnije titracijske sisteme.

sumpor-dioksid mini titrator

 

 1. Zamenite optički refraktometar digitalnim

Dobro dizajniran refraktometar zahteva vrlo malo održavanja. Ako koristite optički, svakako razmislite o kupovini digitalnog refraktometra koji  je precizniji i  i jednostavniji za upotrebu.

HI96813 i HI96814 su digitalni refraktometri posebno dizajnirani za vino.

HI96813 Digitalni refraktomtar meri u rasponu od 0 do 50% Brixa s tačnošću od ± 0,2% Brix. Uz to, ima algoritam za proveru potencijalnog alkohola uz pomoć indeksa refrakcije uzorka. Raspon potencijalnog alkohola je od 0 do 25% v / v.

HI96814 Digitalni refraktometar, osim merenja u % Brix, ima mogućnost prikaza u Oechsle (°Oe) ili KMW (°Babo) jedinicama.

refraktometer za % Brix, °Oe i °KMW

 

Oba refraktometra pretvaraju indeks refrakcije uzorka u % Brixa , bilo da je reč o vinu, soku ili moštu. Ovo pretvaranje se temelji na tablicama iz  ICUMSA knjige metoda (Međunarodna komisija za jedinstvene metode analize šećera) koja beleži promene indeksa refrakcije s temperaturom za jedan posto po težini rastvora saharoze.

Zajedničke karakteristike za oba refraktometra su:

 • Sadržaj šećera kao % Brix
 • Jednostavan rad sa samo dva dugmeta: jedno dugme za kalibraciju s destilovanom ili deionizovanom  vodom, a drugi za vršenje merenja.
 • Uzorak za analizu je dovoljan u količini od dve kapi (oko 100 μL)
 • Sva očitavanja se automatski kompenzuju u skladu sa promenom temperature, uz vreme potrebno za merenje od 1,5 sekunde.
 • Hermetički zatvorena staklena prizma i merna ćelija od nerđajućeg čelika, lako se čiste – dovoljno je obrisati ih mekom krpom i nastaviti s merenjem sledećeg uzorka.