Duzajniran specijalno za hidropone, akvapone i plastenike kojima je potrebno da testiraju pH, EC, TDS i temperature, Hanna Instruments GroLine HI9814 je kompaktan merač koji meri sva 4 navedena parmetra.

 

GroLine HI9814 je vodootporan, jednostavan za korišćenje i ima ekluzivnu Hanna QuickCal opciju za brzu kalibraciju. Dok ostali slični merači u ponudi koriste 2 odvojene elektrode za pH i EC/TDS i još postižu rezultate niže preciznosti, Hanna HI9814 ima jednu elektrodu koja postiže rezultate visoke preciznosti. HI9814 je ergonomski merač koji postiže stabilizaciju i kalibriše se u roku od oko 30 sekundi, a uz to je i finansijski pristupačan i vrlo praktičnog oblika za korišćenje pa ga mogu koristiti gotovo svi za profesionalno merenje pH, EC/TDS-a i temperature.

Predstavljamo Vam uputstvo kako bi Vam pokazili koliko je jednostavno za korišćenje.

pH/EC/TDS merač

Ukratko o GroLine pH/EC/TDS HI9814 meraču

HI9814 GroLine vodootporni merač Vam omogučava merenja pH, električne provodljivosti (EC), temperature i ukupnih rastvorenih materija (TDS) u jedinici merenja ppt (delovi u milionu/parts per million). Idealan je merač za nutrijente sa specificiranim rasponom specijalno prilagođenim za primenu u poljoprivredu, hortikulturi, akvaponici i hidroponici.

Groline HI9814 je najprecizniji pH/EC/TDS merač i jedan je od Hanninih najprodavanijih instrumenata.

Najbolja odlika HI9814 je elektroda sa pojačivačem. Elektroda redukuje električne interferencije što je jako bitno da bi dobili tačna očitavanja u hidroponima gde se nalazi oprema koja emituje dosta spoljnih električnih interferencija.

HI9814 takođe odlikuje eksluzivna Hannina opcija QuickCal napravljena za brzo i jednostavno kalibrisanje. QuickCal može da kalibriše i Ph, I EC –  tu opciju nema nijedan merač namnjen za primenu u poljoprivrednom sektoru.

Analiza nutrijenata u zemlji – Kako započeti?

Korak 1: OIsperite elektrodu sa dejonizovanom vodom kako bi uklonili sve eventualne ostatke koji se mogu nakupiti oko zaštitnog poklopca za elektrodu.

Korak 2: Instalirajte baterije u odgovarajućem delu za njih. Uverite se da ste dobro zatvorili poklopac kojim zatvarate deo za baterije kako ne bi prosla voda.

Korak 3: Povežite sondu vodeći računa o rasporedu pinova, a zatim zategnite osigurač kako bi se osigurala dobra konekcija.

Korak 4: Pritisnite ON taster kaoko bi uključili merač.

Podešavanje HI9814 GroLine merača

Kada je uključen, merač će na ekranu prikazati poslednji odobren parameter, temperature, indikator stabilnosti i uputstvo kako da uđete u podešavanja za kalibraciju.

Odabir ispravne merne jedinice za EC ili TDS

Korak 1: Da bi ušli u podešavanja, pritisnite i držite protisnuto MODE taster na oko 6 sekundi. OFF i CAL poruka će se pojaviti na ekranu pre ulaska u podešavanja.

Korak 2: Pritisnite SET taster kako bi odabrali EC mernu jedinicu (električna provodljivost) preko EC UNIT, 500 UNIT za 0.5 TDS faktor konverzije ili 700 UNIT za 0.7 TDS faktor konverzije.

Hanna savet: Često nas pitaju kada se koristi 0.5, a kada 0.7 TDS faktor konverzije. Morate da uskladite PPM vrednosti na osnovu vrednosti koje je istakao Vaš proizvođač đubriva tzv. dijagram hranljivih materija. Ovi dijagrami nemaju uvek specifikaciju koja PPM skala vrednosti je njihova osnova, u tom slučaju kontaktirajte proizvođača đubriva direktno.

Odabir tipa kalibracije

Korak 1: Nakon što  ste odradili podešavanja za EC/TDS, pritisnite MODE kako bi otišli na CAL podešavanja.

Korak 2: Pritisnite SET taster kako bi odabrali ili CAL STD za kalibraciju sa standardnim rastvorima, ili CAL QUICK za brzu kalibraciju u jednoj tački.

Hanna savet: Koristite Quick Cal kada god ste u mogućnosti jer u poređenju sa kalibracijom u dve tačke sa standardnim rastvorima za kalibraciju, štedite i vreme, i novac. QuickCal opcija funkcioniše sa HI500036P kesicama sa rastvorima za kalibraciju.

Odabir merne jedince za temperaturu

Korak 1: Nakon što ste završili sa podešavanjima u vezi sa kalibracijom, pritisnite MODE kako bi nastavili sa podešavanjima za temperature (TEMP)

Korak 2: Pritisnite SET za odabir temperaturne merne jedinice ( °F ili °C )

Odabir nakon koliko se merač automatski isključuje

Korak 1:  Nakon što ste obavili temperaturna podešavanja, pritisnite MODE da biste prešli na podešavanja za autommatsko isključivanje /AOFF podešaavanja.

Korak 2: Pritisnite SET da bi odabrali vremenski interval nakon kojeg se merač automatski isključuje – 8 , 60 minuta, ili skroz onemogućite opciju automatskog isključivanja (—).

Hanna savet: Marač se može koristiti i kao zidni kontroler kada je opcija automatskog isključivanja podešena na vremenski interval od 60 minuta ili je opcija onemogućena. Ako Vas brine vek trajanja baterije, najbolje je onda odabrati 8 minuta vremenski interval.

Završno podešavanje

Nakon što ste završili sa podešavanjima u vezi sa automatskim isključivanjem, pritisnite MODE kako biste se vratili na režim merenja.

Kalibracija

Sada kada je merač podešen kako Vama odgovara, vreme je za kalibraciju elektrode. Kalibracija Hanna HI9814 merača je vrlo jednostavna zbog kalibracionih rastvora za brzu kalibraciju HI50036P.

Koraci za brzo kalibrisanje

Korak 1: Očistite svoju elktrodu tako što ćete skinuti zaštitni poklopac i isprati elektrodu sa destilovanom ili dejonizovanom vodom. Ovo će ukloniti sve nečistoće ili soli koji mogu kontaminirati kalibracioni rastvor.

Korak 2: Pritisnite i držite pritisnutim taster MODE na oko 3 sekundi dok se na ekranu ne prikaže poruka CAL kako bi ušli u kalibracioni režim rada.

Korak 3: Uronite elektrodu u tek otvorenu kesicu rastvora za brzu kalibraciju i mešajte polako.

Korak 4: Sačekajte stabilizaciju. Kada je stabilan, merač će se automatski kalibrisati. Na ekranu će se pojaviti poruka CAL OK i nakon toga će se automatski vratiti na merni režim rada.

Sada slobodno izvršite merenja!

Hanna savet: Ukoliko Vam se desi da nemate više QuickCal kalibracionih rastvora, upotrebite standardne kalibracione rastvore pH 4.01 i pH 7.01 puferi i 1413 µS rastvor. Obratite dobro pažnju na ekran kako ne bi propustili poruku za promenu rastvora jer to može da rezultira pogrešnom ili neuspešnom kalibracijom!

Testiranje

Pripremite svoj uzorak pre nego što ispratite dole navedene korake.

Korak 1: Pre merenja, isperite elektrodu sa detilovanom ili dejonizovanom vodom.

Korak 2: Uronite elektrodu u uzorak i sačekajte da se očitavanja stabilizuju. Pritiskom na SET taster možete da pređete sa pH na EC/TDS očitavanja, i obrnuto.

Hanna savet: Uverite se da ste dobro promešali uzorak koji analizirate. Mešanjem obezbeđujete da je uzorak dobro rastvoren i postižete brže stabilna očitavanja – sve što je potrebno je polako mešanje uzorka! Nakon toga, uverite se da su se očitavanja stabilizovala (česta greška kod merenja je upravo prerano čitanje rezultata, čak je i bolje da sačekate duže nego što treba, ali da ste sigurni da su očitavanja stabilna). I na kraju, čistite elektrodu bar jednom nedeljno ili sa Hanna rastvorom za čišćenje elektrode namenjenu za primenu u poljoprivredu HI700661 ili rastvor za čišćenje elektrode za opštu primenu.

Odlaganje merača

Korak 1: Kada ste završili sa merenjem, pritisnite OFF taster kako bi isključili merač. Isperite elektrodu sa destilovanom ili dejonizovanom vodom kako bi sprečili razvoj mikrobioloških organizama na staklu elektrode.

Korak 2: Dodajte malu količinu rastvora za skladištenje elektrode u zaštitni poklopac i poklopite sa njim elektrodu jer ćete tako obezbediti da Vam je elektroda hidrirana do sledećeg korišćenja.

Hanna savet: Uverite se da ste stavili elektrodu van izvora direktne svetlosti i time minimizirali rast i razvoj algi. Vaš pH merač treba da stavite na hladnijem mestu (kada ga ne koristite) jer u suprotnom, čete uzrokovati preuranjeno habanje merača.

Održavanje merača

Veoma je važno da periodično čistite elektrodu. Odrediteraspored za to kako bi ne bi zaboravali na ovaj važan korak.

Korak 1: Stavite elektrodu u tek otvorenu kesicu sa rastvorom za čišćenje elektrode za primenu u poljoprivredu HI700661P na oko 15ak minuta.

Korak 2: Isperite elektrodu sa destilovanom ili dejonizovanom vodom.

Korak 3: Uronite elektrodu u rastvor za skladištenje elektrode na bar 2-3 sata.

Nakon što ste očistili elektrodu, treba da rekalibrišite pre preuzimanja novog merenja.

P.S. i još dodatno olakšavamo!

Hanna HI1294D pH elektroda sa konusnim vrhom Vam omogućava da testirate svoju zemlju direktno, bez pripreme uzorka zemlje, brzo i jednostavno